reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/102/12 Rady Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 24 sierpnia 2012r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 128; z 2012 r. poz. 567) w związku z art. 90 ust. 4 z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 157, poz. 124, Nr 219, poz.1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz.320, Nr 127, poz. 857,Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Kobylin-Borzymy dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów przedszkolnych prowadzonych w niepublicznych szkołach podstawowych tak zwanych klas "0", oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości jej wykorzystania.

§ 2. 1. Dotacje z budżetu Gminy Kobylin-Borzymy, zwanej dalej Gminą przysługują:

1) na ucznia oddziału przedszkolnego prowadzonego w niepublicznej szkole podstawowej w wysokosci równej 80% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę (dla klas I-VI) z zastrzeżeniem, iż kwota ta nie może być niższa niż 75% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących zapisanych w uchwale budżetowej wg stanu na początek roku budżetowego, ponoszonych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę, w przeliczeniu na jednego ucznia w zaokrągleniu do pełnych złotych, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę, w zaokrągleniu do pełnych złotych;

2) szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, w wysokości równej 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę, w zaokrągleniu do pełnych złotych;

3) szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, nie wymienionym w pkt. 2, w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących zapisanych w uchwale budżetowej wg stanu na początek roku budżetowego, ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu, w przeliczeniu na jednego ucznia, w zaokrągleniu do pełnych złotych;

2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1) szkole - należy przez to rozumieć szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, oddział przedszkolny w niepublicznej szkole podstawowej;

2) podmiocie prowadzącym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego prowadzącą na terenie Gminy Kobylin-Borzymy niepubliczną szkołę o uprawnieniach szkoły publicznej;

3) organie dotującym - rozumie się przez to Wójta Gminy Kobylin-Borzymy.

§ 3. 1. Dotacji udziela się na wniosek podmiotu prowadzącego złożony do organu dotującego wraz z informacją o planowanej liczbie uczniów(dzieci) nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Ze względu na ważny interes społeczny jakim jest prowadzenie szkół niepublicznych w miejscu zlikwidowanych szkół publicznych, gmina udziela dotacji o których mowa w §2 niniejszej uchwały, w roku budżetowym, w którym osoba prawna lub osoba fizyczna rozpoczęła prowadzenie szkoły podstawowej, pod warunkiem złożenia wniosku o dotację, z powołaniem sie na numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji.

3. O zmianie wszelkich danych zawartych we wniosku podmiot prowadzący zobowiązany jest poinformować na piśmie organ dotujący w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

§ 4. 1. Dotacje, o których mowa w niniejszej uchwale, przekazywane są w 12 miesięcznych ratach w terminie do ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy dotacja na rachunek bankowy wskazany przez podmiot prowadzący we wniosku o udzielenie dotacji.

2. Do czasu przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości standardu finansowego "A" podziału części subwencji oświatowej obowiązującego w roku udzielenia dotacji szkołom wymienionym w §2, dotacja będzie przekazywana według kwoty na jednego ucznia obowiązującej w poprzednim roku budżetowym. Po otrzymaniu w/w informacji organ dotujący dokona wyrównania dotacji.

3. Informację o wysokości dotacji przypadającej na jednego ucznia miesięcznie na nowy rok budżetowy organ dotujący przekaże podmiotom prowadzącym niezwłocznie po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej dla Gminy na dany rok budżetowy.

4. Podmiot prowadzący niepubliczną szkołę o uprawnieniach szkół publicznych do dnia 15-go każdego miesiąca sporządza i przekazuje organowi dotującemu informację o faktycznej liczbie uczniów uczęszczających do szkoły w danym miesiącu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały. Informacja stanowi podstawę do obliczenia i przekazania podmiotowi prowadzącemu części dotacji na dany miesiąc.

5. Jeśli podmiot prowadzący prowadzi kilka szkół to informację o liczbie uczniów sporządza dla każdej szkoły odrębnie.

6. Wypłacana w każdym miesiącu dotacja ma charakter zaliczkowy, ewentualne nadpłaty bądź niedopłaty będą korygowane przy przekazaniu kolejnej raty dotacji.

7. Informację o liczbie uczniów podmiot prowadzący sporządza na podstawie danych zawartych w księdze ucznia, dzienniku lekcyjnym oraz na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania.

8. Dotacje za miesiąc lipiec- sierpień przekazywane będą na podstawie liczby uczniów z miesiąca czerwca.

§ 5. 1. Podmiot prowadzący szkołę sporządza rozliczenie otrzymanej dotacji, z wyszczególnieniem kwot na poszczególne rodzaje wydatków w okresach:

1) kwartalne - w terminie do 15 dnia, po zakończeniu kwartału, nie sporządza się sprawozdania za IV kwartał;

2) roczne od stycznia do grudnia roku, w którym udzielono dotacji - w terminie do 15 stycznia roku następnego;

2. Sprawozdania sporządza się narastająco. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Jeśli podmiot prowadzący otrzymuje dotację dla kilku szkół, rozliczenia dla każdej szkoły dokonuje odrębnie.

4. W przypadku gdy szkoła kończy swoją działalność, rozliczenia należy dokonać w terminie 30 dni od otrzymania ostatniej transzy dotacji.

5. Dotacje udzielone z budżetu Gminy w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu Gminy w terminie i na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.

6. Dotacja udzielona z budżetu Gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi do budżetu Gminy wraz z odsetkami, w terminie i na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.

7. Brak złożenia informacji, o której mowa w §4 ust. 4 lub rozliczenia, o którym mowa w §5 ust. 1 pkt. 1 i 2 stanowi podstawę do wstrzymania kolejnej transzy dotacji. Dotacja zostanie wyrównana po otrzymaniu przez organ dotujący zaległych dokumentów.

8. Podmiot prowadzący szkołę otrzymaną dotację może wykorzystać wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły tj: wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych w szkole oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń, zakup towarów i usług, koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły i realizacją jej zadań statutowych.

§ 6. W przypadku stwierdzenia, iż nastąpiła pomyłka w przekazaniu informacji o stanie uczniów, podmiot prowadzący może przedłożyć korektę i przekazać odrębnym pismem do organu dotującego. Wyrównanie dotacji do stanu uczniów po korekcie nastąpi w miesiącu następującym po złożeniu korekty.

§ 7. 1. Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Kobylin-Borzymy zwani dalej "kontrolującymi" mogą kontrolować szkoły dotowane w zakresie:

1) zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów i wychowanków wykazanych w informacjach, o których mowa w §4 ust. 4;

2) prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty.

2. Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli.

3. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.

4. Organ dotujący może zażądać od organu prowadzącego przedłożenia do siedziby organu dotującego potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów stanowiących podstawę rozliczenia otrzymanej dotacji lub/i szczegółowego opisu tych dokumentów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Bagiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/102/12
Rady Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 24 sierpnia 2012 r.

………………….., dnia ……….

……………………………….

(pieczęć podmiotu prowadzącego)

Wójt Gminy Kobylin-Borzymy
ul. Główna 11
18-204 Kobylin-Borzymy

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI
Wnoszę o udzielenie dotacji na rok ………………………… dla…………………………………….. …………………………………………………………………………………………….……………................ (pełna nazwa i adres placówki)

prowadzonej przez ……………………………………………………………………………………… ….………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa i adres podmiotu prowadzącego)

Szkoła/przedszkole/punkt przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego * jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych - zaświadczenie nr …………… z dnia ………………. i posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Dotację proszę przekazywać na rachunek bankowy placówki:

Nazwa i adres placówki: .………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres banku: …………………………………………………………………………................. Numer rachunku bankowego: ……………………………………………………………………………

1. 1 Planowana liczba uczniów/dzieci* od dnia 1 stycznia ……..r. do dnia 31 sierpnia ……wynosi……..

- w tym z wyszczególnieniem:

a) uczniów klas "0" ……………,

b) uczniów/dzieci* niepełnosprawnych………..

c) zamieszkałych poza Gminą Kobylin-Borzymy ……….

2. Planowana liczba uczniów/dzieci* od dnia 1 września ……..r. do dnia 31 grudnia ……wynosi……

- w tym z wyszczególnieniem:

a) uczniów klas "0" …………….

b) uczniów/dzieci* niepełnosprawnych…………

c) zamieszkałych poza Gminą Kobylin-Borzymy ……….

Zobowiązuję się do informowania o wszelkich zmianach zachodzących w powyżej przedstawionych danych, oraz o faktycznej liczbie uczniów/dzieci* w każdym miesiącu, a także do rozliczenia otrzymanej dotacji zgodnie z ustalonymi zasadami. Oświadczam, że wszystkie podane powyżej dane są zgodne z rzeczywistością

…………………………………………………………

(podpis i pieczęć przedstawiciela podmiotu )

prowadzącego placówkę

* niepotrzebne skreślić

UWAGA: wniosek o udzielenie dotacji składa się w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/102/12
Rady Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 24 sierpnia 2012 r.

…………., dnia ………………

…………………………………

(pieczęć podmiotu prowadzącego)

Wójt Gminy Kobylin-Borzymy

ul. Główna 11

18-204 Kobylin-Borzymy

1. Informuję, iżogólna liczba uczniów uczęszczających do szkoły ……………………............................

............................................................................. ....................................................................

(nazwa i adres szkoły)

w miesiącu…………………………201.…roku wynosi…………, z wyszczególnieniem:

a) a liczba uczniów w kl. I-VI …………..w oddziałach kl. "0" …………

w tym ( dotyczy tylko kl. "0") z gminy Kobylin-Borzymy: ……………z innych gmin: …………………(wymienić)

Wykaz dzieci zamieszkałych poza Gminą Kobylin-Borzymy:

Lp.

Nazwisko dziecka

Imię dziecka

Data urodzenia

Adres zamieszkania

Gmina zamieszkania

b) liczba uczniów niepełnosprawnych posiadający orzeczenia, o których mowa w art.71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ze zmianami według wag*:

waga

liczba uczniów

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z rzeczywistością.

….…………………………………

( podpis przedstawiciela podmiotu prowadzącego )

*Niepełnosprawność według wag jest ustalona w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw edukacji w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego obowiązującego w roku, w którym jest wykorzystywana.

UWAGA: Informację o liczbie uczniów należy przekazać do dnia 15-go każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie części dotacji do organu dotującego, z zastrzeżeniem, że za miesiąc grudzień informację należy złożyć do dnia 15 grudnia.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/102/12
Rady Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 24 sierpnia 2012 r.

…………., dnia ………………

…………………………………

(pieczęć podmiotu prowadzącego)

Wójt Gminy Kobylin-Borzymy

ul. Główna 11

18-204 Kobylin-Borzymy

Roczne rozliczenie otrzymanej dotacji z budżetu Gminy Kobylin-Borzymy

Nazwa i adres placówki.........................................................................................................................

Rozliczenie za okres

I kwartał ..................... roku

II kwartał .....................roku

III kwartał .....................roku

za ..................rok

Miesiąc

liczba uczniów, (w tym liczba uczniów z wagami)

Kwota należnej dotacji w zł ustalona na podstawie roku poprzedniego

Kwota należnej dotacji w zł ustalona na podstawie roku bieżącego ( - kolumna 3)

Kwota otrzymanej dotacji w

Nadpłata (+) niedopłata (-) w

1

2

3

4

5

6=5-4-3

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Razem:

Kwota dotacji wydatkowanej…………………………zł (słownie)………………………

W tym:

Rodzaj wydatku

kwota w złotych

…………………………………………

podpis przedstawiciela organu prowadzącego

* w rubryce rodzaj wydatku należy wpisać na co dotacja była wydatkowana np. wynagrodzenie nauczycieli, opłata za energię, zakup pomocy dydaktycznych itp.

UWAGA: Roczne rozliczenie otrzymanej dotacji składa się po zakończeniu roku budżetowego, nie później niż do 15 stycznia następnego roku .

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Ślawski

Country Manager VMware w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama