reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/109/12 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 28 sierpnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 10 000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12 750 zł ,

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 68 900 - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: 36 674 127 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 25 523 477 zł ,

- dochody majątkowe w wysokości 11 150 650 ,

2) plan wydatków ogółem: 38 438 398 zł , w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 24 595 220 zł ,

- wydatki majątkowe w wysokości 13 843 178 zł .

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 764 271 , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego w 2008 r., którego trzecia transza zostanie uruchomiona w 2012 r.- w kwocie 140 185 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 624 086 .

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł ;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 140 185 zł.

§ 6. W uchwale Nr XII/77/11 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na 2012 rok zmienionej uchwałą Nr XIII/83/12 z dnia 20 stycznia 2012 r., uchwałą Nr XIV/86/12 z dnia 14 lutego 2012 r., uchwałą Nr XV/92/12 z dnia 27 marca 2012 r., uchwałą Nr XVI/100/12 z dnia 24 kwietnia 2012 r. oraz uchwałą Nr XVIII/106/12 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 3 "Zadania inwestycyjne w 2012 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2012 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

3) załącznik Nr 6 "Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2012 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

4) załącznik Nr 7 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załacznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Anna Matląg


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/109/12
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2012 r.

Dochody bieżące

Klasyfikacja

Zwiększenie
dochodów

Objaśnienia paragrafów

Rodzaj
zadania

Dział

Rozdział

§

801

80148

0690

10.000

Zwiększenie dochodów z tytułu opłat pobieranych przez stołówkę szkolną Gimnazjum w Czarnej Białostockiej w związku ze sprzedażą obiadów.

Własne

OGÓŁEM
dochody bieżące

10.000

×

DOCHODY RAZEM

10.000

×


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/109/12
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 r.

Klasyfikacja

Zmniejszenie wydatków

Zwiększenie wydatków

Objaśnienia paragrafów

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

Wydatki bieżące

750

75009

4530

12.200

Zmniejszenie wydatków z tytułu podatku VAT należnego od sprzedanych towarów i usług.

Własne

801

80104

2310

17.900

Zwiększenie dotacji celowej udzielanej Gminie Białystok z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Czarna Białostocka do przedszkoli na terenie Białegostoku.

Porozumienie z jst

801

80110

4210

550

Zmniejszenie wydatków Gimnazjum w Czarnej Białostockiej związanych z zakupem materiałów i wyposażenia.

Własne

801

80110

4240

550

Zwiększenie wydatków Gimnazjum w Czarnej Białostockiej związanych z zakupem pomocy naukowych.

Własne

801

80148

4530

2.500

Zwiększenie wydatków przeznaczonych na pokrycie płatności podatku VAT w związku ze sprzedażą obiadów przez stołówkę Gimnazjum w Czarnej Białostockiej.

Własne

852

85201

4330

800

Zwiększenie wydatków z tytułu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Własne

852

85204

4330

1.000

Zwiększenie wydatków z tytułu utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Własne

OGÓŁEM
Wydatki bieżące

12.750

22.750

×

Wydatki majątkowe

600

60016

6050

40.000

Zwiększenie wydatków dotyczących opracowania dokumentacji projektowej budowy ulic na osiedlu Zory.

Własne

754

75412

6230

150

Zwiększenie wydatków z tytułu dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleszkowie przeznaczonej na dofinansowanie zakupu pompy.

Własne

900

90001

6050

6.000

Zwiększenie wydatków związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej w Czarnej Białostockiej.

Własne

OGÓŁEM
Wydatki majątkowe

46.150

×

WYDATKI RAZEM

12.750

68.900


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/109/12
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Planowane do pozyskania środki zewnętrzne**

rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

010

01010

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej we wsi Wólka Ratowiecka

2 535 303

56 000

56 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

1 511769

2.

010

01010

System gospodarki ściekowej na terenach wiejskich - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

0

0

0

0

A.
B.
C.

Urząd Miejski

0

3.

600

60016

Budowa ulic: Wiosenna, Jastrzębia, Sosnowa - dokumentacja

62 000

62 000

62 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

4.

600

60016

Budowa ul. Chrobrego

140 000

140 000

140 000

0

A.
B.
C.

Urząd Miejski

5.

600

60016

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg os. Starówka - etap I

70 000

70 000

70 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

6.

600

60016

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic os. Zory

40 000

40 000

40 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

7.

700

70005

Zakup nieruchomości

200 000

200 000

200 000

0

A.
B.
C.

Urząd Miejski

8.

710

71004

Opracowania urbanistyczne

106 000

106 000

106 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

9.

750

75023

Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Torowej 9

256 000

256 000

115 815

140 185

A.
B.
C.

Urząd Miejski

10.

750

75023

Budowa nowego budynku Urzędu Miejskiego

400 000

400 000

400 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

11.

801

80110

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum w Czarnej Białostockiej

90 000

90 000

90 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

12.

900

90001

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Czarna Białostocka

5 798 146

933 379

140 007

A.
B.
C.

793 372

Urząd Miejski

13.

900

90001

Budowa rowu melioracyjnego wraz z kanalizacją ściekową wód opadowych i roztopowych na os. Wschód i os. Tartaczne - wykonanie dokumentacji

80 000

80 000

80 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

14.

900

90001

Budowa przepustu pod torem kolejowym na działce nr 1594/14 w Czarnej Białostockiej

320 000

320 000

320 000

0

A.
B.
C.

Urząd Miejski

15.

900

90001

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej w Czarnej Białostockiej.

16 000

16 000

16 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

16.

900

90095

Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego

15 403 005

10 159 342

1 753 352

0

A. 278 492
B.
C.

8 127 498

Urząd Miejski

17.

900

90095

Budowa placu zabaw we wsi Łapczyn

41 630

41 630

20 000

A.
B.
C.

21 630

Urząd Miejski

18.

900

90095

Modernizacja hal produkcyjnych przy ul.Fabrycznej - rozliczenie nakładów majątkowych

150 000

150 000

150 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

19.

921

92195

Centrum Rękodzieła Ludowego - etap II - budowa zaplecza technicznego wraz z zagospodarowaniem terenu

32 300

32 300

32 300

A.
B.
C.

Urząd Miejski

20.

926

92601

Skatepark - dokumentacja projektowa

21 000

21 000

21 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

21.

754

75412

Zakupy inwestycyjne - zakup skrzynki przeciwpożarowej dla sołectwa Niemczyn

4 600

4 600

4 600

A.
B.
C.

Urząd Miejski

22.

801

80101

Zakupy inwestycyjne - zakup windy dla niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej Nr 2

0

0

0

A.
B.
C.

Urząd Miejski

23.

900

90095

Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu gospodarczego

100 000

100 000

100 000

0

A.
B.
C.

Urząd Miejski

24.

926

92601

Zakupy inwestycyjne - zakup maty treningowej do budynku hali sportowej

11 000

11 000

11 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

Ogółem

25 876 984

13 289 251

3 928 074

140 185

278 492

8 942 500

x

1 511 769

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** Planowane do pozyskania środki zewnętrzne zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodów jak i wydatków w momencie podpisania umowy o dofinansowanie


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/109/12
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2012 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

3 919 466

1.

Kredyty

§ 952

140 185

2.

Pożyczki

§ 952

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanychz udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

3 779 281

Rozchody ogółem:

2 155 195

1.

Spłaty kredytów

§ 992

2 151 595

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

3 600

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/109/12
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2012 roku

Dla jednostek sektora fin. publ.

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Gmina Wasilków

4 200

2

Gmina Białystok

42 200

3

Powiat Białostocki

545 550

4

Dom Kultury w Czarnej Białostockiej

332 000

5

Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej

267 300

Razem

591 950

599 300

Dla jednostek spoza sektora fin. publ.

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Działania w zakresie profilaktyki uzależnień

17 780

2

Aktywizacja i działania na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem ze względu na wiek, choroby, kwalifikacje zawodowe. Działalność kulturalna, edukacyjna, prozdrowotna, ekologiczna na rzecz społeczności lokalnej.

20 600

3

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wsród dzieci i młodzieży

45 400

4

Ochotnicza Straż Pożarna w Oleszkowie

150

Razem

83 930


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/109/12
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 rok

L.p.

Wyszczególnienie

Stan środków pieniężnych na początek roku

Dochody ogółem

Wydatki ogółem

Stan środków pieniężnych na koniec roku

1

2

3

4

5

6

Dochody jednostek budżetowych

z tego:

1.

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej

0

8 550

8 550

0

2.

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. R. Traugutta w Czarnej Białostockiej

0

15 500

15 500

0

3.

Zespół Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej

0

6 780

6 780

0

4.

Przedszkole w Czarnej Białostockiej

0

25 000

25 000

0

Ogółem

0

55 830

55 830

0

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

NGL Legal (NGL Wiater sp.k)

Nowoczesne doradztwo prawno-podatkowe dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama