reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/67/12 Rady Gminy Grodzisk

z dnia 22 sierpnia 2012r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grodzisk

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011r Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ), a także art. 7, ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, zm. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 12, poz. 63, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 80, poz. 541, Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 237, poz. 1657, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 115, poz. 967, Nr 157, poz. 1241, z 2011r. Nr 163, poz.981). uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
PPRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Stwierdza się, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Grodzisk, o którym mowa w ust. 2 nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk, uchwalonego uchwałą Nr V/28/99 Rady Gminy Grodzisk z dnia 26 kwietnia 1999 r., zmienionego uchwałą Nr XXVII/130/10 Rady Gminy Grodzisk z dnia 2 września 2010 r.

2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminyGrodzisk, obejmujący działki nr geodezyjny 136/1, 136/2, położone na terenie wsi Czarna Wielka, gmina Grodzisk, z przeznaczeniem pod powierzchniową eksploatację surowców mineralnych, w skład którego wchodzą:

1) część tekstowa planu stanowiąca treść niniejszej uchwały;

2) załączniki do niniejszej uchwały, tj.:

a) część graficzna w postaci rysunku planu w skali 1: 1 000 - Zał. Nr 1,

b) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Grodzisk uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grodzisk, w trakcie jego wyłożenia do publicznego wglądu - Zał. Nr 2,

c) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - Zał. Nr 3.

§ 2. 1. Podstawę opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowią:

1) uchwała Nr VIII/35/11 Rady Gminy Grodzisk z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grodzisk;

2) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk uchwalone uchwałą Nr V/28/99 Rady Gminy Grodzisk z dnia 26 kwietnia 1999 r., zmienione uchwałą Nr XXVII/130/10 Rady Gminy Grodzisk z dnia 2 września 2010 r.

2. Przedmiotem planu miejscowego są zagadnienia związane z przeznaczeniem terenu pod powierzchniową eksploatację surowców mineralnych, na który, po opinii i uzgodnieniu przez Wójta Gminy Grodzisk, na podstawie niniejszego planu, zgodnie z art. 7 oraz art. 23, ust. 2, pkt.1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) mogą być udzielone koncesje na poszukiwanie i wydobywanie kopaliny, stąd elementy obowiązujące i nieobligatoryjne w planie, zawarte w art. 15, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( jednolity tekst - Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ) określone są w sposób następujący:

1) przeznaczenie terenów pod powierzchniową eksploatację surowców mineralnych, oznaczonych symbolem PG, w tym pasów ochronnych (filarów ochronnych), oznaczonych symbolem po oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania (§ 6 tekstu oraz w załączniku graficznym);

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego (§ 7 tekstu);

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego (§ 7 tekstu);

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (§ 7 tekstu);

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych (w planie zagadnienie nie występuje);

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy (w planie zagadnienie nie występuje);

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych (§ 7 tekstu);

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym (w planie zagadnienie nie występuje);

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy (§ 7 tekstu);

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej (§ 7 tekstu);

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów (§ 7 tekstu);

12) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym- jednolity tekst - Dz. U. z 2012 r. poz. 647 (§ 9 tekstu);

13) granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji (§ 7 tekstu);

14) przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze (§ 8 tekstu);

15) ustalenia dotyczące potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa i zasady ochrony przeciwpożarowej - nie dotyczy.

§ 3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, bądź różnych zasadach zagospodarowania;

2) linie pasów ochronnych.

§ 4. Przeznaczenie terenów na inne cele niż rolnicze i leśne odbywa się na podstawie wyznaczonych funkcji terenów z ich przeznaczeniem pod eksploatację surowców mineralnych, które nie wymagają uzyskiwania zgody organów, o których mowa w art. 7, ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.1266 z późn. zm ) oraz, zgodnie z art.7, ust 2, pkt.5 ustawy, na podstawie zgody Marszałka Województwa Podlaskiego na przeznaczenie lasów i gruntów leśnych na cele nieleśne.

§ 5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu (tekst i rysunek) określonego w § 1 uchwały;

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy;

3) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw z przepisami wykonawczymi;

4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek przedstawiony na mapie w skali 1: 000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;

5) terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, opisanego w tekście planu oraz wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

6) obszarze górniczym i terenie górniczym - należy przez to rozumieć definicje zawarte w art. 6, pkt. 5 i 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981);

7) pasie ochronnym - należy przez to rozumieć pas terenu położony między górnym bezpiecznym obrzeżem wyrobiska, a linią rozgraniczającą obiekt lub teren chroniony od strony wyrobiska, który może stanowić część filara ochronnego;

8) filarze ochronnym - należy przez to rozumieć część terenu górniczego, w graniach którego nie może być prowadzone wydobycie kopalin, ze względu na konieczność ochrony obiektów lub obszarów położonych na terenie górniczym lub jego pobliżu.

Rozdział 2.
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

§ 6. 1. Przeznacza się pod powierzchniową eksploatację surowców mineralnych teren oznaczony symbolemPGo powierzchni 2,5700 ha, obejmujący działki nr geodezyjny 136/1 i 136/2, położony na terenie wsi Czarna Wielka, gmina Grodzisk, na który mogą być wydane koncesje na poszukiwanie i wydobywanie kopalin z określeniem terenu górniczego i obszaru górniczego ( Zał. Nr 1).

2. W ramach terenu określonego w ust. 1 ustala się pasy ochronne (filary ochronne) wzdłuż dróg, granic sąsiednich działek, oznaczone symbolempo;

3. Dla obsługi kopalni dopuszcza się na obszarze eksploatacji surowców mineralnych i pasa ochronnego teren obsługi technicznej, o tymczasowej lokalizacji, tj.:

1) pomieszczenia socjalne i sanitarne;

2) punkt naprawy sprzętu;

3) urządzenia zaopatrzenia w energię elektryczną, wodę, odprowadzanie ścieków sanitarnych, przemysłowych, wód opadowych i nieczystości stałych.

Rozdział 3.
Zasady i warunki zagospodarowania terenów

§ 7. Na terenie, o którym mowa w § 6 ustala się następujące warunki i zasady zagospodarowania:

1) należy uwzględnić wymagania przepisów szczególnych w zakresie ochrony środowiska;

2) podmiot zamierzający prowadzić wydobycie surowców mineralnych powinien uzyskać koncesję na wydobywanie kopaliny, jako podstawę działalności gospodarczej oraz spełnić warunki zawarte w przepisach szczególnych;

3) powiązanie komunikacyjne z układem zewnętrznym stanowi droga gminna Czarna Wielka - Malinowo, przyległa do terenu PG;

4) ustala się obsługę komunikacyjną terenu eksploatacji surowców mineralnych z drogi gminnej przylegającej do tego terenu z zachowaniem następujących warunków:

a) włączenie zjazdów do drogi wykonać z zachowaniem warunków widoczności przewidzianych w przepisach szczególnych i odrębnych, w uzgodnieniu z zarządcą drogi,

b) plan dopuszcza częściowe lub całkowite umocnienie przyległej drogi do przedmiotowego terenu (PG) i ewentualnych dróg wewnętrznych na terenie PG, z zachowaniem warunków przewidzianych w przepisach szczególnych w uzgodnieniu z zarządcą drogi,

c) zapewnienie ciągłości odwodnienia zjazdu wzdłuż drogi gminnej,

d) linie zabudowy 10 m od linii rozgraniczającej drogi gminnej i 6 m od granic sąsiednich działek geodezyjnych,

5) ewentualne zaopatrzenie w energię elektryczną od najbliższej istniejącej linii elektroenergetycznej, po dostosowaniu jej do nowych warunków pracy i rozbudowie w stosownym zakresie - na warunkach gestora sieci i z zachowaniem przepisów szczególnych,

6) należy dokonać innych niezbędnych uzgodnień przewidzianych w przepisach szczególnych;

7) należy pozostawić pasy ochronne o szerokości 10 m od istniejącej drogi Czarna Wielka- Malinowo oraz 6 m od działek sąsiednich; pasy ochronne mogą pełnić jednocześnie funkcję filarów ochronnych;

8) kąt nachylanie stoku wyrobiska powinien wynosić nie więcej niż 30o;

9) zdejmowany sukcesywnie nadkład należy gromadzić na tymczasowych zwałowiskach, natomiast podczas eksploatacji i rekultywacji w odniesieniu do przemieszczanych mas ziemnych będzie prowadzona gospodarka bezodpadowa; nadkład w całości zostanie wykorzystany do rekultywacji terenu poeksploatacyjnego, zgodnie z programem rekultywacji terenu;

10) po wyeksploatowaniu surowców, wyrobisko należy zrekultywować jako teren leśny lub rolny, wykorzystując także zasoby hałd utworzonych ze składowania nadkładów; dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu przepisów szczególnych,

11) ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla terenu naturalnego złoża surowców mineralnych, przy zachowaniu przepisów odrębnych i szczególnych:

a) zaopatrzenie w wodę do celów komunalnych i przeciwpożarowych z lokalnego ujęcia wody na terenie własnej działki z ustaleniem miejsca usytuowania na etapie projektu zagospodarowania terenu,

b) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę do celów socjalnych poprzez dowóz kontenerem wody pitnej, a do celów technologicznych wykorzystania w obiegu zamkniętym wody ze zbiorników otwartych powstałych po wyeksploatowaniu złoża,

c) odprowadzanie ścieków komunalnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych, z zapewnieniem ich wywożenia do punktu zlewnego w najbliższej oczyszczalni ścieków lub utylizacji ścieków w oczyszczalni z lokalizacją w obrębie własnej działki i po oczyszczeniu doprowadzenia do gruntu na własnym terenie,

d) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:

- z utwardzonych szczelnych powierzchni dróg wewnętrznych, parkingów i innych terenów o znacznym zanieczyszczeniu zawiesiną i substancjami ropopochodnymi do lokalnej sieci kanalizacji deszczowej i, przed wprowadzeniem do gruntu, oczyszczenie w taki sposób, aby spełniały wymogi ochrony środowiska określone w przepisach szczególnych,

- z terenów o małym stopniu zanieczyszczenia mogą być odprowadzane bezpośrednio do gruntu w granicach własnej działki, w sposób uniemożliwiający spływ tych wód na grunty sąsiednie,

e) ustala się zakaz wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków i wód opadowych nie spełniających obowiązujących norm;

12) ustala się następujące zasady zagospodarowania wynikające z potrzeb ochrony środowiska:

a) nie należy dopuszczać do niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi przez niewłaściwe składowanie odpadów i odprowadzanie ścieków;

b) po zakończeniu eksploatacji złoża, ustala się:

- sukcesywną rekultywację w zakresie ustalonym w dokumentacji rekultywacji, obejmującą właściwe kształtowanie rzeźby terenu,

- sukcesywne zagospodarowanie terenu obszaru objętego eksploatacją z pozostawieniem zbiorników wodnych,

- sukcesywne przywracanie do właściwego stanu innych, nie wymienionych wyżej, elementów środowiska przyrodniczego;

13) szczególne warunki zagospodarowania terenu, w tym sposób tymczasowego zagospodarowania, zakaz zabudowy, wynikający z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych:

a) do czasu podjęcia eksploatacji surowców mineralnych teren pozostawia się w dotychczasowym sposobie użytkowania z dopuszczeniem prac geologicznych,

b) usuwanie wszelkiego rodzaju odpadów z terenu nieruchomości winno odbywać się na zasadach określonych w przepisach odrębnych,

c) zakazuje się wszelkiej innej zabudowy niż wymienionej w niniejszej uchwale,

d) na terenie objętym planem nie występują zabytki nieruchome ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków, ani też stanowiska archeologiczne - jeżeli jednakże, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkryty zostanie przedmiot (obiekt), co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy:

- wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot (obiekt),

- zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot (obiekt) i miejsce jego odkrycia,

- niezwłocznie zawiadomić o tym właściwe wojewódzkie służby konserwatorskie, a jeżeli jest to niemożliwe Wójta Gminy Grodzisk.

Rozdział 4.
Przepisy pozostałe

§ 8. 1. Przeznacza się grunty rolne na cele nierolnicze na podstawie wyznaczonych w planie funkcji terenów, które nie wymagają uzyskiwania zgody organów, o których mowa w przepisach szczególnych z zakresu ochrony grunów rolnych i leśnych.

2. Przeznacza się lasy i grunty leśne o pow 0,8800 ha na cele określone w niniejszej uchwale na podstawie zgody Marszałka Województwa Podlaskiego (decyzja Nr DMG.III.7151.11.2012 z dn 4 maja 2012 r.).

§ 9. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości będących przedmiotem planu w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent).

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/67/12
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 22 sierpnia 2012 r.

Część .
GRAFICZNA

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

CZĘŚCI GMINY Grodzisk

(Działki nr 136/1 i 136/2 we wsi Czarna Wielka)

SKALA 1:1 000

Zespół autorski:

1. Tadeusz Januszewski- główny projektant,

2. Paweł Babul- urbanistyka, opracowanie techgniczne,

3. Elżbieta Kępska-energetyka i telekomunikacja,

4. Jan Kruszewski- komunikacja,

5. Czesława Kruszewska-wodociągi, kanalizacja, usuwanie nieczystości,

6. Katarzyna Kowalewska- Sewastianik-prognoza oddziaływania planu na środowisko,

7. Jerzy Łukaszyński- prognoza skutków finansowych uchwalenia planu,

8. Paweł Januszewski- opracowenie techniczne


infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/67/12
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 22 sierpnia 2012 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRYWANIA

nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Grodzisk uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grodzisk w trakcie jego wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 29 maja do 19 czerwca 2012 r. i 14 dni po jego wyłożeniu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) Rada Gminy Grodzisk stwierdza, że w okresie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu nie wniesiono żadnych uwag.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/67/12
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 22 sierpnia 2012 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI

zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części gminy Grodzisk inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) Rada Gminy Grodzisk nie stwierdza konieczności realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, ponieważ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części gminy Grodzisk nie zapisano takich potrzeb.


Uzasadnienie

podjęcia przez Radę Gminy Grodzisk uchwały w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grodzisk

Uchwała Rady Gminy jest końcowym efektem prac nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grodzisk, obejmującego działki nr geodezyjny 136/1 i 136/2 położone we wsi Czarna Wielka, z ich przeznaczeniem pod powierzchniową eksploatację surowców mineralnych.

Prace nad planem podjęto na podstawie uchwały Nr VIII/35/11 Rady Gminy Grodzisk z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grodzisk.

Podstawą prawną opracowania planu jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647).

W trakcie prac nad planem wykonano wszystkie opracowania i czynności przewidziane w wyżej wymienionej ustawie oraz innych przepisach, m.in.:

- wykonano opracowanie ekofizjograficzne,

- przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania planu na środowisko, na podstawie art. 46, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), w tym sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko,

- sporządzono prognozę skutków finansowych uchwalenia planu,

- projekt planu zaopiniowała pozytywnie Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Grodzisku w dniu 21 marca 2012 r.,

- uzyskano stosowne opinie i uzgodnienia przewidziane prawem

- uzyskano zgodę Marszałka Województwa Podlaskiego na przeznaczenie w planie gruntów leśnych pod powierzchniową eksploatację surowców mineralnych,

- wyłożono projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach od 29 maja do 19 czerwca 2012 r., z terminem składania uwag do 3 lipca 2012 r. oraz wyznaczono dyskusję publiczną w dniu 13 czerwca 2012 r.; do wyłożonego projektu planu nie zgłoszono żadnych uwag, nikt tez nie wziął udziału w dyskusji publicznej,.

Plan jest zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk, uchwalonym uchwałą Nr V/28/99 Rady Gminy Grodzisk z dnia 26 kwietnia 1999 r., zmienionym uchwałą Nr XXVII/130/10 z dnia 2 września 2010 r.

Uchwalony plan umożliwi realizację zamierzeń inwestycyjnych właściciela nieruchomości (powierzchniowa eksploatacja kruszywa we wsi Czarna Wielka), który wnioskował o jego sporządzenie.

Inwestycje te wpłyną pozytywnie na rozwój gospodarczy gminy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Integral Collections

Dział Bibby Financial Services Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama