reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 2/RT/2012 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 27 sierpnia 2012r.

w sprawie powierzenia w okresie od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., prowadzenie zadań publicznych z zakresu organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci z terenu Gminy Rutka - Tartak

§ 1. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 2178, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), Przekazujący powierza Przyjmującemu, w okresie od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., prowadzenie zadań publicznych z zakresu organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci z terenu Gminy Rutka - Tartak.

§ 2. Zajęcia, o których mowa w § 1 niniejszego porozumienia będą realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Suwałkach (ul. Przytorowa 8) w wymiarze 8 godzin w miesiącu dla każdego dziecka.

§ 3. 1. Na realizację powierzonego zadania określonego w § 1, Przekazujący zobowiązuje się przekazywać na konto Przyjmującego - nr konta w Banku Pekao S.A. Oddział w Suwałkach nr 98124052111111000049223129 środki finansowe, zwane dalej "dotacją", w wysokości proporcjonalnej do liczby dzieci z terenu Przekazującego uczęszczających na zajęcia, o których mowa w § 2, naliczane za okres wskazany w § 1, w sposób następujący:

1) dotacja za okres czterech miesięcy, tj. za wrzesień, październik, listopad i grudzień 2012 r., w wysokości 71,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden złotych) za każdą godzinę zajęć, o których mowa w § 1, tj. za 1 (jedno) dziecko w ww. okresie zamknie się kwotą w wysokości 2.272,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote);

2) dotacja zostanie przekazana Przyjmującemu przez Przekazującego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2012 r.

2. Strony ustalają termin wykorzystania dotacji na dzień 31 grudnia 2012 r.

3. Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2013 r.

4. Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpi w terminie do 31 stycznia 2013 r.

5. Za opóźnienie w przekazywaniu/zwrocie dotacji naliczane będą odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, przy czym za zachowanie terminu zapłaty, strony porozumienia przyjmują datę uznania konta Przyjmującego.

§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas oznaczony, o którym mowa § 1.

§ 5. 1. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygane będą w drodze negocjacji stron, a przy braku porozumienia przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd.

2. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 8. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym każdej ze stron. Kopia niniejszego porozumienia, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Przyjmującego zostanie przesłana do wiadomości Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach (ul. Przytorowa 8).

Wójt Gminy Rutka - Tartak


Jan Racis


Skarbnik Gminy Rutka - Tartak


Anna Wierzchowska

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz


Skarbnik Miasta Suwałk


Wiesław Stelmach

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Lis

doradca podatkowy, partner w Andersen Tax & Legal, Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama