Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 43/12 Wójta Gminy Perlejewo

z dnia 20 kwietnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 ) i § 13 pkt. 4 uchwały Nr 62/XI/11 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 grudnia 2011 roku Wójt Gminy postanawia :

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1 100 zł. załącznik Nr 1.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1 100 zł. załącznik Nr 2.

§ 3. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 40 024 zł. załącznik Nr 1.

§ 4. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 40 024 zł. załącznik Nr 2.

§ 5. Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie zawiera załącznik Nr 3.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem 9 629 438 zł.

a) bieżące 7 657 718 zł.

b) majątkowe 1 971 720 zł.

2) wydatki ogółem 11 626 912 zł.

a) bieżące 7 530 342 zł.

b) majątkowe 4 096 570 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


mgr inż. Krzysztof Radziszewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/12
Wójta Gminy Perlejewo
z dnia 20 kwietnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 43/12
Wójta Gminy Perlejewo
z dnia 20 kwietnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 43/12
Wójta Gminy Perlejewo
z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie Gminy Perlejewo na 2012 rok

1. Zmniejszyć plan dochodów i wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział

75011 o kwotę 100 zł. (zadania zlecone) dotacja z urzędu wojewódzkiego.

Zmian dokonano na podstawie pisma PUW FB-II.3111.64.2012.BZ.

2. Zmniejszyć plan dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna , rozdział 85212

o kwotę 1 000 zł. (zadania własne ) dotacja z urzędu wojewódzkiego.

Zmian dokonano na podstawie pisma PUW FB-II.3111.64.2012.BZ.

3. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna , rozdział 85295

o kwotę 23 000 zł. (zadania własne ) środki przeznaczone na dożywianie dzieci.

Zmian dokonano na podstawie pisma PUW FB-II.3111.64.2012.BZ.

4. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,

rozdział 85415 o kwotę 16 824 zł. (zadania własne ) środki przeznaczone na stypendia

socjalne dla uczniów .

Zmian dokonano na podstawie pisma PUW FB-II.3111.89.2012.MA.

5. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna , rozdział 85295

o kwotę 200 zł. (zadania zlecone) środki przeznaczone na realizację rządowego programu

wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Zmian dokonano na podstawie pisma PUW FB-II.3111.52.2012.MA.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe