Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 77/XIII/12 Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 27 kwietnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 276 290 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 276 290 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać przeniesień planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 101 016 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem 9 905 728 zł.

a) bieżące 7 934 008 zł.

b) majątkowe 1 971 720 zł.

2) wydatki ogółem 11 903 202 zł.

a) bieżące 7 806 632 zł.

b) majątkowe 4 096 570 zł.

§ 6. Wykonanie uchawły powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Sławomir Bondarczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 77/XIII/12
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 77/XIII/12
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 77/XIII/12
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie Gminy Perlejewo na 2012 rok

1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo , rozdział 01095

Pozostała działalność o kwotę 263 986zł. (zadania zlecone) środki przeznaczone na zwrot

części podatku akcyzowego za olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej.

Zmian dokonano na podstawie pisma PUW FB-II.3111.113.2012.AK.

2. Zwiększyć plan dochodów w rozdziale Urzędy Gmin 75023 § 0970 o kwotę 27 923 zł.

(zadania własne ) wpływ środków na rachunek podstawowy wynikający z zabezpieczenia

należytego wykonania prac remontowych urzędu po rozstrzygnięciu sądowym z wykonawcą.

3. Zmniejszyć plan dochodów w rozdziale 75621 § 0020 udziały gmin w podatkach

stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 16 665 zł. ( zadania własne )

Zmian dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4820/2/2012/459.

4. Zmniejszyć plan dochodów w rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

o kwotę 13 419 zł. i zmniejszyć plan wydatków w rozdziałach 80101 § 4300 o 6000 zł.

oraz rozdział 80113 § 4210 o kwotę 7419 zł. ( zadania własne )

Zmian dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4820/2/2012/459.

5. Zwiększyć plan dochodów rozdział 85212 § 2360 o kwotę 1 000 zł. środki pochodzące

z 20% wpływów od dłużników alimentacyjnych (zadania własne ).

6. Zwiększyć plan dochodów rozdział 90002 § 2440 gospodarka odpadami o kwotę 13 465 zł.

(zadania własne ) zwrócone środki wydatkowane w 2011 roku na program usuwania

i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

7. Dokonać przeniesienia środków z rozdziału 60016 w wysokości 26 700 zł. na

wykonanie projektów pod budowę ścieżek rowerowych w rozdziale 63003 (zadania własne).

8. Zwiększyć plan wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 19 862 na zakup opału do

budynku gminnego.(zadania własne).

9. Zwiększyć plan wydatków na realizację projektu w rozdziale 85395 o kwotę 1655 zł.

(zadania własne ).

10. Zwiększyć plan wydatków w rozdziale 85415 o kwotę 4 206 zł. jako udział własny

w pomocy materialnej dla uczniów stypendia (zadania własne).

11. Zmienić planowany rozdział dochodów na realizację zadań związanych z utrzymaniem

czystości był 90020 na prawidłowy 90002 (zadania własne ) kwota 1 000 zł.

12. Zmienić w rozdziale 80104 ( przedszkola ) wydatki był § 4279 na prawidłowy § 4270

tylko własne środki na remont budynku z przeznaczeniem na przedszkole (zadania własne )

kwota 50 000 zł.

13. Dokonać przeniesienia środków w rozdziale 63003 dochodów z § 6297 o kwotę 24 316 zł.

na § 6299 jako środki budżetu państwa na realizację projektu, oraz wydatki z § 6057 na

§ 6059. o kwotę 24 316 zł ( zadania własne ).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe