Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 82/XIV/12 Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 30 maja 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 127 921 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 127 921 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać przeniesień między działami rozdziałami i paragrafami na kwotę 161 533 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 7 do Uchwały Nr 62/XI/11 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 grudnia 2011 roku pod nazwą "Zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy" stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 5 do Uchwały Nr 62/XI/11 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 grudnia 2011 roku pod nazwą " Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2012 r."stanowiącego załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem 10 033 649 zł.

a) bieżące 7 939 817 zł.

b) majątkowe 2 093 832 zł.

2) wydatki ogółem 12 031 123 zł.

a) bieżące 7 812 441 zł.

b) majątkowe 4 218 682 zl.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Sławomir Bondarczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 82/XIV/12
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 maja 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 82/XIV/12
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 maja 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 82/XIV/12
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 maja 2012 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2012 rok

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.

Podmiot dotowany

Dział

Rozdział

§

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa


1


Gminna Biblioteka Publiczna


921


92116


2480


0


78 000


0


2


Powiat Siemiatycki


600


60014


6300


819 000


0


0


4


Województwo Podlaskie


750


75095


2330


5 000


0


0


Razem


824 000


78 000


0


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 82/XIV/12
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 maja 2012 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2012 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego


Wartość
Kosztorys.
zadania

Dotychczas poniesione
wydatki

Planowane wydatki

rok budżetowy
2012 (8+9)

z tego źródła finansowania

środki własne jst

środki z innych źródeł

1

2

3

4

5

6

7

8

9


1

010

01010

Budowa sieci wodociągowej "Olszewo"

463 285

17 799

445 486

208 325

237 161

2

630

63003

Projekt pn. "Bug rajem dla turysty" budowa ścieżek rowerowych oraz centrum informacji turystycznej

2 108 242

1 488 481,18

190 716

28 608

162 108

3

720

72095

Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej ( Internet )

3 728 544

19 880

5 000

5 000

-


4

900

90095

Budowa świetlicy wiejskiej w Perlejewie

1 085 067

464 934,68

620 133

261 407

358 726


5

900

90095

Remont świetlicy wiejskiej Czarkówka

298 788

298 788

134 950

163 838

6

900

90095

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Leszczka Duża

27 028

27 028

10 242

16 786

7

500

50095


Budowa targowiska w Perlejewie

1 063 955

22 217,70

600 965

235 000

365 965


Ogółem

8 774 909

2 013 312,56

2 188 116

883 532

1 304 584


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 82/XIV/12
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 maja 2012 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie Gminy Perlejewo na 2012 rok

1. Zwiększyć plan dochodów w dziale 630 Turystyka rozdział 63003 § 6297

o kwotę 18 795 zł. oraz § 6299 o kwotę 3 317zł. jako nie wykorzystane środki

zaplanowane w budżecie 2011 roku do projektu " Bug rajem turysty" oraz wydatków

w rozdziale 63003 § 6057 o kwotę 18 795 zł. i § 6059 o kwotę 65 850 zł. jako kwota

dochodów 3 317 zł. i oszczędność po przetargu z wodociągu rozdział 01010 § 6059

w wysokości 62 533 zł. zł ( zadania własne ).

2. Zwiększyć plan dochodów w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 6260 o kwotę

100 000 zł. jako środki PFRON na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej

przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Perlejewie oraz zmniejszyć plan wydatków

wkład własny do wymienionej inwestycji. Przenieść wkład własny zwiększając planowaną

dotację dla powiatu siemiatyckiego rozdział 60014 § 6300 na dofinansowanie budowy mostu

z dojazdami w miejscowości Perlejewo oraz kwota 19 000 zł. jako oszczędność

po przetargu z wodociągu rozdział 01010 § 6059. Łączne zwiększenie dotacji 119 000 zł.

(zadania własne )

3. Zwiększyć plan dochodów w rozdziale 85295 Pozostała działalność § 2030 o kwotę

5 809 zł. oraz wydatkach § 3110 z przeznaczeniem na dożywianie dzieci ( zadania własne)

Zmian dokonano na podstawie pisma PUW FB-II.3111.91.2012.MA.

4. Dokonać przeniesienia środków z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 wydatki

inwestycyjne w wysokości 10 000 zł. na opłacenie projektów pod budowę ścieżek rowerowych

w rozdziale 63003 § 6050 oraz kwotę 7000 zł. z rozdziału 60016 § 6050 na § 6060

z przeznaczeniem na zakup części działki w miejscowości Głody pod drogę gminną

(zadania własne).

5. Dokonać przeniesienia środków z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne § 6270 zakup

usług remontowych w wysokości 50 000 zł. oraz z rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów

i dróg § 4260 w wysokości 20 000 na rozdział 80104 Przedszkola § 4270 z przeznaczeniem

na remont budynku na potrzeby przedszkola § 4270 łączna kwota przeniesienia to

70 000 zł. (zadania własne).

6. W załączniku nr 5 do uchwały Nr 62/XI/11 Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 29 grudnia 2011 roku dokonano przeniesienia środków w ramach działu,

rozdziału i paragrafu remont świetlicy wiejskiej Czarkówka po przetargu zmniejszono

przeznaczając na remont świetlicy w Leszczce Dużej zgodnie z załącznikiem nr 4

do niniejszej uchwały.( zadanie własne )

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe