Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 86/XV/12 Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 29 czerwca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 1 292 284 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 400 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać przeniesień między działami rozdziałami i paragrafami na kwotę 113 126 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać aktualizacji § 8 Uchwały Nr 62/XI/11 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 grudnia 2011 roku. który otrzymuje brzmienie " Deficyt budżetu w wysokości 706 590 zł. zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek".

§ 5. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 6 do Uchwały Nr 62/XI/11 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 grudnia 2011 roku "Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Paragraf 10 Uchwały Nr 62/XI/11 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie " Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 706 590 zł,

2. spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 300 000 zł,

3. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł.

§ 7. Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 11 325 933 zł,

a) bieżące 8 329 861 zł,

b) majątkowe 2 996 072 zł,

2) wydatki ogółem 12 032 523 zł,

a) bieżące 7 813 841 zł,

b) majątkowe 4 218 682 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady


Sławomir Bondarczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 86/XV/12
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 29 czerwca 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 86/XV/12
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 29 czerwca 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 86/XV/12
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 29 czerwca 2012 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 86/XV/12
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie Gminy Perlejewo na 2012 rok

1. Zwiększyć plan dochodów w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo , rozdział 01010 § 2007

o kwotę 388 644 zł zwrot środków wydatkowanych w 2011 roku na budowę wodociągu

( zadanie własne ).

2. Zwiększyć plan dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0770 o kwotę łączną 552 240 zł jako wpływy ze sprzedaży budynków i działek po byłych szkołach Twarogi Lackie , Modusy Dworaki , plac z rozpoczętą budową strażnicy OSP w Kobyli , działka budowlana w miejscowości Leszczka Duża. ( zadane własne).

3. Zwiększyć plan dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie , rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6330 kwota 350 000 zł jako dofinansowanie budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Perlejewie planowane do otrzymania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zmniejszając jednocześnie udział środków własnych. (zadanie własne)

4. W dochodach dokonać przeniesienia środków w dziale 852 Pomoc społeczna , rozdział 85212 Świadczenia rodzinne z § 2010 na rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne kwota 370 zł. (zadanie zlecone )

5. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę

1 400 zł na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ( zadanie

zlecone )

6. W wydatkach dokonać przeniesienia środków w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne

z § 3110 na § 4110 kwota 1102 zł na opłacenie składek ubezpieczenia za podopiecznych

pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz 370 zł na opłacenie składek ubezpieczenia

zdrowotnego ( zadanie zlecone )

7. Zmniejszyć plan środków na obsługę długu o kwotę 70 000 zł zwiększyć zakup usług

pozostałych w administracji publicznej ( zadanie własne )

8. W załączniku Nr 3 " Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku zmniejszyć planowaną kwotę przychodów pochodzących z zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty

1 006 590 zł w związku ze zwiększeniem dochodów o kwotę 1 291 084 zł oraz

zmniejszeniem planowanych rozchodów wydłużenie okresu spłaty pożyczek do kwoty

300 000 zł w roku 2012.

9. Dokonać przeniesienia w planie wydatków rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie

nauczycieli z § 4210 na § 4410 kwota 1 000 zł. na prośbę dyrektora szkoły(zadanie

własne)

10. Dokonać przeniesienia w planie wydatków rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

z § 4210 na § 4300 kwota 9 000 zł. na prośbę dyrektora szkoły ( zadanie własne)

11. Dokonać przeniesienia w planie wydatków rozdział. 60016 Drogi publiczne gminne

z § 6050 na rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki § 6059 kwota

30 000 zł. na opłacenie prac dodatkowych dotyczących projektu "Bug raj turysty" koszty

niekwalifikowane ( zadanie własne).

12. Dokonać przeniesienia w planie wydatków rozdział 75023 Urzędy gmin z § 4410

na rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 4410 kwota 84 zł. na opłacenie delegacji służbowych ( zadanie własne)

13. Dokonać przeniesienia w planie wydatków rozdział 75023 Urzędy gmin z § 4700

na rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 4700 kwota 1 000 zł. na opłacenie rachunków za szkolenie pracowników rządowych ( zadanie własne)

14. Dokonać przeniesienia w planie wydatków rozdział 75095 Pozostała działalność z § 4610

na § 4210 kwota 200 zł. na opłacenie rachunku za materiały biurowe ( zadanie własne)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe