Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/110/12 Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 31 sierpnia 2012r.

w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092, Nr 208, poz. 1240, Nr 208, poz. 1241, z 2012 r., poz 490)Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się wyróżnienia i nagrody finansowane z budżetu Gminy Lipsk przyznawane zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz trenerom i działaczom zasłużonym w osiąganiu tych wyników - z terenu Gminy Lipsk, określone w regulaminie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania wyróżnień oraz nagród określa regulamin, o którym mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/33/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 50, poz. 405).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Jerzy Krysztopik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/110/12
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIEŃ I NAGRÓD FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY LIPSK ZA OSIĄGNIĘCIE WYSOKICH WYNIKÓW SPORTOWYCH WE WSPÓŁZAWODNICTWIE MIĘDZYNARODOWYM I KRAJOWYM

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród finansowanych z budżetu Gminy Lipsk dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz treneromi działaczom zasłużonym w osiągnięciu tych wyników - z terenu Gminy Lipsk.

2. Wyróżnienia i nagrody stanowią wyraz uznania władz samorządowych Gminy Lipsk dla środowisk sportowych za ich wkład we współtworzeniu i podnoszeniu poziomu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lipsk.

§ 2. 1. Wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów i działaczy z terenu Gminy Lipsk przyznaje Burmistrz Lipska z inicjatywy własnej lub na wniosek właściwego organu uprawnionego do reprezentacji klubu sportowego mającego siedzibę na terenie Gminy Lipsk.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 może również złożyć właściwa komisja do spraw sportu Rady Miejskiej w Lipsku, 3 radnych Rady Miejskiej w Lipsku, dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku lub dyrektorzy szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipsk.

3. Wzór wniosku określa załącznik do niniejszego regulaminu.

4. Wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody składa się w roku kalendarzowym, w którym wysoki wynik sportowy został uzyskany przez zawodnika lub w terminie 3 miesięcy od uzyskania wysokiego wyniku.

5. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wyróżnienia i nagrody będzie corocznie ustalana w budżecie Gminy Lipsk.

§ 3. 1. Za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe przyznawane mogą być wyróżnienia, nagrody pieniężne lub rzeczowe.

2. Wyróżnieniami są: statuetki, puchary, medale, dyplomy, listy gratulacyjne.

3. Podstawę ustalenia wysokości nagrody pieniężnej stanowi kwota 500 zł, zwana dalej "podstawą".

4. Nagroda pieniężna dla zawodnika za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym nie może być niższa niż 50% podstawy oraz nie może przekroczyć 3-krotności podstawy.

5. Zawodnikom sportowych gier zespołowych oraz konkurencji zespołowych w dyscyplinach indywidualnych można przyznać nagrodę pieniężną zbiorową dla zespołu w wysokości nie niższej niż 25% podstawy i nie wyższej niż 1-krotność podstawy przysługującej nagrody indywidualnej, pomnożonej przez liczbę zawodników drużyny określoną odpowiednimi przepisami.

6. Wartość nagrody rzeczowej, o której mowa w ust. 1, przyznanej zawodnikowi nie może przekroczyć kwoty podstawy nagrody pieniężnej.

7. Nagroda pieniężna nie może być przyznana częściej niż raz w roku.

§ 4. Przepisy § 2 i § 3 stosuje się odpowiednio do wyróżnień i nagród przyznawanych trenerom i działaczom sportowym zasłużonym w osiągnięciu wysokich wyników przez zawodników nie licencjonowanych.


Załącznik

do Regulaminu

WZÓR WNIOSKU
O PRZYZNANIE WYRÓŻNIEŃI I NAGRÓD FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY LIPSK ZA OSIĄGNIĘCIE WYSOKICH WYNIKÓW SPORTOWYCH WE WSPÓŁZAWODNICTWIE MIĘDZYNARODOWYM I KRAJOWYM

1. Imię i nazwisko kandydata do nagrody:

2. Data i miejsce urodzenia:

3. Imiona rodziców:

4. Adres zamieszkania:

5. Nr NIP/PESEL (wypełnić w przypadku nagrody pieniężnej):

6. Dane o wnioskodawcy:

7.Osiągnięcia sportowe - opis całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciu, za które ma być przyznana nagroda.
Uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie wyróżniającego charakteru działalności lub osiągnięcia oraz jego znaczenie dla kultury fizycznej lokalnej:

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem wyróżnienia lub nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Podpis kandydata do wyróżnienia lub nagrody:

9. Pieczęć odpowiednio: klubu sportowego, jednostki organizacyjnej; podpisy osób uprawnionych do składania wniosku:

10. Decyzja Burmistrza Lipka:

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-09-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe