Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/111/12 Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 31 sierpnia 2012r.

w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 poz. 567) oraz art. 7a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury, zwane dalej "nagrodami".

2. Nagrody są indywidualne lub zbiorowe i mogą być przyznane osobom fizycznym, prawnym oraz innym podmiotom działającym na rzecz Gminy Lipsk.

3. Nagrody przyznaje Burmistrz Lipska na podstawie oceny osiągnięć o istotnym znaczeniu w ciągu roku dla kultury Gminy Lipsk, po zasięgnięciu opinii komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw kultury.

4. Komisja opiniuje wniosek i przedstawia propozycję co do wysokości nagród finansowych.

§ 2. 1. Nagroda za czałokształt działalności może być przyznana podmiotom wymienionym w § 1 ust. 2 tylko jeden raz.

2. Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie.

§ 3. Burmistrz Lipska przyznaje nagrody z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw kultury;

2) instytucji kultury;

3) stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych, których statutowy zakres działania obejmuje zadania z dziedziny kultury i sztuki;

4) nieformalnych grup twórczych.

§ 4. 1. Wnioski o przyznanie nagrody powinny zawierać:

1) dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody (imię i nazwisko, adres zamieszkania) lub nazwę podmiotu i adres;

2) dane dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności albo informacje o osiągnięciach, za które nagroda ma być przyznana;

3) uzasadnienie wniosku zawierające wskazanie działalności lub osiągnięcia oraz jego znaczenie dla kultury. 2. Wnioski składa się do 31 grudnia danego roku w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lipsku.

3. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio w przypadku przyznania nagrody z inicjatywy własnej.

4. Burmistrz Lipska może przyznać nagrodę w ramach zaplanowanych na ten cel środków z własnej inicjatywy w każdym terminie.

§ 5. Nagrody wypłacane są ze środków na ten cel określonych uchwałą Rady Miejskiej w budżecie gminy na dany rok w terminie ustalonym przez Burmistrza.

§ 6. 1. Nagrodę indywidualną ustala się w wysokości do 1.000 zł, zaś nagrodę zespołową do 3.000 zł.

2. Laureat otrzymuje dodatkowo list gratulacyjny.

§ 7. Nagrody wręcza Burmistrz Lipska. Wręczenie nagród winno mieć uroczysty charakter.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XIX/157/08 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12 września 2008 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 229, poz. 2358).

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Jerzy Krysztopik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-09-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe