reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/111/12 Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 31 sierpnia 2012r.

w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 poz. 567) oraz art. 7a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury, zwane dalej "nagrodami".

2. Nagrody są indywidualne lub zbiorowe i mogą być przyznane osobom fizycznym, prawnym oraz innym podmiotom działającym na rzecz Gminy Lipsk.

3. Nagrody przyznaje Burmistrz Lipska na podstawie oceny osiągnięć o istotnym znaczeniu w ciągu roku dla kultury Gminy Lipsk, po zasięgnięciu opinii komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw kultury.

4. Komisja opiniuje wniosek i przedstawia propozycję co do wysokości nagród finansowych.

§ 2. 1. Nagroda za czałokształt działalności może być przyznana podmiotom wymienionym w § 1 ust. 2 tylko jeden raz.

2. Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie.

§ 3. Burmistrz Lipska przyznaje nagrody z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw kultury;

2) instytucji kultury;

3) stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych, których statutowy zakres działania obejmuje zadania z dziedziny kultury i sztuki;

4) nieformalnych grup twórczych.

§ 4. 1. Wnioski o przyznanie nagrody powinny zawierać:

1) dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody (imię i nazwisko, adres zamieszkania) lub nazwę podmiotu i adres;

2) dane dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności albo informacje o osiągnięciach, za które nagroda ma być przyznana;

3) uzasadnienie wniosku zawierające wskazanie działalności lub osiągnięcia oraz jego znaczenie dla kultury. 2. Wnioski składa się do 31 grudnia danego roku w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lipsku.

3. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio w przypadku przyznania nagrody z inicjatywy własnej.

4. Burmistrz Lipska może przyznać nagrodę w ramach zaplanowanych na ten cel środków z własnej inicjatywy w każdym terminie.

§ 5. Nagrody wypłacane są ze środków na ten cel określonych uchwałą Rady Miejskiej w budżecie gminy na dany rok w terminie ustalonym przez Burmistrza.

§ 6. 1. Nagrodę indywidualną ustala się w wysokości do 1.000 zł, zaś nagrodę zespołową do 3.000 zł.

2. Laureat otrzymuje dodatkowo list gratulacyjny.

§ 7. Nagrody wręcza Burmistrz Lipska. Wręczenie nagród winno mieć uroczysty charakter.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XIX/157/08 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12 września 2008 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 229, poz. 2358).

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Jerzy Krysztopik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Marta Kawecka Właściciel portalu LegalnaBudowa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama