Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/108/12 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 31 sierpnia 2012r.

o zmianie uchwały w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez miasto Wysokie Mazowieckie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5c pkt 1 i art. 14 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011r Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814 i Nr 149, poz. 887) Rada Miasta Wysokie Mazowieckie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/84/12 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z 28 lutego 2012 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez miasto Wysokie Mazowieckie , wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

" § 2. Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez miasto w wymiarze przekraczającym pięciogodzinny wymiar ustalony dla podstawy programowej wychowania przedszkolnego zobowiązani są do ponoszenia kosztów świadczeń w wysokości 3,07 zł za każdą rozpoczętą godzinę w czasie zadeklarowanym, przekraczających podstawę programową, przeznaczonym na:

1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia teatralne dzieci.

2. Zajęcia rytmiczno-taneczne.

3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczno-techniczne. " .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą od 1 października 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr inż. Józef Sokolik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-09-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe