reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/110/12 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 31 sierpnia 2012r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu targowisk miejskich w Wysokiem Mazowieckiem

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654 i Nr 139, poz. 814) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin funkcjonowania targowisk miejskich w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr inż. Józef Sokolik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/110/12
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

REGULAMIN TARGOWISK MIEJSKICH

§ 1. Regulamin określa zasady i tryb korzystania z targowisk miejskich, położonych na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.

§ 2. 1. Targowiskami miejskimi w Wysokiem Mazowieckiem przy ulicy Żwirki i Wigury 4 i przy ulicy Kościelnej administruje - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem z siedzibą przy ulicy Armii Krajowej 4, zwany dalej "Administratorem".

2. Targowisko miejskie w Wysokiem Mazowieckiem przy ulicy Kościelnej czynne jest w środy w godzinach od 5 00 - 15 00 .

3. Targowisko miejskie w Wysokiem Mazowieckiem przy ulicy Żwirki i Wigury 4 czynne jest w dniach od poniedziałku do soboty w godzinach 6 00 - 18 00 .

4. Nadzór nad targowiskami sprawuje Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie.

§ 3. Działalność na targowisku mogą prowadzić przedsiębiorcy, osoby prawne oraz osoby fizyczne dokonujące sprzedaży towarów pochodzących z własnej produkcji.

§ 4. W przypadku ujawnienia sprzedaży towarów, co do których zachodzi podejrzenie, że są szkodliwe dla zdrowia lub życia, nie są dopuszczone do sprzedaży, pochodzą z kradzieży lub innego nielegalnego źródła, Administrator powiadamia odpowiednio:

l) państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,

2) powiatowego lekarza weterynarii,

3) policję,

4) straż miejską,

5) państwową straż pożarną,

6) pogotowie ratunkowe.

§ 5. Zabrania się prowadzenia na targowisku sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów.

§ 6. Na targowisku zabrania się parkowania wszelkich pojazdów, za wyjątkiem pojazdów, z których prowadzona jest bezpośrednia sprzedaż towarów, w miejscach do tego wyznaczonych.

§ 7. 1. Prowadzący działalność na targowisku są zobowiązani do:

1) uiszczania opłaty targowej,

2) przestrzegania regulaminu targowiska oraz przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych i porządkowych,

3) utrzymania porządku i czystości w miejscu prowadzenia działalności,

4) składowania wszelkich nieczystości i odpadów w kontenerach na śmieci znajdujących się na targowisku,

5) oznaczenia punktu sprzedaży nazwą przedsiębiorstwa, a w przypadku osoby fizycznej imieniem, nazwiskiem i adresem zamieszkania.

2. Osoba sprzedająca produkty pochodzenia leśnego jest obowiązana do umieszczenia przy swoim miejscu sprzedaży informacji zawierającej imię, nazwisko i adres osoby zbierającej te produkty oraz miejsce ich pochodzenia (nazwa lasu, terenu).

3. Działalność na targowisku można prowadzić jedynie w miejscach wyznaczonych przez Administratoratargowiska z wyłączeniem chodników, przejść przeznaczonych do ruchu lub w sposób hamujący ruch. W przypadkach spornych miejsca handlu na targowisku wskazuje przedstawiciel administratora.

4. Na targowisku zabrania się zakłócania spokoju, w szczególności poprzez głośne odtwarzanie nagrań.

5. Kontrolę uiszczania i pobierania opłaty targowej może przeprowadzać upoważniony przez Burmistrza Miasta pracownik, funkcjonariusze Straży Miejskiej miasta Wysokie Mazowieckie.

§ 8. 1. Administrator targowiska ma prawo do:

1) określenia dni i godzin wykorzystania targowiska do celów handlowych i innych,

2) wydawania zarządzeń, przepisów wewnętrznych-porządkowych, obowiązujących na terenie targowiska oraz terenie do niego przyległym,

3) pobierania innych opłat takich jak: pobór energii elektrycznej lub wody za wydaniem odpowiedniego pokwitowania

4) usuwanie z terenu targowiska osób, które nie przestrzegają zasad regulaminu oraz nie stosują się do zarządzeń wewnętrznych - porządkowych administratora,

2. Pracownicy obsługi targowiska zobowiązani są do posiadania służbowych identyfikatorów.

3. Administrator wszelkie informacje tj. informacje o administratorze, cenniki poszczególnych opłat, regulamin targowiska, wewnętrzne zarządzenia i przepisy, umieszcza na tablicy ogłoszeń znajdującej się na targowisku.

§ 9. Administrator może wydzierżawić miejsce do sprzedaży na czas oznaczony, nie dłuższy niż l rok.

§ 10. Osoba prowadząca handel na targowisku miejskim jest obowiązana uwidocznić na towarach wystawionych do sprzedaży ceny w sposób zapewniającynie budzącą wątpliwości informację o ich wysokości.

§ 11. 1. Do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar, obowiązujące w obrocie towarowym tj.: metr, kilogram, litr i ich pochodne.

2. Narzędzia pomiarowe używane na targowisku powinny mieć ważną cechę legalizacji oraz powinny być ustawione lub użytkowane w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia.

§ 12. 1. Administrator pobiera od osób prowadzących handel na targowisku opłatę targową dzienną (jednorazową) wydając pokwitowanie na blankietach według ustalonego wzoru przezBurmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie, stanowiące druki ścisłego zarachowania, które należy zachować do chwili opuszczenia terenu targowiska i okazywać do kontroli osobom uprawnionym.

2. Wysokość dziennych stawek opłaty targowej, uchwalona przez Radę Miasta Wysokie Mazowieckie jest uwidoczniona na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na terenie targowiska.

3. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności za korzystanie z urządzeń targowych oraz innych usług świadczonych przez prowadzącego targowisko.

§ 13. 1. Podczas kontroli przestrzegania i egzekwowania postanowień Regulaminu Administrator może korzystać z pomocy odpowiednich służb, w szczególności Policji, Straży Miejskiej oraz właściwych inspekcji.

2. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego ponoszą odpowiedzialność na podstawie przepisów kodeksu wykroczeń i innych stosownych przepisów.

3. Opłata targowa nie uiszczona w terminie podlega egzekucji administracyjnej.

§ 14. Pisemne postulaty, uwagi a także skargi, wnioski i zażalenia dotyczące funkcjonowania targowiska winny być składane przez użytkowników targowiska w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Armii Krajowej 4.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama