Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/111/12 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 31 sierpnia 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz dworców, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz dworców

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 roku poz. 567) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zm. tekstu jednolitego ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2011r. Nr 228, poz. 1368), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne oraz dworce, zgodnie z wykazem będącym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiące własność Miasta Wysokie Mazowieckie, udostępnione operatorom i przewoźnikom wykonującym regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz dworców przez operatorów i przewoźników wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr inż. Józef Sokolik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/111/12
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Wykaz przystanków oraz dworców komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie

L.p

Lokalizacja

1

dworzec-Rynek Piłsudskiego 23


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/111/12
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ DWORCÓW NA TERENIE MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

§ 1. Z przystanków komunikacyjnych oraz dworca zlokalizowanego na terenie Miasta mogą korzystać wyłącznie operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy, w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego. Warunkiem korzystania jest posiadanie zgody zarządcy .

§ 2. 1. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów (wsiadanie i wysiadanie pasażerów).

2. Zabrania się postoju na przystanku ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.

3. Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przedsiębiorców (operatorów i przewoźników) są podawane do publicznej wiadomości. Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę operatora lub przewoźnika i ewentualnie jego logo.

4. Umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika).

5. Zabrania się umieszczania na przystankach innych informacji lub reklam niż te, które dotyczą rozkładu jazdy.

6. Czas zatrzymania na przystankach musi być ograniczony do niezbędnego minimum, służącemu wymianie i obsłudze pasażerów.

7. Na przystanki należy podjeżdżać w taki sposób, aby nie ograniczać ich przepustowości i jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia optymalnego wsiadania i wysiadania m.in. osobom starszym i niepełnosprawnym.

8. Dopuszcza się zatrzymywanie na przystanku komunikacyjnym jednocześnie kilku autobusów, jeśli:

a) nie ograniczy to przepustowości przystanku komunikacyjnego,

b) nie spowoduje to zagrożenia dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu.

§ 3. Zarządca może odmówić zgody na udostępnienie przystanków komunikacji jeżeli:

1. Wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych przedsiębiorców)

2. Wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-09-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe