Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja Starosty Kolneńskiego

z dnia 7 września 2012r.

o operatach opisowo-kartograficznym obrębów wiejskich Gminy Kolno, powiat kolneński, woj. podlaskie

Tekst pierwotny

Starosta Kolneński, zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2005r nr. 240 ,poz. 2027 ze zmianami) informuje, że projekty operatów opisowo-kartograficznych, dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków 32 ewidencyjnych obrębów Gminy Kolno: Glinki, Truszki Patory, Truszki Zalesie, Kowalewo, Kumelsk, Kiełcze Kopki, Lachowo, Kossaki, Koziki Olszyny, Rydzewo Światki, Obiedzino, Filipki Małe, Filipki Duże, Danowo, Brzózki, Okurowo, Żebry, Stare Kiełcze, Wszebory, Tyszki Wądołowo, Tyszki Łabno, Czernice, Pachuczyn, Brzozowo, Wykowo, Bialiki, Rupin, Górskie, Gromadzyn Wykno, Wścieklice, Stary Gromadzyn i Zaskrodzie, w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz założenia ewidencji budynków i lokali

stały się z dniem 29 listopada 2011 r. operatami ewidencji gruntów i budynków.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w wyżej wymienionych operatach opisowo-kartograficznych, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia powyższej informacji w dzienniku urzędowym województwa podlaskiego, zgłaszać zarzuty do tych danych.

Rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów nastąpi w drodze decyzji administracyjnej. Zarzuty te można składać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolnie Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. 11 Listopada 1, 18 - 500 Kolno.

Starosta Kolneński


Henryk Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-09-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe