reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/127/12 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d,e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 211 ust.1 , art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 , poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 153 947 zł zgodnie z § 6 do niniejszej uchwały

2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 93 831 zł zgodnie z § 7 do niniejszej uchwały

3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 129 607zł zgodnie z § 8 do niniejszej uchwały

4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 69 491zł zgodnie z § 9 do niniejszej uchwały

§ 2. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 17 931 160 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 16 261 343 zł

- dochody majątkowe w wysokości 1 669 817 zł

§ 3. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 18 023 562 zł , z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 15 580 289 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 2 443 273 zł

§ 4. Dochody budżetu Gminy w wysokości 241 951 zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie ( w wysokości 241 951 zł ) zaciągniętych w 2011 roku.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 334 353 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 334 353 zł

§ 6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 153 947 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

630

63003

0750
własne

4 000

Zwiększenie planu dochodów bieżących o dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych należących do Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu

750

75023

0970
własne

300

Zwiększenie planu dochodów bieżących o wpływy z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych

750

75075

0960
własne

500

Zwiększenie planu dochodów bieżących o wpływy na promocje gminy


750

75095

0690
0970
własne

300
2 000

Zwiększenie planu dochodów bieżących o wpływy od komorników za udzielone informacje podatkowe oraz wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy


754

75412

2700
własne

10 000

Zwiększenie planu dochodów bieżących pozyskanych z budżetu województwa w formie dotacji celowej na zakup sprzętu ratowniczego dla ochotniczej straży pożarnej

756

75616

0310
0320
0690
0910
własne

37 947
12 000
1 000
300

Zwiększenie planu dochodów bieżących o wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

756

75618

0490
0690
własne

1 000
100

Zwiększenie planu dochodów bieżących o wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie odrębnych ustaw

801

80101

0750
własne

20 000

Zwiększenie planu dochodów bieżących o dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych należących do jednostek organizacyjnych ( szkoły podstawowe) gminy

900

90002

0830
własne

10 000

Zwiększenie planu dochodów bieżących o wpływy z usług w ramach gospodarki odpadami

801

80148

0830
własne

44 000

Zwiększenie planu dochodów bieżących o wpływy ze sprzedaży usług w związku z prowadzeniem żywienia w szkole i przedszkolu

854

85417

0830
własne

10 500

Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu prowadzenia szkolnych schronisk młodzieżowych

Razem

153 947

§ 7. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 93 831

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

630

63003

0830
własne

4 000

Zmniejszenie dochodów bieżących o wpływy z usług w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu

756

75615

2680
własne

61 892

Zmniejszenie planu dochodów bieżących z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w związku z zmianami geodezyjnymi

801

80104

0690
0830
własne

15 000
12 939

Zmniejszenie planu dochodów bieżących w przedszkolu samorządowym z tytułu wpłat za opłaty stałe i wyżywienie dzieci

Razem

93 831

§ 8. § 8 Zwiększa się plan wydatków o kwotę 129 607

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

400

40002

4480
własne

5 000

Zwiększenie planu wydatków bieżących na opłacenie podatku od nieruchomości w ramach rozdziału dostarczania wody

754

75412

4210
własne

10 000

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup sprzętu ratowniczego dla ochotniczej straży pożarnej

801

80148

4010
4110
4120
4220
4260
4300
4430
4440
własne

21 000
3 620
520
44 000
2 000
3 000
8 000
1 276

Zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z utworzeniem stołówki szkolnej i przedszkolnej ( zatrudnienie pracowników, tj. koszty wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty związane z obsługą ) przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Goniądzu

852

85212

3110
4010
zlecone

1 791
2 800

Zwiększenie planu wydatków bieżących na świadczenia społeczne oraz wynagrodzenia w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

852

85219

4170
własne

4 500

Zwiększenie planu wydatków bieżących na bezosobowe wynagrodzenia w Ośrodku Pomocy Społecznej

852

85228

3020
4010
zlecone

320
16 680

Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

854

85417

4010
własne

100

Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia pracowników szkolnych schronisk młodzieżowych

900

90002

4300
własne

5 000

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w ramach gospodarki odpadami

Razem

129 607

§ 9. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 69 491

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

801

80103

4010
4120
własne

41 000
1 000

Zmniejszenie planu wydatków bieżących w oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej w związku z likwidacją placówki

801

80146

4300
własne

1 400

Zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w związku z likwidacją placówki

852

85212

4040
4110
4120
4210
4300
zlecone

141
1 447
67
1 836
1100

Zmniejszenie planu wydatków bieżących w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

852

85219

4010
własne

4 500

Zmniejszenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe w Ośrodku Pomocy Społecznej

852

85228

4170
zlecone

17 000

Zmniejszenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Razem

69 491

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ratajczak

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama