reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/83/2012 Rady Gminy Puńsk

z dnia 24 sierpnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r., Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 Z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz.1240 i 1241, z 2010 r., Nr 28 poz.146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726) Rada Gminy Puńsk uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2012 rok w zakresie:

1. zwiększenie planu dochodów o kwotę 281.320,- zgodnie z tabelą Nr 1

2. zwiększenie planu wydatków o kwotę 281.320,- zgodnie z tabelą Nr 2

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1. plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok wynosi ogółem 27.990.602,- w tym:

- dochody bieżące 13.739.091,-

- dochody majątkowe 14 251 511,-

2. plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok wynosi ogółem 25.414.300,- w tym:

- wydatki bieżące 12.656.778,-

- wydatki majątkowe 12.757.522,-

§ 3. Nadwyżkę budżetu o kwocie 2 576 302,- oraz wolne środki w kwocie 452 868,- przeznacza się na spłatę rat pożyczek w kwocie 1 639 970,- oraz spłatę rat kredytów w kwocie 1 389 200,-

§ 4. Ustala się zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z zał. Nr 1

§ 5. Ustala się dotacje jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Puńsk i umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Krakowski


Tabela nr 1

Dochody własne:

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

70 000,00

0,00

70 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

70 000,00

0,00

70 000,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

60 000,00

-10 000,00

50 000,00

0830

Wpływy z usług

10 000,00

+10 000,00

20 000,00

750

Administracja publiczna

0,00

+18 000,00

18 000,00

75095

Pozostała działalność

0,00

+18 000,00

18 000,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

+18 000,00

18 000,00

801

Oświata i wychowanie

640,00

+213 120,00

213 760,00

80101

Szkoły podstawowe

400,00

+203 610,00

204 010,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

400,00

+200,00

600,00

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

+203 410,00

203 410,00

80104

Przedszkola

40,00

+6 240,00

6 280,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

40,00

+5 000,00

5 040,00

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

+1 240,00

1 240,00

80110

Gimnazja

200,00

+3 270,00

3 470,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

200,00

+800,00

1 000,00

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

+2 470,00

2 470,00

852

Pomoc społeczna

10 000,00

0,00

10 000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

10 000,00

0,00

10 000,00

0980

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

10 000,00

-100,00

9 900,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

0,00

+100,00

100,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,00

+50 200,00

50 200,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

0,00

+200,00

200,00

0920

Pozostałe odsetki

0,00

+200,00

200,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

0,00

+50 000,00

50 000,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

+50 000,00

50 000,00

Razem:

80 640,00

+281 320,00

361 960,00

Tabela nr 2
Dochody bieżące:

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

+2 600,00

2 600,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

0,00

+2 600,00

2 600,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

+2 600,00

2 600,00

750

Administracja publiczna

630 000,00

+5 520,00

635 520,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

630 000,00

+5 520,00

635 520,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

630 000,00

+5 520,00

635 520,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00

+2 000,00

2 000,00

75403

Jednostki terenowe Policji

0,00

+2 000,00

2 000,00

3000

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

0,00

+2 000,00

2 000,00

801

Oświata i wychowanie

4 232 302,00

+271 500,00

4 503 802,00

80101

Szkoły podstawowe

2 934 011,00

+120 500,00

3 054 511,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 104 011,00

+40 000,00

2 144 011,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

355 000,00

+40 000,00

395 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

335 000,00

+10 000,00

345 000,00

4260

Zakup energii

80 000,00

+2 500,00

82 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

60 000,00

+28 000,00

88 000,00

80104

Przedszkola

307 000,00

+75 000,00

382 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

250 000,00

+50 000,00

300 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

50 000,00

+20 000,00

70 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 000,00

+5 000,00

12 000,00

80110

Gimnazja

989 291,00

+75 000,00

1 064 291,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

820 000,00

+50 000,00

870 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

140 000,00

+20 000,00

160 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

29 291,00

+5 000,00

34 291,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

2 000,00

+1 000,00

3 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000,00

+1 000,00

3 000,00

852

Pomoc społeczna

35 800,00

-300,00

35 500,00

85295

Pozostała działalność

35 800,00

-300,00

35 500,00

3110

Świadczenia społeczne

35 800,00

-300,00

35 500,00

Razem:

4 898 102,00

+281 320,00

5 179 422,00


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/83/2012
Rady Gminy Puńsk
z dnia 24 sierpnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

Dotacje celowe na realizacje inwestycji

środki z projektów UE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

600

60016

6060

Zakup gruntu pod ulicę

31 000,-

31 000,-

31 000,-

Ug Puńsk

2.

801

80195

6059

Muzyka- przestrzeń dla kultury i przyjaźni

174 428,-

174 428,-

174 428,-

UG Puńsk

3.

010

01010

6060

Zakup gruntu przy hydroforni

2 600,-

2 600,-

2 600,-

Ug Puńsk

Ogółem

208.028,-

208.028,-

208.028,-

x


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/2012
Rady Gminy Puńsk
z dnia 24 sierpnia 2012 r.

Dotacje

Jednostki sektora finansów publicznych

Klasyfikacja

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Dział

Rozdział

§

921

92109

2480

Dom Kultury Litewskiej

350 000,-

92114

2480

LCKL

10 000,-

92116

2480

Biblioteka Publiczna

78 000,-

600

60016

2887

Gmina Suwałki

13 230,-

2887

Samorząd Alytus

180,-

2887

Gmina Krasnopol

1 190,-

6647

Starostwo Sejny

2 732 121,-

6647

Samorząd Lazdijai

2 497 000,-

6647

Gmina Suwałki

3 068 592,-

6647

Samorząd Alytus

4 281 368,-

75075

2887

Samorząd Łoździeje

4 830,-

750

75095

6639

Urząd Marszałkowski

413,-

Razem:

12 598 924,-

438 000,-


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/83/2012
Rady Gminy Puńsk
z dnia 24 sierpnia 2012 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

Dochody własne zwiększono o kwotę 281.320,- w tym:

Dokonano zmian w gospodarce gruntami i nieruchomościami- zmniejszono dochody z najmu i dzierżawy- zwiększono wpływy z usług w kwocie 10.000,-

W pozostałej działalności administracji ujęto wpływy z różnych dochodów 18.000,-

W szkołach podstawowych ujęto wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,- SP Nowiniki oraz środki w kwocie 203.410,- z Litwy ( SP Puńsk 143.310,- Sp Nowinki 19.540,- Sp Widugiery 19.060,- SP Przystawańce 21.500,-)

Przedszkole- ujęto wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.000,- oraz środki z Litwy w kwocie 1.240,-

Gimnazjum- ujęto wpływy z różnych dochodów w kwocie 800,- oraz środki z Litwy w kwocie 2.470,-

Dokonano zmiany w świadczeniach rodzinnych, zmniejszono wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwiększono dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 100,-

W gospodarce ściekowej zwiększono wpływy odsetek na kwotę 200,- zwiększono wpływy w oczyszczaniu wsi z różnych dochodów na kwotę 50.000,-

Wydatki własne zwiększono o kwotę 281.320,- w tym:

Zwiększono wydatki o kwotę 2.600,- na zakup gruntu przy hydroforni

W urzędzie gminy zwiększono wydatki o kwotę 5.520,- na wynagrodzenia osobowe.

Bezpieczeństwo publiczne- zwiększono wydatki na jednostki terenowe policji w kwocie 2.000,-

Szkoły podstawowe- zwiększono wydatki na :

- wynagrodzenia w kwocie 40.000,- (dla Sp Widugiery 20.000,- Sp Przystawańce 20.000,-)

- składki ZUS o kwotę 40.000,- z tego: 20.000,- SP Nowinki, 10.000,- SP Widugiery, 10.000,- SP Przystawańce)

- zakup materiałów o kwotę 10.000,- SP Przystawańce

- zakup energii 2.500,- (dla SP Nowinki 1.000,- i SP Przystawańce 1.500,-)

- zakup usług pozostałych 28.000,- ( z tego Sp Puńsk 20.000,- Sp Widugiery 5.000,- Sp Przystawańce 3.000,-)

Przedszkole- zwiększono wydatki:

50.000,- wynagrodzenia osobowe pracowników

20.000,- składki ZUS

5.000,- zakup materiałów

Gimnazjum- zwiększono wydatki:

50.000,- wynagrodzenia osobowe pracowników

20.000,- składki ZUS

5.000,- zakup materiałów

W dowożeniu uczniów zwiększono 1.000,- na wynagrodzenia bezosobowe

W pomocy społecznej zmniejszono świadczenia społeczne o kwotę 300,-

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Krakowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ofiara

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama