reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/103/12 Rady Miasta Sejny

z dnia 31 sierpnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 149, poz. 887, poz. 567), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 69.212 zł,

2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 9.738 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 183.474 zł,

2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 124.000 zł.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 14.864.178 zł, w tym:

- dochody bieżące 14.564.178 zł

- - dochody majątkowe 300.000 zł.

2) plan wydatków ogółem 14.576.178 zł, w tym:

- wydatki bieżące 14.564.178 zł

- wydatki majątkowe 12.000 zł.

3) nadwyżka budżetu w wysokości 288.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Mocarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/103/12
Rady Miasta Sejny
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

449 970,00

9 934,00

459 904,00

70095

Pozostała działalność

80,00

9 934,00

10 014,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

80,00

9 934,00

10 014,00

Własne

80,00

9 934,00

10 014,00

750

Administracja publiczna

68 050,00

3 040,00

71 090,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 230,00

1 540,00

2 770,00

0690

Wpływy z różnych opłat

630,00

1 240,00

1 870,00

Własne

630,00

1 240,00

1 870,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

600,00

300,00

900,00

Własne

600,00

300,00

900,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

7 020,00

1 500,00

8 520,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

7 000,00

1 500,00

8 500,00

Własne

7 000,00

1 500,00

8 500,00

852

Pomoc społeczna

1 883 440,00

- 3 500,00

1 879 940,00

85202

Domy pomocy społecznej

1 830,00

1 500,00

3 330,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 830,00

1 500,00

3 330,00

Własne

1 830,00

1 500,00

3 330,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 393 000,00

- 5 000,00

1 388 000,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

36 000,00

- 5 000,00

31 000,00

Własne

36 000,00

- 5 000,00

31 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

131 950,00

50 000,00

181 950,00

90095

Pozostała działalność

80 000,00

50 000,00

130 000,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

80 000,00

50 000,00

130 000,00

Własne

80 000,00

50 000,00

130 000,00

Razem:

14 804 704,00

59 474,00

14 864 178,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/103/12
Rady Miasta Sejny
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

1 749 400,00

- 41 000,00

1 708 400,00

75011

Urzędy wojewódzkie

130 550,00

- 3 000,00

127 550,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

84 800,00

- 3 000,00

81 800,00

Własne

25 000,00

- 3 000,00

22 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 484 750,00

- 38 000,00

1 446 750,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

910 000,00

- 38 000,00

872 000,00

Własne

910 000,00

- 38 000,00

872 000,00

757

Obsługa długu publicznego

450 000,00

130 474,00

580 474,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

450 000,00

130 474,00

580 474,00

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

450 000,00

130 474,00

580 474,00

Własne

450 000,00

130 474,00

580 474,00

852

Pomoc społeczna

2 445 000,00

- 20 000,00

2 425 000,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

272 541,00

- 20 000,00

252 541,00

3110

Świadczenia społeczne

272 541,00

- 20 000,00

252 541,00

Własne

272 541,00

- 20 000,00

252 541,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

654 538,00

50 000,00

704 538,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

0,00

3 000,00

3 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

3 000,00

3 000,00

Własne

0,00

3 000,00

3 000,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

20 000,00

- 3 000,00

17 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

- 3 000,00

17 000,00

Własne

20 000,00

- 3 000,00

17 000,00

90095

Pozostała działalność

265 816,00

50 000,00

315 816,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

117 000,00

35 000,00

152 000,00

Własne

117 000,00

35 000,00

152 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

27 000,00

10 000,00

37 000,00

Własne

27 000,00

10 000,00

37 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 000,00

5 000,00

7 000,00

Własne

2 000,00

5 000,00

7 000,00

926

Kultura fizyczna

282 440,00

- 60 000,00

222 440,00

92604

Instytucje kultury fizycznej

252 440,00

- 60 000,00

192 440,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

98 000,00

- 20 000,00

78 000,00

Własne

98 000,00

- 20 000,00

78 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

17 000,00

- 4 000,00

13 000,00

Własne

17 000,00

- 4 000,00

13 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

46 800,00

- 20 000,00

26 800,00

Własne

46 800,00

- 20 000,00

26 800,00

4260

Zakup energii

15 000,00

- 5 000,00

10 000,00

Własne

15 000,00

- 5 000,00

10 000,00

4270

Zakup usług remontowych

5 000,00

- 5 000,00

0,00

Własne

5 000,00

- 5 000,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

13 900,00

- 5 000,00

8 900,00

Własne

13 900,00

- 5 000,00

8 900,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

- 1 000,00

0,00

Własne

1 000,00

- 1 000,00

0,00

Razem:

14 516 704,00

59 474,00

14 576 178,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/103/12
Rady Miasta Sejny
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Objaśnienia

Plan dochodów :

a) Dział 700 - zwiększenie o 9.934 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

b) Dział 750 - zwiększenie o 3.040 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów i opłat.

c) Dział 852 - zwiększenie o 1.500 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów; zmniejszenie o 5.000 zł dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB.II.3111.64.2010)

d) Dział 853 - zwiększenie i zmniejszenie o 4.738 zł (zmiana podziałki klasyfikacji)

e) Dział 900 - zwiększenie o 50.000 zł refundacji otrzymywanej z PUP w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

Plan wydatków :

a) Dział 750 - zmniejszenie o 41.000 zł z wynagrodzeń osobowych.

b) Dział 757 - zwiększenie o 130.474 zł na odsetki od kredytów i pożyczek.

c) Dział 852 - zmniejszenie o 20.000 zł z dodatków mieszkaniowych.

d) Dział 900 - zwiększenie o 3.000 zł na gospodarkę ściekową, 50.000 zł na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych; zmniejszenie o 3.000 zł z utrzymania zieleni miejskiej.

e) Dział 926 - zmniejszenie o 60.000 zł wydatków MOSiR-u w związku z likwidacją jednostki.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama