Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/79/12 Rady Gminy Klukowo

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Klukowo na 2012 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 142,poz.1591, zm. Dz.U.z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Dz.U.Nr 102, poz. 1055, Dz.U. Nr 116, poz.1203 z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz.1441, Dz.U. Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Dz.U.Nr 17, poz.128, Dz. U. Nr 181, poz.1337, zm. 2007 r. Dz.U. Nr 48, poz.327, Dz.U. Nr 138, poz.974, Dz. U. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Dz.U.Nr 180, poz.1111, Dz.U. Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Dz.U. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241, zm. 2010 r. Dz.U. Nr 28, poz. 142 i 146, Dz.U. Nr 40, poz.230, Dz. U. Nr 106, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Dz.U. Nr,149, poz. 887, Dz.U.Nr 21,7 poz. 1281) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (dz.U. Nr 157, poz.1240, zm.,2010 r. Dz U.Nr 28, poz.146, Dz.U. Nr 96, poz.620, Dz.U. Nr 123, poz.835, , Dz.U.Nr 152, poz.1020, Dz.U. Nr 238, poz 1578, Dz.U. Nr 257, poz.1726 z 2011 r. Dz.U. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Dz.U. Nr 234, poz.1386, Dz.U. Nr 240, poz. 1429, Dz.U. Nr 291, poz.1707) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

1) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 81 592 zł.

2) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 56.800 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

1) . Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 29 021 zł.

2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 56.800 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 12.463.801 zł w tym:

a) Dochody majątkowe 91.000 zł

b) Dochody bieżące 12.372.801 zł

- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.853.237 zł

- Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0

2) Wydatki budżetowe ogółem: 11.696.295 zł w tym:

c) Wydatki majątkowe 586.050 zł

d) Wydatki bieżące 11.110.245 zł

- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.853.237 zł

- Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0

- Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 173.621 zł

§ 5. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 767.506 zł przeznacza się na spłatę kredytów.

§ 6. Pozostała kwota spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 150.000 zł zostanie spłacona z wolnych środków.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Tymiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/79/12
Rady Gminy Klukowo
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetowych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/79/12
Rady Gminy Klukowo
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków bidżetowych


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/79/12
Rady Gminy Klukowo
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY
W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK

Proponuję dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2012 rok

- Zwiększono dotacje w kwocie 56.800 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych przyznanych rodzinom poszkodowanym w 2012 roku w wyniku zdarzeń klęskowych ( burze i huragany)

- Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 81.592 zł w związku ze zmniejszeniem udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- Zmniejszyć wydatki budżetowe w dziale 600 drogownictwo - bieżące utrzymanie dróg o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze dla p. Agaty Dobrogowskiej

W związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej o kwotę 52.571 zł wprowadzonej Zarządzeniem Nr 9/12 Wójta Gminy Klukowo z dnia 28 czerwca 2012 roku, wydatki zmniejsza się o kwotę 29.021 zł w rozdz. 75702 § 8110 - odsetki od kredytów.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-09-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe