Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/84/12 Rady Gminy Orla

z dnia 31 sierpnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje :

§ 1. Zmienia się budżet Gminy Orla na 2012 rok uchwalony uchwałą Nr IX/52/11 Rady Gminy Orla z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 238, poz. 1155, poz. 1902) w ten sposób, że plan wydatków otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet gminy na 2012 rok przedstawia się następująco:

1) plan dochodów - 12.833.610 zł, w tym dochody bieżące 10.936.610 zł, dochody majątkowe 1.897.000 zł;

2) plan wydatków - 13.921.798 zł, w tym wydatki bieżące 8.226.398 zł, wydatki majątkowe 5.695.400 zł;

3) deficyt budżetu wynosi 1.088.188 zł, a źródłem jego pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 588.188 zł oraz wolne środki w wysokości 500.000 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orla.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin


Załącznik do uchwały Nr XII/84/12
Rady Gminy Orla
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-09-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe