Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 118/XVI/12 Rady Gminy Zambrów

z dnia 21 sierpnia 2012r.

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Gminie Zambrów "Przedszkole naszych marzeń" w Szkole Podstawowej w Porytem-Jabłoni

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 128, z 2012 r., poz. 567) oraz art. 5 ust. 5 oraz art. 14a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 165, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181 poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654) w związku z § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080) Rada Gminy Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się z dniem 1 września 2012 r. Punkt Przedszkolny w Gminie Zambrów - "Przedszkole naszych marzeń" w Szkole Podstawowej w Porytem-Jabłoni, współfinansowany ze środków unijnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetowych Gminy Zambrów.

§ 2. Organizację Punktu Przedszkolnego, o którym mowa w § 1, określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zambrów

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/XVI/12
Rady Gminy Zambrów
z dnia 21 sierpnia 2012 r.

ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W GMINIE ZAMBRÓW "PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ" W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PORYTEM-JABŁONI

§ 1. Punkt przedszkolny nosi nazwę: "Przedszkole naszych marzeń" Punkt Przedszkolny w Gminie Zambrów, z siedzibą w Szkole Podstawowej w Porytem-Jabłoni, zwany dalej Punktem Przedszkolnym.

§ 2. Organem prowadzącym Punkt Przedszkolny jest Gmina Zambrów.

§ 3. Punktem Przedszkolnym kieruje Dyrektor Szkoły Podstawowej w Porytem-Jabłoni.

§ 4. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Porytem-Jabłoni jest pracodawcą nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania przedszkolnego, zatrudnianych zgodnie z odrębnymi przepisami oświatowymi.

§ 5. Umowy zlecenia dla specjalistów do prowadzenia zajęć dodatkowych oraz umowy z innymi pracownikami zawiera Wójt Gminy Zambrów.

§ 6. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Porytem-Jabłoni jest odpowiedzialny za organizację i nadzór pedagogiczny Punktu Przedszkolnego.

§ 7. Obsługę administracyjno-finansową Punktu Przedszkolnego sprawuje Biuro Obsługi Szkół w Zambrów.

§ 8. 1. Punkt Przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Głównym celem Punktu Przedszkolnego jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy wiejskiej (Zambrów) i wyrównanie szans edukacyjnych dzieci pochodzących ze środowisk wiejskich.

2. Celem Punktu Przedszkolnego w szczególności, jest:

1) wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym;

2) wyzwalanie w dzieciach podstawy twórczej, zdolnej do interpretowania, przekształcania otaczającej rzeczywistości;

3) zapewnienie dzieciom opieki, wychowania i nauczania w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa, tolerancji i poczucia własnej wartości;

4) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole, poprzez stwarzanie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcia "gotowości szkolnej";

5) pomoc i wspieranie rodziców w wychowaniu i opiece nad dziećmi

6) utrzymanie optymalnych warunków rozwoju dziecka.

3. Do zadań Punktu Przedszkolnego, należy:

1) kształtowanie i rozwijanie aktywności twórczej dziecka w zakresie twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej;

2) stworzenie dziecku warunków umożliwiających mu nabywanie umiejętności poznawczych, poprzez odkrywanie i badanie;

3) wspomaganie w odnajdywaniu przez dziecko swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie;

4) rozwijanie u dziecka takich cech charakteru jak samodzielność i poczucie odpowiedzialności, życzliwości i uczciwości;

5) ukierunkowanie rozwoju dziecka w oparciu o jego indywidualne możliwości rozwojowe;

6) prowadzenie działalności diagnostycznej w zakresie rozwoju wychowanków.

4. Punkt realizuje swoje cele i zadania, we współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.

§ 9. 1. Zajęcia w punkcie prowadzone są w dni pracy szkoły, od poniedziałku do piątku.

2. Dzienny wymiar godzin zajęć wynosi 5 godzin, z przeznaczeniem na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Na zajęcia dodatkowe przeznacza się 3 godziny tygodniowo.

§ 10. 1. Punkt przedszkolny przyjmuje dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Zambrów.

2. W punkcie tworzy się 1 grupę przedszkolną, nie przekraczającą 15 wychowanków.

3. Rekrutacja na dany rok do Punktu Przedszkolnego odbywa się w terminie określonym przez organ prowadzący, na zasadach powszechnej dostępności, w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Zambrów i na stronie internetowej Urzędu Gminy Zambrów oraz Szkoły Podstawowej w Porytem-Jabłoni.

4. Wnioski o przyjęcie dziecka do Punktu będą wydawane i przyjmowane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Porytem-Jabłoni, w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 kwietnia każdego roku, .

5. W miarę wolnych miejsc, dzieci są przyjmowane do Punktu Przedszkolnego przez cały rok szkolny.

6. Do Punktu Przedszkolnego przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci z rodzin niepełnych, korzystających z pomocy społecznej, z rodzin wielodzietnych, pozostałe dzieci według kolejności zgłoszenia.

§ 11. 1. Podstawowym prawem wychowanka uczęszczającego do Punktu Przedszkolnego jest poszanowanie jego godności osobistej i korzystanie z pełnej oferty wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej.

2. W szczególności wychowanek ma prawo, do:

1) udziału w zajęciach;

2) serdecznej, życzliwej opieki ze strony wszystkich osób pracujących w Punkcie;

3) korzystania za zgodą rodziców z porady specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;

4) akceptacji jego osoby;

5) spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej;

6) pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i defektów rozwojowych.

3. Wychowanek ma obowiązek, odpowiednio do wieku i poziomu rozwoju, respektowania potrzeb innych osób, szanowania ich wolności i troszczenia się o swoje otoczenie.

4. W szczególności wychowanek, ma obowiązek:

1) zgodnie współpracować z innymi dziećmi i szanować odrębność każdego kolegi;

2) nie przeszkadzać w prowadzeniu zajęć;

3) nie niszczyć zabawek, pomocy edukacyjnych i mienia Punktu;

4) zdyscyplinowanego zgłaszania się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek.

5. W punkcie Przedszkolnym nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody rodziców (opiekunów prawnych), poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.

6. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków:

1) na wniosek rodziców, zawierający pisemne uzasadnienie;

2) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka powyżej 14 dni i braku kontaktu z rodzicami.

§ 12. 1. Dzieciom uczęszczającym do Punktu Przedszkolnego zapewnia się bezpieczeństwo i opiekę, poprzez:

1) powierzenie grupy opiece wykwalifikowanemu nauczycielowi oraz personelowi pomocniczemu szkoły;

2) korzystanie z pomocy rodziców lub innych osób upoważnionych przez rodziców, w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć, a szczególnie w czasie spacerów i wycieczek;

3) prowadzenie zajęć i zabaw na wyznaczonych terenach, ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci.

§ 13. 1. Rodzice zobowiązani są do osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z Punktu Przedszkolnego, bądź pisemnie upoważnionej przez nich osoby pełnoletniej.

2. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do Punktu i z Punktu w stronę domu, odpowiadają rodzice.

3. Dziecko nie będzie wydawane osobom wskazującym na spożycie przez nie alkoholu.

4. Dzieci należy przyprowadzać od godziny 7:45, a odbierać do godziny 12:45 lub 13:45, jeżeli dziecko uczestniczy w zajęciach dodatkowych.

§ 14. Wychowankowie punktu przedszkolnego muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§ 15. Zajęcia w punkcie prowadzone są na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.).

§ 16. Nauczyciel prowadzący zajęcia w Punkcie Przedszkolnym obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje Punktu Przedszkolnego, a w szczególności:

1. współpracować z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających, w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale i uzyskania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, przez:

1) uzyskanie przez rodzica rzetelnej informacji od nauczyciela na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju podczas spotkań indywidualnych rodzica z nauczycielem,

2) organizowanie zajęć otwartych, wystaw prac,

3) organizowanie uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziców,

4) organizowanie zebrań z rodzicami;

2. organizować i prowadzić proces wychowawczo-dydaktyczny w oparciu o zestaw programów uwzględniających:

1) podstawę programową,

2) miesięczne plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej,

3) wnioski wynikające z przeprowadzanych systematycznie własnych diagnoz,

4) obserwacje pedagogiczne;

3. współpracować ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną;

4. otaczać indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymywać kontakt z ich rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci, ustalenia form współpracy w działaniach wychowawczych wobec dzieci, włączenia ich w działalność punktu przedszkolnego;

5. prowadzić obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie dziecka i stymulowanie jego rozwoju w oparciu o zestaw zabaw, ćwiczeń i zadań stymulujących rozwój poszczególnych funkcji, dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka;

6. w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej przeprowadzać diagnozę gotowości do podjęcia przez nie nauki w szkole;

7. dokumentować obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 17. Opiekę nad dziećmi w trakcie zajęć dodatkowych sprawuje nauczyciel prowadzący te zajęcia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-09-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe