Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/132/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie zasad przekazywania sołectwom składników mienia do korzystania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441,Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887z 2012 poz.567) uchwala się, co następuje:

§ 1. Burmistrz Drohiczyna przekazuje sołectwom składniki mienia komunalnego do korzystania według zasad określonych w niniejszej uchwale

§ 2. Przekazywane sołectwom do korzystania mogą być:

1) grunty komunalne położone na obszarze danego sołectwa;

2) budynki komunalne położone na obszarze danego sołectwa;

3) mienie ruchome.

§ 3. 1. Burmistrz przekazuje składniki mienia komunalnego na wniosek.

2. Z wnioskiem występuje sołtys na podstawie uchwały zebrania wiejskiego, stanowiacej załacznik do wniosku.

3. Wniosek i uchwała, o których mowa w ust 2, powinny wskazywać cel na jaki mienie będzie wykorzystywane.

4. W przypadku mienia ruchomego do wniosku sołtysa nie jest wymagana uchwała zebrania wiejskiego.

§ 4. Mienie przekazywane poszczególnym sołectwom powinno służyć w szczególnosci:

1) prowadzeniu statutowej działalności sołectwa;

2) rozwojowi samorządowych inicjatyw lokalnych;

3) prowadzeniu działalności kulturalnej, sportowej i edukacyjnej;

4) stworzeniu bazy do integracji środowiska lokalnego.

§ 5. Oddawane do korzystania mogą być nieruchomości, które:

1) nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi;

2) nie są przedmiotem umów cywilno-prawnych;

3) nie są przeznaczone do zbycia;

4) mają uregulowany stan prawny.

§ 6. Mienie przekazywane jest na czas nieokreślony.

§ 7. Przekazanie mienia następuje na podsatwie zarządzenia Burmistrza Drohiczyna uzupełnionego o protokół zdawczo-odbiorczy.

§ 8. Sołectwo przy czynnościach związanych z przejmowaniem mienia reprezentyje sołtys, który ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie mienia zgodnie z przeznaczeniem.

§ 9. Zwrot przekazanego mienia może nastąpić:

1) z inicjatywy Burmistrza z uwagi na wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem;

2) na wniosek sołectwa zawarty w uchwale zebrania wiejskiego, gdy mienie stało się zbędne.

§ 10. Nadzór nad prawidłowością wykorzystywania powierzonego sołectwu mienia prowadzi Burmistrz Drohiczyna.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Marian Rogowiec

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-09-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe