Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/78/12 Rady Gminy Grabowo

z dnia 31 sierpnia 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18. ust 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281oraz z 2012 r. poz. 567) i w związku z art. 110 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 65 poz. 554, Nr 157, poz. 1241, Nr 202 poz. 1551, Nr 219 poz. 1706, Nr 221 poz. 1738, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 579) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVI/101/04 Rady Gminy Grabowo z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2005 r. Nr 19, poz. 289 oraz z 2009 r. Nr 147, poz. 1614, Nr 217, poz. 2463) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po punkcie 12 dodaje się punkt 13, 14,15,16,17 w brzmieniu: "13) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.);

14) ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.);

15) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.);

16) innych obowiązujących przepisów prawa dotyczacych działania ośrodka;

17) niniejszego statutu."

2) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "W Ośrodku oprócz Kierownika zatrudnia sie głównego księgowego, pracowników socjalnych i pracownika ds. świadczeń rodzinnych."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Płaneta

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-09-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe