Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/107/12 Rady Miasta Brańsk

z dnia 8 sierpnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2012 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011r., Nr 21 poz. 113,, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012r. poz.567), oraz art. 211, art. 212, art. 216, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 123 poz. 835, Nr 96 poz. 620, Nr 152 poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku, zgodnie z załacznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów na 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załacznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Przyjąć budżet po dokonanych zmianach w wysokości:

1) dochody budżetu 13 764 648zł, w tym:

- bieżące w wysokości 11 498 309 zł,

- majątkowe w wysokości 2 266 309 zł

2) wydatki budżetu 15 625 804 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 11 494 256 zł,

- majątkowe w wysokości 4 131 548 zł.

3) deficyt budżetu 1 861 156 zł, którego źródłem pokrycia będzie kredyt w kwocie 856 854zł, oraz wolne środki w wysokości 1 004 302 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Ryszard Anusiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/107/12
Rady Miasta Brańsk
z dnia 8 sierpnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/107/12
Rady Miasta Brańsk
z dnia 8 sierpnia 2012 r.

Plan wydatków

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/107/12
Rady Miasta Brańsk
z dnia 8 sierpnia 2012 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2012
(8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

400

40002

Wykup gruntów pod zbiornik małej retencji

691 723

242 000

242 000

-

-

-

Urząd Miasta

2.

400

40002

Budowa przykanalików

10 000

10 000

10 000

-

-

-

Urząd Miasta

3.

400

40002

Zakup zestawu hydroforowego

65 000

65 000

-

65 000

-

-

Urząd Miasta

4.

600

60016

Przebudowa ulicy Polnej

50 000

50 000

50 000

-

-

-

Urząd Miasta

5.

700

70005


Zagospodarowanie terenu przy Klubie Rolnika w Brańsku

35 680

35 680

5 878

9 496

-

20 306

Urząd Miasta

6.

720

72095

Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej

230 387

2 000

2 000

-

-

-

Urząd Miasta

7.

801

80101

Wykonanie drogi dojazdowej do szkoły oraz ułożenie chodnika

66 000

66 000

56 000

10 000

-

-

Urząd Miasta

8.

900

90001

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicach: Błonie, Kopernika i Sportowej w Brańsku

2 514 657

2 500 000

-

772 358

-

1 727 642

Urząd Miasta

9.

900

90004

Przebudowa i rewaloryzacja Rynku Miejskiego

993 756

959 000

681 916

-

-

277 084

Urząd Miasta

Ogółem

4 657 203

3 929 680

1 047 794

856 854

-

2 025 032

X


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/107/12
Rady Miasta Brańsk
z dnia 8 sierpnia 2012 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2012 rok

Paragraf

PLAN PRZYCHODÓW

KWOTA W

903

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U. E

-

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

1 004 302,00

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

1 195 394,00


Przychody - ogółem


2 199 696,00

PLAN ROZCHDÓW

963

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

-

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym;
- spłata kredytów
- spłata pożyczek


280 000,00
58 540,00


Rozchody - ogółem

338 540,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/107/12
Rady Miasta Brańsk
z dnia 8 sierpnia 2012 r.

OBJAŚNIENIA

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 17 526 zł, w tym:

1) Dział 756 rozdział 75615 § 0320 o kwotę 442 zł - zwiekszono plan dochodów w podatku rolnym od osób prawnych

2) Dzial 900 rozdział 90004 § 6297 o kwotę 17 084 zł - zwiększono plan dochodów w zwiazku z pozyskaniem większej kwoty na dofinansowanie przebudowy rynku miejskiego.

2. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 587 000 zł, w tym:

1) Dział 400 rozdział 40002 § 6050 o kwotę 182 000 zł - zwiększenia dokonano w związku z wyłonieniem wykonawcy na wykonanie dokumentacji na zbiornik małej retencji

2) Dział 700 rozdział 70004 § 4270 o kwotę 35 000 zł - zwiększenia planu wydatków dokonano w związku z planowanym remontem budynku dworca PKS

3) Dzial 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę 31 000 zł - zwiększono wydatki na wykonanie drogi dojazdowej i chodnika do szkoły

4) Dział 900 rozdział 90004 § 6057 o kwotę 17 084 zł - zwiększenie wynika z pozyskania wyższej kwoty dofinansowania przebudowy parku miejskiego

5) Dział 900 rozdział 90004 § 6059 o kwotę 321 916 zł - zwiększono plan wydatkówzwiązanych z przebudową parku miejskiego.

3. Zmniejszenia planu wydatków w działe 400 rozdział 40002 § 6060 o kwotę 10 000 zł wzwiązku z niższą ceną zakupu zestawu hydroforowego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-09-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe