Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/247/12 Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 31 sierpnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) - Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr XIX/191/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 144.282 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 144.282 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Dotacje z budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy na 2012 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 63.164.271 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 50.763.008 zł,

- majątkowe w wysokości 12.401.263 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy - 64.655.544 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 46.315.861 zł,

- majątkowe w wysokości 18.339.683 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.491.273 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie - 1.491.273 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Witold Mojkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/247/12
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/247/12
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/247/12
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/247/12
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-09-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe