Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 221/XXVII/12 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie ustalenia dyżurów aptek w mieście Łomża w okresie od 01 października do 31 grudnia 2012 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 06 września 2001r. - Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 271, zmiany Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679) po konsultacji z Okręgową Izbą Aptekarską w Białymstoku, Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się listę kolejności dyżurowania aptek na terenie miasta Łomży obowiązującą w 2012 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W przypadku likwidacji lub zamknięcia, po pisemnym poinformowaniu Prezydenta Miasta o tym fakcie, apteka zostaje automatycznie wykreślona z listy dyżurowania a jej miejsce na liście zajmuje kolejna apteka.

§ 2. 1. Ustala się dyżury aptek na terenie miasta Łomża w okresie od 01 października do 31 grudnia 2012 roku, których grafiki na poszczególne miesiące stanowią odpowiednio załączniki od Nr 2 do Nr 4 niniejszej uchwały.

2. Apteka zobowiązana do pełnienia dyżuru w szczególnie uzasadnionym przypadku niemożności jego pełnienia w wyznaczonym terminie zapewnia zastępstwo we własnym zakresie, niezwłocznie informując pisemnie o tym fakcie Prezydenta Miasta.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 184/XXII/12 Rady Miejskie Łomży z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie ustalenia dyżurów aptek w mieście Łomża w okresie od 01 kwietnia do 30 września 2012 r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 13 kwietnia 2012 roku, poz.1170).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży


Maciej Andrzej Borysewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 221/XXVII/12
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Lista kolejności dyżurowania aptek na terenie miasta Łomży w 2012 roku

1. Apteka "Acer", ul. Kazańska 2 , tel. 86 219-80-32

2. Apteka, ul. Bema 3 A , tel. 86 218-54-92

3. Apteka, ul. Dmowskiego 1C , tel. 86 218-30-15

4. Apteka, Al. Piłsudskiego10 , tel. 86 218-17-79

5. Apteka, ul. Wojska Polskiego 161 , tel. 86 216-30-24

6. Apteka, ul. Małachowskiego 5 , tel. 86 218-91-81

7. Apteka Cefarm S.A., ul. Dworna 35 , tel. 86 216-32-44

8. Apteka, ul. Księżnej Anny 2 , tel. 86 219-89-28

9. "Apteka Dbam o Zdrowie", ul. Bema 33 , tel. 86 218-23-78

10. "Apteka Medica", ul. Polowa 53 , tel. 86 215-16-95

11. Apteka "D.R.Natusiewicz", ul. Księcia Janusza I-go 1 , tel. 86 218-38-28

12. Apteka "Primo Vere", ul. Sikorskiego 126 D , tel. 86 216-56-11

13. Apteka "Medicines" , ul. Kazańska 10/7 , tel. 86 218-17-57

14. Apteka "Acer", Al. Piłsudskiego 14 a (w "Stokrotce") , tel. 86 212-54-13

15. "Apteka Prywatna E.Rabbouz" , ul. Wyszyńskiego 2 /15-16 , tel. 86 218-28-31

16. Apteka , Al. Piłsudskiego 82 , tel. 86 215-27-41

17. "Apteka ABC " , ul. Małachowskiego 6/50 , tel. 472-20-00

18. Apteka "Dr.Max", Al. Piłsudskiego 33 (Kaufland) , tel. 86 218-51-47

19. Apteka, ul. Dworcowa 1, tel. 86 211-16-66

20. Apteka "Acer", ul. Wyszyńskiego 6/41 , tel. 86 216-24-79

21. Apteka "Nova" , ul. Długa 1 , tel. 86 216-55-88

22. Apteka "Nasza Apteka", ul. Sybiraków 10 B , tel. 86 218-15-70

23. Apteka, ul. Wojska Polskiego 25 , tel. 86 216-41-41

24. "Apteka ABC" , Al. Legionów 7B , tel. 86 216-41-83

25. Apteka "Farmacja" , Al. Legionów 40 , tel. 86 218-44-26

26. "Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44

27. Apteka "Epidauros", ul. Księżnej Anny 29 lok. 1 , tel. 787 60-20-20


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 221/XXVII/12
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

DYŻURY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH W ŁOMŻY - PAŹDZIERNIK 2012 r.

01 PAŹDZIERNIKA

"Apteka Dbam o Zdrowie", ul. Bema 33 , tel. 86 218-23-78

02 PAŹDZIERNIKA

"Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44 (zastępstwo za "Aptekę Medica", ul. Polowa 53)

03 PAŹDZIERNIKA

Apteka "D.R.Natusiewicz", ul. Księcia Janusza I-go 1 , tel. 86 218-38-28

04 PAŹDZIERNIKA

Apteka "Primo Vere", ul. Sikorskiego 126 D , tel. 86 216-56-11

05 PAŹDZIERNIKA

Apteka "Medicines" , ul. Kazańska 10/7 , tel. 86 218-17-57

06 PAŹDZIERNIKA

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32 (zastępstwo za Aptekę "Acer", Al. Piłsudskiego 14 a)

07 PAŹDZIERNIKA

"Apteka Prywatna E.Rabbouz" , ul. Wyszyńskiego 2 /15-16 , tel. 86 218-28-31

08 PAŹDZIERNIKA

Apteka , Al. Piłsudskiego 82 , tel. 86 215-27-41

09 PAŹDZIERNIKA

Apteka, ul. Wojska Polskiego 25, tel. 86 216-41-41 (zastępstwo za "Aptekę ABC",ul.Małachowskiego 6/50)

10 PAŹDZIERNIKA

Apteka "Dr.Max", Al. Piłsudskiego 33 (Kaufland) , tel. 86 218-51-47

11 PAŹDZIERNIKA

Apteka, ul. Dworcowa 1, tel. 86 211-16-66

12 PAŹDZIERNIKA

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32 (zastępstwo za Aptekę "Acer", ul. Wyszyńskiego 6/41)

13 PAŹDZIERNIKA

Apteka "Nova" , ul. Długa 1, tel. 86 216-55-88

14 PAŹDZIERNIKA

Apteka "Nasza Apteka", ul. Sybiraków 10 B, tel. 86 218-15-70

15 PAŹDZIERNIKA

Apteka, ul. Wojska Polskiego 25, tel. 86 216-41-41

16 PAŹDZIERNIKA

Apteka, ul. Wojska Polskiego 25, tel. 86 216-41-41 (zastępstwo za "Aptekę ABC" , Al. Legionów 7B)

17 PAŹDZIERNIKA

Apteka "Farmacja" , Al. Legionów 40 , tel. 86 218-44-26

18 PAŹDZIERNIKA

"Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44

19 PAŹDZIERNIKA

Apteka "Epidauros", ul. Księżnej Anny 29 lok. 1 , tel. 787 60-20-20

20 PAŹDZIERNIKA

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32

21 PAŹDZIERNIKA

Apteka, ul. Bema 3 A, tel. 86 218-54-92

22 PAŹDZIERNIKA

Apteka, ul. Dmowskiego 1C, tel. 86 218-30-15

23 PAŹDZIERNIKA

Apteka, Al. Piłsudskiego10 , tel. 86 218-17-79

24 PAŹDZIERNIKA

Apteka, ul. Wojska Polskiego 161 , tel. 86 216-30-24

25 PAŹDZIERNIKA

Apteka, ul. Małachowskiego 5 , tel. 86 218-91-81

26 PAŹDZIERNIKA

Apteka Cefarm S.A., ul. Dworna 35 , tel. 86 216-32-44

27 PAŹDZIERNIKA

Apteka, ul. Księżnej Anny 2, tel. 86 219-89-28

28 PAŹDZIERNIKA

Apteka Dbam o Zdrowie", ul. Bema 33 , tel. 86 218-23-78

29 PAŹDZIERNIKA

"Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44 (zastępstwo za "Aptekę Medica", ul. Polowa 53)

30 PAŹDZIERNIKA

Apteka "D.R.Natusiewicz", ul. Księcia Janusza I-go 1 , tel. 86 218-38-28

31 PAŹDZIERNIKA

Apteka "Primo Vere", ul. Sikorskiego 126 D , tel. 86 216-56-11

Dyżur w dni powszednie trwa od godziny zamknięcia apteki do godziny 7.00 dnia nastepnego.

W soboty, niedziele i świeta dyżury aptek rozpoczynają się od godz. 16.00 .


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 221/XXVII/12
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

DYŻURY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH W ŁOMŻY - LISTOPAD 2012 r.

01 LISTOPADA

Apteka "Medicines" , ul. Kazańska 10/7, tel. 86 218-17-57

02 LISTOPADA

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32 (zastępstwo za Aptekę "Acer", Al. Piłsudskiego 14 a)

03 LISTOPADA

"Apteka Prywatna E.Rabbouz" , ul. Wyszyńskiego 2 /15-16 , tel. 86 218-28-31

04 LISTOPADA

Apteka , Al. Piłsudskiego 82 , tel. 86 215-27-41

05 LISTOPADA

Apteka, ul. Wojska Polskiego 25, tel. 86 216-41-41 (zastępstwo za "Aptekę ABC",ul.Małachowskiego 6/50)

06 LISTOPADA

Apteka "Dr.Max", Al. Piłsudskiego 33 (Kaufland) , tel. 86 218-51-47

07 LISTOPADA

Apteka, ul. Dworcowa 1, tel. 86 211-16-66

08 LISTOPADA

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32 (zastępstwo za Apteka "Acer", ul. Wyszyńskiego 6/41)

09 LISTOPADA

Apteka "Nova" , ul. Długa 1, tel. 86 216-55-88

10 LISTOPADA

Apteka "Nasza Apteka", ul. Sybiraków 10 B, tel. 86 218-15-70

11 LISTOPADA

Apteka, ul. Wojska Polskiego 25, tel. 86 216-41-41

12 LISTOPADA

Apteka, ul. Wojska Polskiego 25, tel. 86 216-41-41 (zastępstwo za "Aptekę ABC" , Al. Legionów 7B)

13 LISTOPADA

Apteka "Farmacja" , Al. Legionów 40 , tel. 86 218-44-26

14 LISTOPADA

"Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44

15 LISTOPADA

Apteka "Epidauros", ul. Księżnej Anny 29 lok. 1 , tel. 787 60-20-20

16 LISTOPADA

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32

17 LISTOPADA

Apteka, ul. Bema 3 A, tel. 86 218-54-92

18 LISTOPADA

Apteka, ul. Dmowskiego 1C, tel. 86 218-30-15

19 LISTOPADA

Apteka, Al. Piłsudskiego10 , tel. 86 218-17-79

20 LISTOPADA

Apteka, ul. Wojska Polskiego 161 , tel. 86 216-30-24

21 LISTOPADA

Apteka, ul. Małachowskiego 5 , tel. 86 218-91-81

22 LISTOPADA

Apteka Cefarm S.A., ul. Dworna 35 , tel. 86 216-32-44

23 LISTOPADA

Apteka, ul. Księżnej Anny 2, tel. 86 219-89-28

24 LISTOPADA

Apteka Dbam o Zdrowie", ul. Bema 33 , tel. 86 218-23-78

25 LISTOPADA

"Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44 (zastępstwo za "Aptekę Medica", ul. Polowa 53)

26 LISTOPADA

Apteka "D.R.Natusiewicz", ul. Księcia Janusza I-go 1 , tel. 86 218-38-28

27 LISTOPADA

Apteka "Primo Vere", ul. Sikorskiego 126 D , tel. 86 216-56-11

28 LISTOPADA

Apteka "Medicines" , ul. Kazańska 10/7, tel. 86 218-17-57

29 LISTOPADA

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32 (zastępstwo za Aptekę "Acer", Al. Piłsudskiego 14 a)

30 LISTOPADA

"Apteka Prywatna E.Rabbouz" , ul. Wyszyńskiego 2 /15-16 , tel. 86 218-28-31

Dyżur w dni powszednie trwa od godziny zamknięcia apteki do godziny 7.00 dnia nastepnego.

W soboty, niedziele i świeta dyżury aptek rozpoczynają się od godz. 16.00 .


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 221/XXVII/12
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

DYŻURY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH W ŁOMŻY - GRUDZIEŃ 2012 r.

01 GRUDNIA

Apteka , Al. Piłsudskiego 82 , tel. 86 215-27-41

02 GRUDNIA

Apteka, ul. Wojska Polskiego 25, tel. 86 216-41-41 (zastępstwo za "Aptekę ABC",ul.Małachowskiego 6/50)

03 GRUDNIA

Apteka "Dr.Max", Al. Piłsudskiego 33 (Kaufland) , tel. 86 218-51-47

04 GRUDNIA

Apteka, ul. Dworcowa 1, tel. 86 211-16-66

05 GRUDNIA

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32 (zastępstwo za Apteka "Acer", ul. Wyszyńskiego 6/41)

06 GRUDNIA

Apteka "Nova" , ul. Długa 1, tel. 86 216-55-88

07GRUDNIA

Apteka "Nasza Apteka", ul. Sybiraków 10 B, tel. 86 218-15-70

08 GRUDNIA

Apteka, ul. Wojska Polskiego 25, tel. 86 216-41-41

09 GRUDNIA

Apteka, ul. Wojska Polskiego 25, tel. 86 216-41-41 (zastępstwo za "Aptekę ABC" , Al. Legionów 7B)

10 GRUDNIA

Apteka "Farmacja" , Al. Legionów 40 , tel. 86 218-44-26

11GRUDNIA

"Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44

12 GRUDNIA

Apteka "Epidauros", ul. Księżnej Anny 29 lok. 1 , tel. 787 60-20-20

13 GRUDNIA

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32

14 GRUDNIA

Apteka, ul. Bema 3 A, tel. 86 218-54-92

15 GRUDNIA

Apteka, ul. Dmowskiego 1C, tel. 86 218-30-15

16 GRUDNIA

Apteka, Al. Piłsudskiego10 , tel. 86 218-17-79

17 GRUDNIA

Apteka, ul. Wojska Polskiego 161 , tel. 86 216-30-24

18 GRUDNIA

Apteka, ul. Małachowskiego 5 , tel. 86 218-91-81

19 GRUDNIA

Apteka Cefarm S.A., ul. Dworna 35 , tel. 86 216-32-44

20 GRUDNIA

Apteka, ul. Księżnej Anny 2, tel. 86 219-89-28

21 GRUDNIA

Apteka Dbam o Zdrowie", ul. Bema 33 , tel. 86 218-23-78

22 GRUDNIA

"Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44 (zastępstwo za "Aptekę Medica", ul. Polowa 53)

23 GRUDNIA

Apteka "D.R.Natusiewicz", ul. Księcia Janusza I-go 1 , tel. 86 218-38-28

24 GRUDNIA

Apteka "Primo Vere", ul. Sikorskiego 126 D , tel. 86 216-56-11

25 GRUDNIA

Apteka "Medicines" , ul. Kazańska 10/7, tel. 86 218-17-57

26 GRUDNIA

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32 (zastępstwo za Aptekę "Acer", Al. Piłsudskiego 14 a)

27 GRUDNIA

"Apteka Prywatna E.Rabbouz" , ul. Wyszyńskiego 2 /15-16 , tel. 86 218-28-31

28 GRUDNIA

Apteka , Al. Piłsudskiego 82 , tel. 86 215-27-41

29 GRUDNIA

Apteka, ul. Wojska Polskiego 25, tel. 86 216-41-41 (zastępstwo za "Aptekę ABC",ul.Małachowskiego 6/50)

30 GRUDNIA

Apteka "Dr.Max", Al. Piłsudskiego 33 (Kaufland) , tel. 86 218-51-47

31 GRUDNIA

Apteka, ul. Dworcowa 1, tel. 86 211-16-66

Dyżur w dni powszednie trwa od godziny zamknięcia apteki do godziny 7.00 dnia nastepnego.

W soboty, niedziele i świeta dyżury aptek rozpoczynają się od godz. 16.00 .

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-09-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe