Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 15/12 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza

z dnia 24 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr 2/2/12 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 257, poz. 1726, Nr 291, poz. 1707) Zarząd Związku Komunalnego Biebrza uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 2/2/12 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2011 rok, wprowadza się zmianę polegającą na tym, że numer uchwały otrzymuje brzmienie:"NR 15/12".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu


Tadeusz Ciszkowski


Członek Zarządu


Piotr Haffke


Członek Zarządu


Jan Joka


Członek Zarządu


Zbigniew Karwowski

Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Biebrza


Andrzej Lićwinko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-09-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe