reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 17.102.2012 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 31 sierpnia 2012r.

w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) Rada Gminy Dubicze Cerkiewne uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne, stanowiący załącznik nr 1 i wzór wniosku o udzielenie pomocy materialnej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIX/93/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Karpiuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17.102.2012
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne, zwany dalej "regulaminem" określa:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności,

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy,

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

§ 2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

1) ustawie bez bliższego określenia - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),

2) Wójcie Gminy - rozumie się przez to Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

3) uczniach - rozumie się przez to uczniów, słuchaczy i wychowanków, o których mowa w art. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

4) szkole - rozumie się przez to szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych oraz publiczne kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych i kolegia pracowników służb społecznych.

§ 3. Stypendium szkolne może być przyznane na okres nie dłuższy niż 10 miesiący i nie krótszy niż 1 miesiąc w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy - na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 4. Wysokość stypendium szkolnego zależna jest przede wszystkim od sytuacji materialnej ucznia i jego rodziny.

§ 5. Stypendium szkolne przyznaje się w wysokości uwzględniającej kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, jak niżej:

Dochód na osobę

Wysokość stypendium0

L.p.

% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej

% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych

1.

od 0 - do 50

do 200

2.

powyżej 50 - do 100

do 180

§ 6. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryterium dochodowe jest większa niż kwota przeznaczona do rozdysponowania na stypendia, pierwszeństwo w uzyskaniu mają kolejno uczniowie o najniższych dochodach w rodzinie.

Rozdział 3.
Formy udzielania stypendium szkolnego

§ 7. 1. Formami stypendium szkolnego są:

1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności na :

- dodatkowe kursy językowe, informatyczno-komputerowe, zajęcia dla dysletyków lub dysgrafików

- udział w wycieczkach, wyjazdach do kina, teatru, na basen,

- płatne zajęcia logopedyczne i inne, które są wskazane dla ucznia,

- koła zainteresowań realizowane poza szkołą, siłownia,

2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na :

- zakup podręczników szkolnych i innych pomocy ( słowniki, encyklopedie, atlasy, lektury szkolne) biurka i krzesła do biurka, opłat za abonament internetowy oraz innych pomocy edukacyjnych,

- zakup stroju gimnastycznego i butów sportowych,

- zakup plecaka, przyborów szkolnych, w tym zeszytów, bloków, kredek itp.

- zakup okularów korekcyjnych,

- zakup obuwia i ubrania,

- materiały dydaktyczne dla uczniów niepełnosprawnych,

- zakup edukacyjnych programów komputerowych do nauki i oprzyrządowania , o ile niezbędne są w procesie edukacyjnym potwierdzony przez nauczyciela,

- zakup sprzętu komputerowego, muzycznego, sportowego, itp., zgodnie z zainteresowaniami lub zdolnościami ucznia.

3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich , nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, w tym w szczególności na:

- pokrycie kosztów zakwaterowania w internacie lub stancji,

- pokrycie kosztów posiłków w stołówce szkolnej,

- pokrycie kosztów związanych z transportem do szkoły i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej,

- opłaty za czesne w szkole

4) świadczenia pieniężne , jeżeli Wójt uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1 i pkt 2, nie jest możliwe, natomiast w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów, udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1-3, nie jest celowe.

2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie oraz wypłacane w okresach innych niż miesięcznie lub jednorazowo.

§ 8. 1. Stypendium szkolne w formach, o których mowa w § 7 ust. 1,2,3, wypłacane jest przelewem na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy lub w kasie urzędu gminy jako refundacja pokrycia kosztów edukacyjnych, po przedłożeniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

2. Stypendia są realizowane także:

- Przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze,

- Dostarczenie za pośrednictwem szkół uczniom książek i pomocy naukowych, które zostały zgłoszone przez uczniów i zaakceptowane przez szkoły,

3. Rachunki , faktury i inne dowody mogą być wystawione na:

- Pełnoletniego ucznia, rodzica lub opiekuna ,

- Gminę Dubicze Cerkiewne,

- Szkołę do której uczeń/ słuchacz uczęszcza.

Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 9. 1. Wnioski o stypendium szkolne składa się do Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne - wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Termin składania wniosków :

1) dla uczniów do 15 września każdego roku szkolnego,

2) dla słuchaczy kolegiów do 15 października każdego roku akademickiego.

3. Do wniosku o udzielenie pomocy materialnej załącza się zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu, z miesiąca, w którym wniosek został złożony. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne przez ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 4 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań."

§ 10. 1. Wójt Gminy może powołać komisję do spraw pomocy materialnej, zwanej w dalszej części regulaminu "komisją" do rozpatrzenia .

2. Do zadań komisji należy:

1) Analiza przedłożonego wniosku polegająca na sprawdzeniu zgodności formy i treści wniosku w aspekcie wymogów prawa określonych w szczególności w ustawie i niniejszym regulaminie.

2) Ocena przedłożonego wniosku na podstawie przedłożonych dokumentów w szczególności:

- sprawdzenie na podstawie prowadzonej ewidencji zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych we wniosku w zakresie danych personalnych ucznia, jego miejsca zamieszkania a także czy spełnia obowiązujące kryteria uprawniające do uzykania stypendium,

- sprawdzenie zgodności wykazanej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniającej do ubiegania się o stypendium,

- ocena wskazanych innych okoliczności, niż kryterium dochodowe, uprawniające do przyznania stypendium.

3. Z posiedzenia komisja sporządza protokół, do którego załącza imienny wykaz uczniów, uprawnionych do otrzymania stypendium wg obowiązujących kryteriów.

§ 11. Uczeń / słuchacz traci prawo do przyznanego stypendium szkolnego w sytuacji:

1) ustania przesłanek warunkujących przyznanie świadczenia, w tym w szczególności zaprzestania ponoszenia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,

2) wykorzystywania stypendium niezgodnie z celem, na jaki zostało przyznane,

3) rezygnacji z nauki.

Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 12. Zasiłek szkolny przyznawany jest, na wniosek osób uprawnionych do przedkładania wniosków o stypendium szkolne a także z urzędu, w sytuacji przejściowego znalezienia się ucznia i jego rodziny w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

§ 13. Wystąpienie zdarzenia losowego powodującego trudną sytuację materialną winno być udokumentowane przez osobę składającą wniosek. Dopuszcza się możliwość złożenia oświadczenia wnioskodawcy potwierdzonego przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza.

§ 14. Zasiłek szkolny przyznawany jest jednorazowo, raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

§ 15. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

1) świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

§ 16. Wniosek o zasiłek szkolny można składać w terminie nie dłuższym, niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Rozdział 6.
Przepisy końcowe

§ 17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy rozdziału 8a ustawy o systemie oświaty oraz kodeksu postępowania administracyjnego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Karpiuk

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolska sieć profesjonalnych firm audytorskich

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama