reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/83/12 Rady Gminy Janów

z dnia 4 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, dla których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Janów oraz warunków i zasad korzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, zgodnie z wykazem stanowiacym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiące własność Gminy Janów, udostępnione operatorom i przewoźnikom wykonującym regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Stanisław Bakun


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/83/12
Rady Gminy Janów
z dnia 4 września 2012 r.

Wykaz przystanków stanowiących własność Gminy Janów udostępnionych operatorom i przewoźnikom wykonującym regularne przewozy w Gminie Janów

Lp.

Kategoria i nr drogi

Lokalizacja

1.

Droga wojewódzka nr 671

Janów ul. Rynkowa


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/83/12
Rady Gminy Janów
z dnia 4 września 2012 r.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE GMINY JANÓW

§ 1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Janów mogą korzystać wyłącznie operator publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy, w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego, zwany dalej ,, przedsiębiorcą". Warunkiem korzystania z przystanków jest posiadanie zgody właściciela przystanków.

§ 2. 1. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów (wsiadanie i wysiadanie pasażerów).

2. Zabrania się postoju na przystanku ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.

3. Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przedsiębiorców są podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych. Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę operatora lub przewoźnika i ewentualnie jego logo.

4. Umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika).

5. Rozkład jazdy (wymiary tablicy, grafika, sposób montażu) podlega uzgodnieniu z Gminą Janów.

6. Zabrania się umieszczania na przystankach innych informacji lub reklam niż te, które dotyczą rozkładu jazdy.

7. Rozkład jazdy uwzględnia wyłącznie przystanki komunikacyjne określone przez przedsiębiorcę.

8. Zatrzymywanie pojazdów jest dozwolone wyłącznie na przystankach wymienionych w zatwierdzonym rozkładzie jazdy.

9. Czas zatrzymania na przystankach musi być ograniczony do niezbędnego minimum, służącemu wymianie i obsłudze pasażerów.

10. Czas postoju na pętli lub miejscu do zawracania pojazdu, poza przystankiem, jest nieograniczony, pod warunkiem, że nie koliduje z pracą innych przewoźników lub operatorów.

11. Na przystanki należy podjeżdżać w taki sposób, aby nie ograniczać ich przepustowości i jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia optymalnego wsiadania i wysiadania m.in. osobom starszym i niepełnosprawnym.

12. Dopuszcza się zatrzymywanie na przystanku komunikacyjnym jednocześnie kilku pojazdów, jeśli:

1) nie ograniczy to przepustowości przystanku komunikacyjnego;

2) nie spowoduje to zagrożenia dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu.

§ 3. Gmina Janów może odmówić zgody na udostępnienie przystanków komunikacji jeżeli:

1) wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych przedsiębiorców);

2) wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego;

3) przedsiębiorca ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie, a odstęp czasowy między kolejnymi kursami (w tym innych przewoźników) jest krótszy niż 10 minut.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ofiara

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama