reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/140/12 Rady Gminy Wyszki

z dnia 12 września 2012r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym i gimnazjom, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 poz. 941 i poz. 979) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Wyszki przez inne niż Gmina Wyszki osoby prawne i osoby fizyczne, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 2. 1. Dotację przyznaje się na wniosek podmiotu prowadzącego przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę złożony nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji do Wójta Gminy Wyszki na okres roku budżetowego.

2. Wzór wniosku o przyznanie dotacji określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dotacje przekazywane są w 12 ratach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca po uprzednim złożeniu informacji o faktycznej liczbie uczniów, o której mowa w § 4 ust. 1 na rachunek bankowy przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły wskazany we wniosku o udzielenie dotacji.

§ 4. 1. Do 10 dnia każdego miesiąca podmiot prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę składa w Urzędzie Gminy Wyszki informację o faktycznej liczbie uczniów sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest dotacja.

2. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje za miesiąc lipiec i sierpień przekazywane są na podstawie informacji o liczbie uczniów lub wychowanków z miesiąca czerwca.

§ 5. 1. Niepublicznym przedszkolom udzielana jest na każdego ucznia dotacja z budżetu gminy Wyszki w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących w przeliczeniu na jednego ucznia ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę.

2. W przypadku braku na terenie gminy Wyszki przedszkola prowadzonego przez gminę, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego.

3. Dotacja na ucznia niepełnosprawnego udzielana jest w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej prze Gminę Wyszki.

§ 6. 1. Osobom prowadzącym niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego udzielana jest na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacja z budżetu Gminy Wyszki w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę.

2. W przypadku braku na terenie gminy Wyszki przedszkola publicznego podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego.

3. Dotacja na ucznia niepełnosprawnego udzielana jest w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Wyszki.

§ 7. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Wyszki.

§ 8. Publicznym szkołom prowadzonym przez inne niż Gmina Wyszki osoby prawne i fizyczne przysługuje dotacja w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia, odpowiednio w publicznych szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Wyszki, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Wyszki.

§ 9. 1. Podmiot prowadzący przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego lub szkołę sporządza roczne rozliczenie otrzymanej dotacji według stanu na 31 grudnia każdego roku w terminie do 15 stycznia następnego roku.

2. Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 10. W przypadku gdy przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego lub szkoła kończy swoją działalność, rozliczenia należy dokonać w terminie 30 dni od otrzymania ostatniej transzy dotacji.

§ 11. 1. Dotacje udzielone z budżetu Gminy w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu Gminy w terminie i na zasadach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych.

2. Dotacja udzielona z budżetu Gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi do budżetu Gminy wraz z odsetkami, w terminie i na zasadach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych.

§ 12. Niezłożenie informacji, o której mowa w § 4 ust. 1 lub rozliczenia, o którym mowa w § 9 ust.1 stanowi podstawę do wstrzymania kolejnej transzy dotacji do chwili otrzymania przez organ dotujący zaległych dokumentów.

§ 13. Gminie Wyszki przysługuje prawo kontroli w zakresie prawidłowego wykorzystania przekazanej dotacji.

§ 14. 1. Wójt Gminy Wyszki poprzez upoważnionych pracowników może przeprowadzać kontrole w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji oraz zgodności liczby uczniów wykazanych w informacji miesięcznej, o której mowa w § 4 ust.1.

2. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo wstępu do placówek, o których mowa w pkt. 1 oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji z przebiegu nauczania.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 16. Traci moc uchwała Nr XXXII/251/02 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 kwietnia 2002 r .w sprawie dotowania szkół publicznych prowadzonych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 20, poz. 552 oraz z 2005 r. Nr 240, poz. 2670).

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Janusz Wyszyński


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/140/12
Rady Gminy Wyszki
z dnia 12 września 2012 r.

..........................................., dnia .......................... r.

………………………………………

(pieczęć organu prowadzącego)

Wójt Gminy Wyszki

ul. Piórkowska 2

17-132 Wyszki

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

1. Nazwa i adres organu prowadzącego

…………................………………...................……………………………………………………………

..……................………………...................………………………………………………………………

2. Dane szkoły/przedszkola/placówki

a) nazwa

…………………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………...…………………………………………………

b) typ i rodzaj szkoły/przedszkola/placówki, forma kształcenia

.............………………………...............………………………………………………………………....

c) realizowanie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki

Tak/Nie

3. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół/przedszkoli/placówek niepublicznych, numer i data decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej

………………………………………………………………………………...………………………………

………………………………………………………………………………...………………………………

4. Numer rachunku bankowego dotowanej szkoły/przedszkola/placówki

……………………………………………………….................………............…………………………....

5. Planowana liczba uczniów/wychowanków w………………….roku

w okresach:

styczeń-sierpień

…………………………………..

wrzesień-grudzień

…………………………………..

w tym planowana liczba uczniów/wychowanków niepełnosprawnych:

w okresach:

styczeń-sierpień

…………………………………….

wrzesień-grudzień

…………………………………….

Zobowiązuje się do składania miesięcznych informacji o aktualnej liczbie uczniów/wychowanków oraz do rocznego rozliczenia otrzymanej dotacji.

………………………………….
(miejscowość i data)

………………………………………….
(podpis osoby składającej wniosek*)

* w przypadku osoby prawnej podpisy osób upoważnionych na podstawie KRS do jej reprezentowania


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/140/12
Rady Gminy Wyszki
z dnia 12 września 2012 r.

..........................................., dnia .......................... r.

………………………………………

(pieczęć organu prowadzącego)

Wójt Gminy Wyszki

ul. Piórkowska 2

17-132 Wyszki

Informacja miesięczna o faktycznej liczbie uczniów / wychowanków
według stanu na pierwszy dzień miesiąca ................................ 20 …… roku

1. Nazwa i adres szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego*

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Aktualna liczba uczniów

a) w szkole .......................................

w tym niepełnosprawnych ..............................

b) w przedszkolu / innej formie wychowania przedszkolnego* ...........................

w tym niepełnosprawnych .............................

3. Imienny wykaz uczniów przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz uczniów klas "zerowych" w niepublicznych szkołach podstawowych, zamieszkujących poza terenem Gminy Wyszki, uczęszczających do ww placówek na terenie Gminy Wyszki:

lp.

Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia

Adres zamieszkania

Gmina

4. Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 ze zm.)

………………………………….
(miejscowość i data)

………………………………………….
(podpis osoby składającej informację)

* niepotrzebne skreślić

Termin złożenia do 10 dnia każdego miesiąca


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/140/12
Rady Gminy Wyszki
z dnia 12 września 2012 r.

..........................................., dnia .......................... r.

(miejscowość)

………………………………………

(pieczęć organu prowadzącego)

Wójt Gminy Wyszki

ul. Piórkowska 2

17-132 Wyszki

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI
za ....................... rok

I. Kwota otrzymanej dotacji …………….................................

(słownie: ................................................................................................................................)

II. Informacja o wykorzystaniu dotacji

L.p.

Rodzaje wydatków finansowych w ramach dotacji (dotyczy tylko wydatków związanych z działalnością dotowanej szkoły lub placówki)

Wysokość poniesionych wydatków finansowych w ramach otrzymanej dotacji

1.

Wynagrodzenia pracowników

2.

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)

3.

Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii

4.

Zakupy wyposażenia, książek i pomocy dydaktycznej

5.

Remonty bieżące

6.

Wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń

7.

Pozostałe wydatki nie stanowiące wydatków inwestycyjnych , przeznaczone na realizację zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

Ogółem

III. Kwota niewykorzystanej dotacji .................................

IV. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.

Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14 poz. 114 z późn. zm).

................................................ ....................................................................................

(miejscowość, data) (pieczątki i podpisy osób/osoby reprezentujących(cej)
organ prowadzący)

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama