reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OLB-4210-21(17)/2012/165/XII/MSZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 18 września 2012r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 45 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81, poz. 530, z 2011 r. Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz 789, Nr 205, poz. 1208, Nr 233, poz. 1381, Nr 234, poz. 1392) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622, Nr 186, poz. 1100),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła
przedsiębiorstwa energetycznego
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Białymstoku,

posiadającego:

1) numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS): 0000121456,

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 542-020-19-08,

zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem",

postanawiam

1) zatwierdzić taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2) ustalić okres obowiązywania w/w taryfy do dnia 31 października 2013 r.


Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje udzielone decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej "Prezesem URE") z dnia 21 września 1998 r.: na wytwarzanie ciepła nr WCC/68/165/U/2/98/RS z późn. zm., na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/75/165/U/2/98/RS z późn. zm. oraz na obrót ciepłem nr OCC/29/165/U/2/98/RS z późn. zm., w dniu 17 maja 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla ciepła oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa URE, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 tej ustawy.

W trakcie postępowania administracyjnego w sprawie określonej przedmiotowym wnioskiem w celu stwierdzenia, czy przedłożona taryfa dla ciepła została ustalona zgodnie z powyższymi przepisami, Prezes URE wzywał Przedsiębiorstwo do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia wniosku, następującymi pismami: z dnia 10 lipca 2012 r. nr OLB-4210-21(2)/2012/165/XII/MSZ, z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr OLB-4210-21(6)/2012/165/XII/MSZ, z dnia 7 września 2012 r. nr OLB-4210-21(8)/2012/165/XII/MSZ i z dnia 14 września 2012 r. nr OLB-4210-21(12)/2012/165/XII/MSZ.

Przedsiębiorstwo skorygowało i uzupełniło przedmiotowy wniosek, przedstawiając jednocześnie Prezesowi URE, zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej części decyzji "rozporządzeniem taryfowym", uzasadnienie kalkulacji bazowych cen i stawek opłat, następującymi pismami: z dnia 24 lipca 2012 r. (znak: EE/2510/1/12/6), z dnia 9 sierpnia 2012 r. (znak: EE/2510/1/12/10), z dnia 10 września 2012 r. (znak: EE/2510/1/12/13), z dnia 12 września 2012 r. (znak: EE/2510/1/12/14) i z dnia 17 września 2012 r. (znak: EE/2510/1/12/17).

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia taryfowego.

Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat skalkulowane zostały na podstawie uzasadnionych przychodów prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją oraz obrotem ciepłem zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy, tj. zgodnie z § 11 i § 12 rozporządzenia taryfowego.

Okres obowiązywania taryfy ustalono do dnia 31 października 2013 r., gdyż termin zaproponowany przez Przedsiębiorstwo (do dnia 31 sierpnia 2013 r.) nie obejmowałby okresu jednego roku stosowania taryfy, o którym mowa w § 11 rozporządzenia taryfowego.

W tym stanie rzeczy orzeczono, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 479 46 pkt 1 i art. 479 47 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479 49 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki - Wschodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Lublinie - ul. Garbarska 20,
20-340 Lublin.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Lublinie


Tomasz Adamczyk

Otrzymują:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Warszawska 27, 15-062 Białystok;

3. Wojewoda Podlaski;

4. A/a.

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł w dniu 15 maja 2012 r.
na rachunek 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045.

Małgorzata Szczepańska- starszy specjalista

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ofiara

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama