reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/237/12 Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 31 sierpnia 2012r.

w sprawie rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów, a także nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art.42 ust. 7 pkt 2, 3 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łapy.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) nauczycielach bez bliższego określenia - rozumie się przez to nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Łapy;

2) szkołach bez bliższego określenia - rozumie się przez to przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, a także odpowiednio ich zespoły, prowadzone przez Gminę Łapy,

3) nauczycielach pełniących stanowisko kierownicze - rozumie się przez to dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.

§ 3. 1. Nauczycielom pełniącym stanowisko kierownicze w szkole, w zależności od wielkości szkoły, obniża się tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć do następującej liczby godzin:

1) Dyrektor przedszkola liczącego:

a) do 5 oddziałów - 8 godzin,

b) 6 oddziałów i więcej - 6 godzin;

2) Wicedyrektor przdszkola liczącego 6 oddziałów i więcej - 10 godzin;

3) Dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum lub zespołu liczących:

a) do 4 oddziałów - 12 godzin,

b) od 5 do 7 oddziałów - 8 godzin,

c) od 8 do 14 oddziałów - 5 godzin,

d) 15 i więcej oddziałów - 3 godziny,

4) Wicedyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum lub zespołu liczących:

a) od 12 do 16 oddziałów - 9 godzin,

b) 17 i więcej oddziałów - 7 godzin.

2. Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, o której mowa w ust. 1, obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczycielowi powierzono obowiązki kierownicze lub od pierwszgo dnia miesiąca będącego jednocześnie dniem powierzenia obowiązków kierowniczych, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić stanowisko kierownicze.

§ 4. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkole w pełnym wymiarze wynosi 30 godzin.

§ 5. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się według poniższych zasad:

1) liczbę godzin realizowanych w ciągu tygodnia dla każdego stanowiska dzieli się przez tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dla tego stanowiska (wynik może posiadać najwyżej dwa znaki po przecinku),

2) obliczone wg zasad określonych w pkt 1 ilorazy sumuje się otrzymując wskaźnik X,

3) następnie sumę wszystkich relizowanych w ciągu tygodnia przez nauczyciela godzin dzieli się przez wskaźnik X, a otrzymany wynik zaokrągla się do liczby całkowitej (wielkość wynoszącą mniej niż 0,5 pomija się, a 0,5 i więcej podwyższa się do pełnej liczby) otrzymując w ten sposób tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć.

2. Godzinami ponadwymiarowymi dla nauczycieli, o których mowa w ust. 1, są godziny realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć obliczony wg zasad określonych w ust. 1.

3. Przepis ust. 1 dotyczy również nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole w celu uzupełnienia etatu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/572/09 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz dla nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełną w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Witold Mojkowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Arena Advisory

Doradzamy klientom we wszystkich obszarach podatkowych i prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama