reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/232/12 Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 4 września 2012r.

w sprawie utworzenia na terenie Gminy Sokółka zespołów wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 14 a ust. 1 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, ze zm.: Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161 poz. 1080, z 2011 r. Dz. U. Nr 143 poz. 839), uchwala się co następuje:

§ 1. Tworzy się na terenie Gminy Sokółka od dnia 1 września 2012 r. następujące zespoły wychowania przedszkolnego:

1. Zespół Wychowania Przedszkolnego w Boguszach, z siedzibą w Szkole Podstawowej w Boguszach - adres: Bogusze 24, 16-100 Sokółka;

2. Zespół Wychowania Przedszkolnego w Geniuszach, z siedzibą w Szkole Podstawowej w Geniuszach - adres: Geniusze 34, 16-100 Sokółka;

3. Zespół Wychowania Przedszkolnego w Malawiczach Dolnych, z siedzibą w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych - adres: Malawicze Dolne 56, 16-100 Sokółka;

4. Zespół Wychowania Przedszkolnego w Starej Kamionce, z siedzibą w Szkole Podstawowej w Starej Kamionce - adres: Stara Kamionka 65, 16-100 Sokółka;

5. Zespół Wychowania Przedszkolnego w Starej Rozedrance, z siedzibą w Szkole Podstawowej w Starej Rozedrance - adres: Stara Rozedranka 3, 16-100 Sokółka.

§ 2. Organizację zespołów wychowania przedszkolnego określa załącznik nr l do niniejszej uchwały.

§ 3. Działalność zespołów wychowania przedszkolnego finansowana jest z budżetu Gminy Sokółka.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XV/98/11 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Sokółka zespołów wychowania przedszkolnego (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 256 poz. 3042) oraz uchwała Nr XVII/112/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Sokółka zespołów wychowania przedszkolnego (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 256 poz. 3043).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/232/12
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 4 września 2012 r.

Organizacja zespołów wychowania przedszkolnego

§ 1. Zespoły wychowania przedszkolnego noszą nazwy:

1. Zespół Wychowania Przedszkolnego w Boguszach, z siedzibą w Szkole Podstawowej w Boguszach - adres: Bogusze 24, 16-100 Sokółka;

2. Zespół Wychowania Przedszkolnego w Geniuszach, z siedzibą w Szkole Podstawowej w Geniuszach - adres: Geniusze 34, 16-100 Sokółka;

3. Zespół Wychowania Przedszkolnego w Malawiczach Dolnych, z siedzibą w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych adres: Malawicze Dolne 56, 16-100 Sokółka;

4. Zespół Wychowania Przedszkolnego w Starej Kamionce, z siedzibą w Szkole Podstawowej w Starej Kamionce - adres: Stara Kamionka 65, 16-100 Sokółka;

5. Zespół Wychowania Przedszkolnego w Starej Rozedrance, z siedzibą w Szkole Podstawowej w Starej Rozedrance - adres: Stara Rozedranka 3, 16-100 Sokółka.

§ 2. Zajęcia z dziećmi są prowadzone przez zespoły wychowania przedszkolnego w lokalach zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.

§ 3. Organem prowadzącym zespoły wychowania przedszkolnego jest Gmina Sokółka.

§ 4. Nadzór pedagogiczny i organizacyjny nad zespołami wychowania przedszkolnego sprawują dyrektorzy szkół podstawowych, w których znajdują się te zespoły.

§ 5. Dyrektorzy szkół podstawowych są pracodawcami nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania przedszkolnego zatrudnionych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 6. Zespoły wychowania przedszkolnego realizują cele zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego opisującą proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci w wieku 3 - 5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym. Pełnią funckje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.

§ 7. Zespoły wychowania przedszkolnego realizują następujące zadania:

1. objęcie edukacją przedszkolną dzieci w wieku 3 - 5 lat z obszarów wiejskich,

2. zmniejszenie nierówności upowszechniania edukacji przedszkolnej poprzez zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych, wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej,

3. zapewnienie dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych a w przypadku dzieci niepełnosprawnych, szczególne uwględnienie rodzaju i stopnia niepełnosprawności,

4. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnizowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

5. troska o zdrowie dzieci, ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

6. budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się, co jest dobre a co złe,

7. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

8. promowanie edukacji przedszkolnej wśród rodziców i prawnych opiekunów w celu zmiany postaw poprzez wzbudzanie przekonania o niezbędności tej edukacji dla prawidłowego rozwoju dziecka.

§ 8. Cele i zadania zespołów wychowania przedszkolnego realizowane są w następujący sposób:

1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji,

2. zapewnienie warunków umożliwiających przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole;

3. zapewnienie dziecku możliwości wszechstronnego rozwoju psychofizycznego w warunkach poszanowania jego godności, wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

4. stworzenie dziecku warunków zapewniających opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;

5. wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka poprzez pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze,

6. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

7. wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

8. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

9. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

§ 9. 1. Zespoły wychowania przedszkolnego są czynne od poniedziałku do środy. Dzienny wymiar godzin zajęć nauczania, wychowania i opieki w zespołach wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 1 wynosi od 3 do 5 godzin.

2. W ramach dziennego wymiaru godzin zajęć, o którym mowa w ust. 1, dzieciom zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę".

3. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów mogą być organizowane zajęcia w czasie przekraczającym wymiar zajęć nauczania, wychowania i opieki, pod warunkiem pokrycia kosztów zajęć przekraczających 5 godzin dziennie, przez rodziców/prawnych opiekunów.

4. Koszt jednostkowy za jedną godzinę korzystania dziecka ze świadczeń przekraczających realizację podstawy programowej ustala się w wysokości 2,50 zł.

§ 10. Terminy przerw w pracy zespołów wychowania przedszkolnego będą zgodne z terminami ferii zimowych i przerw świątecznych w szkołach podstawowych, w których zlokalizowane są zespoły. Zespoły będą działały w czasie wakacji letnich.

§ 11. Dzieci przyjmowane są do zespołu wychowania przedszkolnego na podstawie "Karty zgłoszenia dziecka do Zespołu Wychowania Przedszkolnego", czyli specjalnego formularza udostępnianego przez nauczyciela lub dyrektora szkoły, wypełnianego przez rodzica/opiekuna. Przyjmowane jest każde dziecko w wieku 3 - 5 lat, które zostanie zgłoszone przez rodzica lub prawnego opiekuna. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci niepełnosprawne, dzieci z rodzin niepełnych, dotkniętych bezrobociem, sieroty, pozostałe dzieci według kolejności zgłoszeń. W przypadku większej liczby chętnych dzieci niż zaplanowanych miejsc stworzona będzie lista rezerwowa.

§ 12. 1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora szkoły w następujących przypadkach:

1) na wniosek rodzica/prawnego opiekuna;

2) jeśli nie uczestniczy w zajęciach ponad 30 dni kalendarzowych i jego nieobecność nie została usprawiedliwiona przez rodzica/opiekuna prawnego.

2. Zapisy ust. 1 nie dotyczą dziecka odbywającego w zespole roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

§ 13. Dziecko uczęszczające do zespołu wychowania przedszkolnego ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

1. właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego, zgodnie z jego rozwojem psychofizycznym;

2. opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

3. serdecznej, życzliwej opieki ze strony wszystkich osób pracujących w zespole wychowania przedszkolnego;

4. korzystania z pomocy wszystkich specjalistów współpracujących z zespołem;

5. rozwijania własnych zainteresowań i zdolności;

6. zaspokajanie poczucia bezpieczeństwa;

7. przygotowania umożliwiającego osiągnięcie "gotowości szkolnej";

8. akceptacji jego osoby.

§ 14. Wychowanek ma obowiązek, odpowiednio do wieku i poziomu rozwoju:

1. współdziałania z nauczycielem w procesie wychowania i nauczania;

2. szanowania odrębności każdego kolegi;

3. szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności;

4. respektowania potrzeb innych osób, szanowania ich wolności i troszczenia się o swoje otoczenie.

§ 15. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do :

1. informacji na temat swojego dziecka;

2. zgłaszania uwag oraz propozycji dotyczących usprawnienia pracy placówki nauczycielowi sprawującemu opiekę nad dziećmi lub dyrektorowi szkoły, w której działa zespół wychowania przedszkolnego,

3. czynnego uczestniczenia w życiu zespołu wychowania przedszkolnego poprzez udział w zebraniach dla rodziców, zajęciach otwartych, klubowych festynach, warsztatach edukacyjnych, wycieczkach oraz udzielaniu pomocy w usprawnieniu funkcjonowania placówki.

§ 16. Obowiązkiem rodzica (opiekuna prawnego) jest punktualne i systematyczne przyprowadzanie zdrowego dziecka do zespołu oraz odbieranie go po zajęciach, przez rodzica (opiekuna prawnego) lub do tego celu, pisemnie upoważnioną dorosłą osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

§ 17. Ustala się następujący zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w zespole:

1. realizacja programu wychowania przedszkolnego, stanowiącego opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;

2. zachowanie właściwej jakości pracy wychowawczo-dydaktycznej;

3. współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanym w zespole oraz uzyskiwanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

4. prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi;

5. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;

6. przeprowadzenie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole;

7. współpracowanie ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno - pedagogiczną lub opiekę zdrowotną;

8. prowadzenie dziennika zajęć zespołu wychowania przedszkolnego dokumentującego przebieg pracy wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi,

§ 18. Nauczyciel zespołu wychowania przedszkolnego sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a szczególności:

1. zapewnienie bezpieczeństwa i stałej opieki nad dziećmi w czasie pobytu w zespole oraz w trakcie zajęć poza terenem zespołu,

2. zapewnienie dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa - zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

§ 19. Opiekę nad dziećmi w trakcie zajęć dodatkowych sprawuje nauczyciel prowadzący te zajęcia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Controlling i Zarządzanie

Controlling i Zarządzanie to fachowy magazyn kierowany do profesjonalistów rachunkowości zarządczej, controllingu, analizy finansowej i sprawozdawczości zewnętrznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama