reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 98/XVIII/12 Rady Gminy Grajewo

z dnia 7 września 2012r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grajewo, w obrębach wsi Boczki-Świdrowo, Elżbiecin, Łękowo, Kurejewka, Kurejwa, Flesze, Popowo, Uścianki, Wierzbowo i Wojewodzin

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) w związku z wykonaniem uchwały Rady Gminy Grajewo nr 221/XLII/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w gminie Grajewo, w obrębach wsi: Boczki-Świdrowo, Elżbiecin, Łękowo, Kurejewka, Kurejwa, Flesze, Popowo, Uścianki, Wierzbowo i Wojewodzin, Rada Gminy Grajewo, stwierdzając zgodność ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo" uchwalonym uchwałą Nr 179/XXXV/09 Rady Gminy Grajewo z dnia 28 października 2009 r., uchwala co następuje:

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Grajewo, obejmujący część obrębów wsi: Boczki-Świdrowo, Elżbiecin, Łękowo, Kurejewka, Kurejwa, Flesze, Popowo, Uścianki, Wierzbowo i Wojewodzin o powierzchni około 1750 ha, zwany dalej planem.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z następujących, integralnych części:

1) części tekstowej, stanowiącej treść niniejszej uchwały;

2) części graficznej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały, rysunek planu w skali 1:2000, składający się z 26 arkuszy, ponumerowanych od 1 do 26;

3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały;

4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, określa się w dalszych przepisach niniejszych ustaleń dopuszczalne przeznaczenie terenów oraz warunki tego dopuszczenia.

§ 2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu w skali 1:2000, stanowiącym załącznik nr 1, są ustaleniami obowiązującymi:

1) granice obszaru objętego planem miejscowym;

2) przeznaczenie terenu;

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub o różnych zasadach zagospodarowania;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

§ 3. Celem nadrzędnym opracowania planu dla inwestycji stanowiącej 25 elektrowni wiatrowych, jest produkcja energii odnawialnej oraz uzyskanie pozytywnych wyników w zakresie ochrony klimatu i powietrza atmosferycznego, w tym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

§ 4. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, o ile z tresci przepisu nie wynika inaczej;

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący integralną część planu i bedący załącznikiem nr 1 do uchwały;

4) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi i przypisanym mu symbolem literowym, w sposób określony w ustaleniach planu, któremu muszą być podporządkowane inne funkcje;

5) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć inne przeznaczenie, uzupełniające przeznaczenie podstawowe, w sposób określony w ustaleniach planu;

6) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony wyróżniającym go spośród pozostałych terenów symbolem;

7) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć ściśle określoną linię oddzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ustaloną niniejszym planem, określającą najmniejszą dopuszczalną odległość;

9) drogach wewnętrznych śródpolnych - należy przez to rozumieć drogi dojazdowe do terenów rolnych, wchodzące w powierzchnię obszaru rolnego R;

10) wieży elektrowni wiatrowej - należy przez to rozumieć część stałą elektrowni wiatrowej, składającej się z fundamentu i wieży stalowej i/lub betonowo-stalowej, stanowiącej podstawę do montażu ruchomej, mechaniczno-elektrycznej części elektrowni wiatrowej; wieża elektrowni wiatrowej jest obiektem budowlanym;

11) infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć sieci, urządzenia oraz inne obiekty budowlane służące do przesyłania i dystrybucji płynów, gazów, paliw, energii oraz sygnałów;

12) strefie technicznej - należy przez to rozumieć teren niezbędny do realizacji elektrowni wiatrowej wraz z towarzyszącymi urządzeniami infrastruktury;

13) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość obiektów budowlanych;

2. W odniesieniu do innych określeń i pojęć użytych w uchwale, nie wymienionych w ust. 1, należy stosować definicje zawarte w innych obowiązujących przepisach.

§ 5. Wszystkie ustalenia planu mogą być realizowane pod warunkiem zgodności z przepisami odrębnymi.

Rozdział 2.
Przeznaczenie terenów, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 6. 1. Ustala się, że tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1EW do 26EW o podstawowym przeznaczeniu na lokalizację nie więcej niż 25 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym:

1) urządzenia i elementy infrastruktury technicznej związanej z realizacją i funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, takich jak: stacji transformatorowych, stacji rozdzielczych, urządzeń elektroenergetycznych oraz urządzeń do pomiaru prędkości i kierunku wiatru;

2) kablowe linie elektroenergetyczne i teletechniczne;

3) wewnętrzne drogi dojazdowe do elektrowni.

2. Linie rozgraniczające terenów EW zostały ustalone z zachowaniem następujących odległości:

1) od zabudowy zagrodowej - 500 m;

2) od linii rozgraniczających dróg publicznych 1KDGP61 i 2KDGP65 - nie mniej jak 65 m;

3) od lasów ZL - 30 m;

4) od terenów górniczych PG - 30 m.

3. Linie rozgraniczające terenów EW zostały ustalone z zachowaniem bezpiecznego odstępu od dróg krajowych, przy czym pojedyncza wieża elektrowni wiatrowej powinna być zlokalizowana w odległości nie mniejszej niż 205 m od krawędzi jezdni.

4. Dla terenów 10 EW, 11EW, 20EW i 23EW, ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od projektowanych dróg publicznych 1KDGP61 i 2KDGP65 określoną w sposób graficzny na rysunku planu.

5. Usytuowanie zespołu elektrowni wiatrowych na terenach EW, w stosunku do terenów o innym przeznaczeniu oraz terenów przyległych do granic opracowania planu, musi zapewniać zachowanie dopuszczalnych standardów akustycznych dla tych terenów.

6. Na terenach EW ustala się następujące wymagania dotyczące parametrów i wskaźników:

1) powierzchnia biologicznie czynna, stanowiąca grunty rolne, nie może być mniejsza niż 45% powierzchni terenu EW;

2) ustala się powierzchnię strefy technicznej do budowy jednej elektrowni wiatrowej do 9000 m 2 ;

3) fundament wieży nie może wykraczać poza linię rozgraniczającą terenu EW;

4) moc pojedynczej elektrowni wiatrowej do 3,50 MW;

5) średnica śmigła do 130 m;

6) maksymalna wysokość całkowita - do 200 m ponad poziomem terenu;

7) kolorystyka elektrowni wiatrowej winna być niekontrastująca z otoczeniem (np. jasna szara lub jasna szarozielona), a powierzchnia obiektów matowa, nienadająca refleksów;

8) wieżę elektrowni wiatrowej o wysokości równej i większej niż 100 m od poziomu terenu, należy wyposażyć w znaki przeszkodowe dzienne i nocne, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

9) minimalna odległość między poszczególnymi wieżami elektrowni, lokalizowanymi w granicach niniejszego planu, winna wynosić nie mniej jak 450 m;

10) dopuszcza się nadwieszenie śmigła:

a) nad drogami KDD i KDW,

b) nad terenami rolnymi R,

c) nad liniami energetycznymi ES za zgodą właściwego operatora sieci.

11) elektrownia wiatrowa winna posiadać instalację odgromową oraz odpowiednie zabezpieczenie przed emisją fal elektromagnetycznych i porażeniem prądem.

7. Na terenach EW dopuszcza się ponadto:

1) realizację sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z budową elektrowni wiatrowych;

2) zmianę tras istniejących linii energetycznych ES oraz przebudowę linii napowietrznych na kablowe, w uzgodnieniu z właściwym operatorem sieci;

3) możliwość wykonania podziałów geodezyjnych użytków rolnych zgodnie z przepisami odrębnymi.

8. Na terenach EW nie ustala się wskaźników intensywności zabudowy i minimalnej liczby miejsc do parkowania.

9. Ustala się nakaz zachowania istniejących urządzeń melioracji szczegółowej, a w przypadku wystąpienia kolizji z relizowaną inwestycją, dopuszcza się ich przebudowę po uzgodnieniu zakresu przebudowy z właściwym Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych.

10. Na terenach przyległych do istniejących urządzeń melioracji podstawowej i szczegółowej, obowiązuje zapewnienie dostępności, w celu umożliwienia przeprowadzenia robót eksploatacyjnych i konserwacyjnych.

§ 7. 1. Ustala się teren o przeznaczeniu pod zabudowę magazynowo-składową, oznaczony na rysunku symbolem 27PS.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wykorzystanie na cele magazynowo - składowe istniejących budynków;

2) realizację nowych budynków składowo-magazynowych oraz garaży;

3) lokalizację sieciowych urządzeń infrastruktury technicznej;

4) wysokość budynków do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe;

5) wskaźniki intensywności zabudowy:

a) minimalny - 0,25,

b) maksymalny - 0,50;

6) ilość miejsc parkingowych należy przyjąć zgodnie z potrzebami przedsiębiorcy, lecz nie mniej niż 3 stanowiska na 1000 m 2 powierzchni magazynowo - składowej;

7) udział powierzchni biologicznie czynnej powinien stanowić nie mniej niż 15 % powierzchni działki;

8) dachy dwuspadowe, przy zachowaniu nachylenia połaci dachowej od 15° do 30°, pokrycie materiałami dachówkopodobnymi w gamie kolorów czerwonych, brązowych, szarych i grafitowych;

9) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych o nachyleniu od 10° na budynkach o szerokości mniejszej niż 7,00 m;

10) należy stosować materiały elewacyjne o wysokiej trwałości i jakości;

11) kolorystyka ścian budynków powinna być ciepła i pastelowa, zakazuje się stosowanie płaszczyzn tynków malowanych pełnym kolorem pomarańczowym, czerwonym, zielonym, niebieskim i fioletowym o powierzchni większej niż 10 m 2 ;

12) ustala się stosowanie ogrodzeń ażurowych o średniej wysokości do 1,80 m, z fundamentem o wysokości do 40 cm ponad przyległym terenem i prześwitem nad fundamentem nie mniej niż 7 cm;

13) obecny istniejący wjazd z drogi krajowej nr 61, usankcjonowany w trakcie przebudowy drogi krajowej nr 61; docelowo przewiduje się wjazd z drogi dojazdowej w przypadku jej budowy przez zarządcę drogi lub budowę drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 25KDW.

3. Na terenach o których mowa w ust. 1 zakazuje się:

1) budowy budynków lub pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi;

2) lokalizacji budynków tymczasowych za wyjątkiem budynków zaplecza budowy, które winny być usunięte w ciągu jednego roku od odbioru budowlanego inwestycji.

4. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 25 m od jezdni drogi krajowej nr 61.

§ 8. 1. Przyjmuje się istniejące tereny górnicze, oznaczone na rysunku planu symbolami 28PG i 29 PG.

2. Na terenie o którym mowa w ust. 1 przewiduje się:

1) prowadzenie eksploatacji złoża kruszywa naturalnego;

2) składowanie zdjętej warstwy gleby, nadkładu, mas ziemnych, oraz materiałów po przeróbce kruszywa.

3. Ustala się filary ochronne od gruntów rolnych o szerokości nie mniej niż 6 m od linii rozgraniczających.

4. Na terenach górniczych obowiązuje zakaz:

1) sztucznego obniżania lustra wody gruntowej w celu wydobycia kruszywa;

2) składowania i wypełniania wyrobisk innym materiałem niż wymieniony w ust.2.

5. Technologia eksploatacji złoża i przeróbki kopaliny powinna być tak prowadzona, aby nie powodować zanieczyszczenia wód gruntowych.

6. Projekt zagospodarowania złoża powinien zawierać wskazanie sposobu rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.

7. Rekultywacja winna być prowadzona sukcesywnie w trakcie eksploatacji, na terenach gdzie eksploatacja została zakończona.

8. Utworzone skarpy po wydobyciu kruszywa powinny zachować odpowiedni kąt zapewniający ich stateczność - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 9. 1. Przyjmuje się zachowanie dotychczasowego rolniczego wykorzystania terenów rolnych, oznaczonych na rysunkach planu symbolami R.

2. Na terenach rolnych R ustala się:

1) zakaz zabudowy;

2) realizację sieci energetycznej kablowej, zgodnie z ustaleniami §23 ust. 2.

3. Należy wyeliminować bezpośrednie zjazdy z dróg krajowych do terenów rolnych R.

§ 10. 1. Przyjmuje się zachowanie i ochronę terenów leśnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL.

2. W granicach opracowania planu ustala się zakaz wykonywania nowych zalesień, zadrzewień śródpolnych i zadrzewień przy ciągach komunikacyjnych z wyjątkiem szpalerów zieleni izolacyjnej przy drogach 1KDGP61 i 2KDGP65, poza granicami pasa drogowego.

3. Na terenach leśnych ZL dopuszcza się realizację sieci energetycznej kablowej, zgodnie z ustaleniami §23 ust. 2 pkt 2 i 3.

§ 11. 1. Na obszarze objętym planem nie wyznacza się obszarów do scalenia i podziału nieruchomości.

2. Linie rozgraniczające tereny nie stanowią podstawy do przeprowadzenia obligatoryjnego podziału w miejscu ich przebiegu.

3. Dopuszcza się podziały geodezyjne w celu wydzielenia stref technicznych elektrowni wiatrowych.

Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 12. W granicach opracowania znajduje się pomnik przyrody - aleja drzew wzdłuż drogi powiatowej Wierzbowo - Wojewodzin długości 1030 m, wpisana do rejestru zabytków nr rej. A-180 z dn. 27.07.1981 r., oraz wpisana do Rejestru form ochrony przyrody prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku. Pomnik przyrody podlega ochronie prawnej przed zniszczeniem, z zakazem wycinania, umieszczania na nich tablic i ogłoszeń, wznoszenia w promieniu 15 m od nich jakichkolwiek obiektów i urządzeń.

§ 13. W obszarze objętym granicami opracowania ustala się:

1) obowiązek zabezpieczenia środowiska przed emisją szkodliwych fal elektromagnetycznych, porażenia prądem i ładunkami elektrostatycznymi;

2) w trakcie prac ziemnych, próchniczą warstwę gleby należy zmagazynować i następnie wykorzystać do zagospodarowania terenu biologicznie czynnego, a po zakończeniu prac inwestycyjnych zdegradowany teren rolny należy przywrócić do stanu umożliwiającego prowadzenie produkcji rolnej;

3) zakaz zmiany stosunków wodnych i zmiany rzeźby terenu, z wyjątkiem prac związanych z budową układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej;

4) w zakresie gospodarowania wodami ustala się zakaz odprowadzania do wód powierzchniowych i gruntu ścieków nie spełniających obowiązujących norm;

5) zakaz lokalizacji przedsięwzięć zaliczanych do mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem przedsięwzięć określonych w planie;

6) obowiązek rekultywacji terenów zdegradowanych w trakcie realizacji inwestycji;

7) zaleca się instalowanie urządzeń przeciwdziałających zanieczyszczaniu powietrza;

8) zaleca się stosowanie proekologicznych nośników energii cieplnej;

9) obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 dotyczące wielkości powierzchni terenu biologicznie czynnego;

10) w zakresie ochrony powierzchni ziemi obowiązuje zakaz zanieczyszczania powierzchni ziemi odpadami stałymi;

11) w zakresie ochrony ludzi i środowiska przed hałasem i wibracjami ustala się, że wytwarzany hałas i wibracje nie mogą przekraczać standardów ochrony środowiska;

12) ograniczenie hałasu drogowego wzdłuż tras komunikacyjnych KDGP poprzez realizację pasów zieleni izolacyjnej poza pasem drogi krajowej;

13) w zakresie ochrony klimatu, powietrza atmosferycznego oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, należy:

a) dbać o efektywne wykorzystanie energii w maszynach i urządzeniach dla wyeliminowania nadmiernej emisji spalin,

b) stosować napęd elektryczny w urządzeniach stacjonarnych i transportowych o małym zasięgu pola pracy,

c) należy zapewnić skuteczną eliminację pylenia składowanej masy odpadów z przeróbki kruszywa.

Rozdział 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 14. 1. W granicach opracowania znajduje się aleja drzew wpisana do rejestru zabytków nr rej. A-180 z dn. 27.07.1981 r. określona w § 12.

2. Na terenie objętym opracowaniem, występuje stanowisko archeologiczne Nr 15 w obszarze 28-80 na gruntach wsi Wojewodzin, w strefie określonej kolorem żółtym na rysunku planu. W związku z tym, ustala się:

1) obowiązek uzgadniania z właściwym organem ochrony zabytków wszelkich robót budowlanych prowadzonych na terenie strefy;

2) prowadzenie ww robót pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim lub po przeprowadzeniu wyprzedzających ratowniczych badań na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

3. W przypadku odkrycia, podczas prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym odpowiednie wojewódzkie służby konserwatorskie lub Wójta Gminy Grajewo.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 15. 1. Na terenie objętym planem, przestrzeń publiczną stanowią pasy drogowe dróg publicznych krajowych, powiatowych i gminnych.

2. W granicach pasów drogowych dróg publicznych, dopuszcza się za zgodą i na warunkach zarządcy drogi:

1) stosowanie ujednoliconego systemu oznakowania SIM;

2) lokalizację przystanków autobusowych;

Rozdział 6.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

§ 16. 1. Ustalenia dotyczące występujących w granicach planu terenów górniczych PG, zawarto w § 8.

2. Występujące w granicach opracowania udokumentowane złoża kruszywa, oznaczone w sposób graficzny na rysunku planu, podlegają ochronie przed trwałą zabudową.

3. Na obszarze objętym planem nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi czy zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

4. Stwierdza się, że obszar objęty planem miejscowym, nie jest położony w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.

Rozdział 7.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 17. W granicach objętych planem, ustala się ograniczenia w użytkowaniu terenów oraz zakazy zabudowy określone w §7 ust. 3, §8 ust.4, §9 ust.2, pkt 1, §10 ust.2, §16 ust.2.

Rozdział 8.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 18. Do czasu realizacji projektowanego zagospodarowania, obszar objęty planem pozostawia się w dotychczasowym sposobie użytkowania.

Rozdział 9.
Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej

§ 19. 1. Przyjmuje się ustalenia dotyczące dróg: KDGP, KDL, KDD i KDW oraz dróg wewnętrznych śródpolnych, na terenie objętym opracowaniem.

2. Ustala się tereny przeznaczone na obwodnice m. Grajewa w ciągach dróg krajowych Nr 61 i Nr 65, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDGP61 i 2KDGP65, razem z przewidzianymi węzłami drogowymi i drogami dojazdowymi zgodnie z trasą określoną w wykonanym na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Studium Techniczno-Ekonomicznym na budowę obwodnicy Grajewa w ciągach dróg krajowych Nr 61 Warszawa-Augustów i Nr 65 Granica Państwa-Ełk-Białystok -Bobrowniki.

3. Przyjmuje się następujące parametry obwodnicy drogi Nr 61 oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDGP61:

1) szerokość drogi dwujezdniowej w liniach rozgraniczających - 70 do 80 m;

2) przekrój normalny docelowy - 2 x 2 pasy ruchu po 3,50 m, plus pas awaryjny 2x2,50 m plus pas dzielący 4,00 m;

3) wielkości węzłów drogowych przyjęto zgodnie z ustaleniami graficznymi na rysunku planu;

4) drogi dojazdowe do obsługi terenów przyległych - 2 pasy ruchu po 2,75 m.

4. Przyjmuje się następujące parametry obwodnicy drogi Nr 65, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDGP65:

1) szerokość drogi jednojezdniowej w liniach rozgraniczających- 50 m;

2) przekrój normalny docelowy - 2 pasy ruchu po 3,50 m i utwardzone pobocze 2x2,00 m;

3) wielkości węzłów drogowych przyjęto zgodnie z ustaleniami graficznymi na rysunku planu;

4) drogi dojazdowe do obsługi terenów przyległych - 2 pasy ruchu po 2,75 m.

5. Przyjmuje się istniejące linie rozgraniczające drogi krajowej nr 61 oznaczonej na rysunkach planu symbolem 3KDGP61, o następujących parametrach drogi:

1) szerokość drogi jednojezdniowej w istniejących liniach rozgraniczających - 25 m;

2) szerokość jezdni - 2 x 3,50 m plus utwardzone pobocza 2 x 2,00 m;

6. Przyjmuje się drogę powiatową nr 1808B w istniejących liniach rozgraniczających, oznaczoną na rysunkach planu symbolem 4KDL, o następujących parametrach drogi:

1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających - 17,50 m;

2) szerokość jezdni - 2 x 3,00 m - razem 6,00 m.

7. Ustala się linie rozgraniczające drogi powiatowej nr 1810B, oznaczonej na rysunkach planu symbolem 5KDL, o następujących parametrach drogi:

1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających - 12,00 m;

2) szerokość jezdni - 2 x 3,00 m - razem 6,00 m.

8. Ustala się linie rozgraniczające dróg gminnych nr 103313B, 142571B i 103329B, oznaczonych na rysunku planu symbolami 6KDL, 7KDL i 8KDL, o następujących parametrach drogi:

1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających - 12,00 m;

2) szerokość jezdni - 2 x 3,00 m - razem 6,00 m.

9. Ustala się linie rozgraniczające dróg gminnych nr 103320B, 103334B, 103329B, 103330B i 1425555B, oznaczonych na rysunkach planu symbolami 9KDD, 10KDD 11KDD 12KDD, 13KDD oraz drogi 14KDD, o następujących parametrach drogi:

1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających - 10,00 m;

2) szerokość jezdni - 2 x 2,75 m - razem 5,50 m.

10. Ustala się linie rozgraniczające dróg wewnętrznych do elektrowni wiatrowych oznaczonych na rysunkach planu symbolami od 15KDW do 32KDW, o następujących parametrach drogi:

1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających - 10,00 m;

2) szerokość jezdni - nie mniej jak 5,50 m,

11. Dopuszcza się za zgodą i na warunkach zarządcy drogi, czasowe poszerzenie pasów drogowych do 15 m na prostych odcinkach i do 20 m na łukach, w celu umożliwienia transportu elementów elektrowni. Przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia. Po wykonaniu zadania, teren rolny należy przywrócić do stanu poprzedniego.

12. Przyjmuje się stan istniejący dróg wewnętrznych śródpolnych, wchodzących w skład użytków rolnych, w ich obecnej szerokości bez określania ich liniami rozgraniczającymi oraz dopuszcza się wytyczanie nowych.

13. W pasach drogowych dróg powiatowych 4KDL i 5KDL, gminnych 6KDL, 7KDL, 8KDL i 9KDD do 14KDD, wewnętrznych 15KDW do 32KDW, dopuszcza się poza jezdnią, realizację infrastruktury:

1) kanałów kanalizacji sanitarnej;

2) przewodów wodociągowych;

3) linii energetycznych NN napowietrznych lub kablowych oraz kablowych linii energetycznych WN i SN;

4) linii telefonicznych napowietrznych lub kablowych.

14. Dopuszcza się poprzeczne przejścia podziemne dla sieci infastruktury przez pasy dróg krajowych Nr 61 i 65, za zgodą i na warunkach zarządcy drogi krajowej.

15. Ustala się zakaz odprowadzania wód z przylegajacych terenów do sieci odwodnienia dróg krajowych.

§ 20. Na terenie objętym opracowaniem ustala się zasadę zaopatrzenia w wodę z gminnej sieci komunalnej. W przypadku braku możliwości doprowadzenia wody z sieci gminnej, dopuszcza się tymczasowe zaopatrzenie z własnego ujęcia wody.

§ 21. W zakresie usuwania nieczystości stałych i płynnych ustala się:

1) tereny EW nie wymagają przyłączenia do kanalizacji sanitarnej;

2) na obszarze objętym planem dopuszcza się wykonanie kanałów kanalizacji sanitarnej sytuowanych w pasach drogowych zgodnie z §19 ust.13 pkt 1;

3) ustala się możliwość odprowadzania ścieków do indywidualnych zbiorników szczelnych i wywożenie do istniejących oczyszczalni ścieków w Wojewodzinie i Grajewie;

4) wody opadowe z utwardzonych nawierzchni dróg i terenów zabudowanych, odprowadzane powierzchniowo lub za pomocą kanalizacji deszczowej do wód powierzchniowych lub gruntu, powinny spełniać obowiązujące przepisy i normy, szczególne z zakresu ochrony środowiska;

5) na obszarze objętym planem, ustala się prowadzenie segragacji odpadów oraz zorganizowany ich wywóz na spełniające wymogi ochrony środowiska składowisko odpadów;

6) lokalizacja kontenerów na odpady stałe powinna spełniać warunki określone w obowiązujących przepisach szczególnych dotyczących miejsc gromadzenia odpadów stałych.

§ 22. Ustala się zasadę zaopatrzenia w ciepło i w ciepłą wodę użytkową z kotłowni indywidualnych z wykorzystaniem ekologicznych nośników energii.

§ 23. 1. Przyjmuje się istniejące, ustalone trasy przebiegu napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV, oznaczone na rysunku planu symbolami ES.

2. Ustala się następujące zasady przebiegu projektowanych tras kablowych linii energetycznych WN, SN i NN, związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, określonych na rysunku planu symbolem Ex:

1) oznaczone na rysunku planu symbolem Ex, trasy projektowanych w pasach drogowych kablowych linii energetycznych WN, SN i NN, mogą podlegać korekcie ich przebiegu w ustalonych, obowiązujących liniach rozgraniczających drogi;

2) oznaczone na rysunku planu symbolem Ex, trasy projektowanych kablowych linii energetycznych WN, SN i NN, na terenach rolnych i leśnych, w uzasadnionych przypadkach mogą podlegać korekcie ich przebiegu o 25 m od osi trasy linii;

3) wskazaną trasą, oznaczoną na rysunku planu symbolem Ex, może być realizowana więcej niż jedna linia kablowa.

3. W obszarze przyległym do granic opracowania planu wskazuje się postulowane zasady powiązań sieci energetycznej na kierunkach przesyłu energi do GPZ Nowa Wieś i GPZ2 Grajewo.

4. W przypadku kolizji projektowanych inwestycji z urządzeniami elektroenergetycznymi należy je przebudować na koszt inwestora, a o warunki przebudowy wystąpić do odpowiedniego zarządcy siecią.

§ 24. Dopuszcza się budowę nowych sieci i urządzeń telekomunikacyjnych za zgodą właściciela gruntu i z zachowaniem odległości nie mniej niż 250 m od wież elektrowni wiatrowej.

Rozdział 10.
Przepisy końcowe

§ 25. Inwestor zobowiązany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi do:

1) zgłoszenia do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP planowanej inwestycji przed wydaniem pozwolenia na budowę;

2) zawiadomienia Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem, o przewidywanym terminie zakończenia montażu elektrowni wiatrowych.

§ 26. Przeznacza się grunty leśne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego na cele nierolnicze i nieleśne, określone w niniejszej uchwale zgodnie z wyznaczonym w planie przeznaczeniu podstawowym, o łącznej powierzchni 3,3368 ha, na podstawie zgody Marszałka Województwa Podlaskiego Nr DMG.III.7151.2.2012 z dnia 20 stycznia 2012 r., w tym:

1) 1) kl. LsIV - 1,2340 ha;

2) 2) kl. LsV - 1,0161 ha;

3) kl. LsVI - 0,8777 ha;

4) kl. LzPsV - 0,2090 ha.

§ 27. Przeznacza się grunty rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego na cele nierolnicze, zgodnie z wyznaczonym w planie przeznaczeniu podstawowym, o łącznej powierzchni 287,8558 ha, w tym:

1) kl. RIIIb - 0,4762 ha;

2) kl. RIVa - 45,6025 ha;

3) kl. RIVb - 62,0112 ha;

4) kl. PsIV - 4,1862 ha;

5) kl. RV - 86,2008 ha;

6) kl. ŁV - 0,3557 ha;

7) kl. PsV - 9,6510 ha;

8) kl. RVI - 70,7099 ha;

9) kl. PsVI - 7,3541 ha;

10) kl. N - 1,3082 ha.

§ 28. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się następujące stawki procentowe jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości wynikającej z opracowania planu:

1) dla terenów oznaczonych symbolem EW - 5 % (słownie: pięć procent);

2) dla terenu oznaczonego symbolem 26PS - 30 % (słownie: trzydzieści procent);

3) dla terenów oznaczonych symbolem KD - 1 % (słownie: jeden procent).

§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Grajewo.

§ 30. Uchwała wchodzi w życie po upływie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Dąbrowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 98/XVIII/12
Rady Gminy Grajewo
z dnia 7 września 2012 r.

Rysunek planu

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 98/XVIII/12
Rady Gminy Grajewo
z dnia 7 września 2012 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grajewo, w obrębach wsi Boczki-Świdrowo, Elżbiecin, Łękowo, Kurejewka, Kurejwa, Flesze, Popowo, Uścianki, Wierzbowo i Wojewodzin

Realizując wymogi art. 17 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647), Rada Gminy Grajewo stwierdza, że w okresie wyłożenia do publicznego wglądu oraz w terminie 14 dni po zakończeniu wyłożenia nie wniesiono żadnych uwag dotyczących projektu planu.

Przewodniczący Rady


Jan Dąbrowski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 98/XVIII/12
Rady Gminy Grajewo
z dnia 7 września 2012 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Gminie Grajewo, w obrębach wsi: Boczki Świdrowo, Elżbiecin, Łękowo, Kurejewka, Kurejwa, Flesze, Popowo, Uścianki, Wierzbowo i Wojewodzin, jako obszar opracowania objęty uchwałą.

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647), Rada Gminy Grajewo stwierdza, że nie wystąpią inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy ( w/g danych zawartych w prognozie skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującą część obrębów wsi Boczki -Świdrowo, Elżbiecin, Łękowo, Kurejewka, Kurejwa, Flesze, Popowo, Uścianki, Wierzbowo i Wojewodzin w gminie Grajewo ).

Przewodniczący Rady


Jan Dąbrowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

Doradztwo prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama