reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/93/12 Rady Gminy Białowieża

z dnia 10 września 2012r.

w sprawie użytków ekologicznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) w związku z art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr151, poz. 1220, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 Nr 224 poz.1337), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. 1) Uznaje się za użytek ekologiczny obszar o powierzchni 1,14 ha znajdujący się na działce, o numerze ewidencyjnym 449, położonej w obrębie ewidencyjnym Budy.

2) Zasięg obszaru wyznaczają współrzędne geograficzne punktów załamań granic w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "1992" stanowiące załącznik nr 1 a do niniejszej uchwały. Poglądowa mapa obszaru stanowi załącznik 1 b do niniejszej uchwały.

3) Celem ochrony obszaru jest zachowanie naturalnego, śródleśnego, zatorfionego, bezodpływowego obniżenia z szeregiem zbiorowisk zawierającym w swym składzie rzadkie gatunki roślin.

2. 1) Uznaje się za użytek ekologiczny obszar o powierzchni 0,71 ha znajdujący się na działce o numerze ewidencyjnym 454, położonej w obrębie ewidencyjnym Budy.

2) Zasięg obszaru wyznaczają współrzędne geograficzne punktów załamań granic w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych " 1992" stanowiące załącznik nr 2 a do niniejszej uchwały. Poglądowa mapa obszaru stanowi załącznik 2 b do niniejszej uchwały.

3) Celem ochrony obszaru jest zachowanie naturalnej roślinności w śródleśnym, bezdrzewnym obniżeniu terenu.

3. 1) Uznaje się za użytek ekologiczny obszar o powierzchni 0,45 ha znajdujący się na działce, o numerze ewidencyjnym 461, położonej w obrębie ewidencyjnym Budy.

2) Zasięg obszaru wyznaczają współrzędne geograficzne punktów załamań granic w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "1992" stanowiące załącznik nr 3 a do niniejszej uchwały. Poglądowa mapa obszaru stanowi załącznik 3 b do niniejszej uchwały.

3) Celem ochrony obszaru jest zachowanie naturalnej roślinności nieleśnej występującej w otoczeniu lasu.

4. 1) Uznaje się za użytek ekologiczny obszar o powierzchni 1,81 ha znajdujący się na działce o numerze ewidencyjnym 100/2 (o powierzchni 1,15 ha) położonej w obrębie ewidencyjnym Teremiski oraz na działce o numerze ewidencyjnym 839/1 (o powierzchni 0,66 ha), położonej w obrębie ewidencyjnym Budy.

2) Zasięg obszaru wyznaczają współrzędne geograficzne punktów załamań granic w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "1992" stanowiące załącznik nr 4 a do niniejszej uchwały. Poglądowa mapa obszaru stanowi załącznik 4 b do niniejszej uchwały.

3) Celem ochrony obszaru jest zachowanie naturalnych zbiorowisk roślinnych w zatorfionej dolinie strumienia.

5. 1) Uznaje się za użytek ekologiczny obszar o powierzchni 2,41 ha znajdujący się na działce o numerze ewidencyjnym 882 (o powierzchni 0,47 ha) położonej w obrębie ewidencyjnym Budy oraz na działce o numerze ewidencyjnym 888/1 (o powierzchni 1,94 ha), położonej w obrębie ewidencyjnym Budy.

2) Zasięg obszaru wyznaczają współrzędne geograficzne punktów załamań granic w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "1992" stanowiące załącznik nr 5 a do niniejszej uchwały. Poglądowa mapa obszaru stanowi załącznik 5 b do niniejszej uchwały.

3) Celem ochrony obszaru jest zachowanie śródleśnego, zatorfionego obniżenia z naturalnymi zbiorowiskami szuwarowymii łąkowymi, ze stanowiskami rzadkich gatunków roślin.

6. 1) Uznaje się za użytek ekologiczny obszar o powierzchni 39,61 ha znajdujący się na działce o numerze ewidencyjnym 889 (o powierzchni 9,46 ha), położonej w obrębie ewidencyjnym Budy oraz na działce o numerzew ewidencyjnym 893 (o powierzchni 4,43 ha), położonej w obrębie ewidencyjnym Budy oraz na działce o numerze ewidencyjnym 894 (o powierzchni 22,26 ha), położonej w obrębie ewidencyjnym Budy oraz na działce o numerze ewidencyjnym 895 (o powierzchni 3,46 ha), położonej w obrębie ewidencyjnym Budy.

2) Zasięg obszaru wyznaczają współrzędne geograficzne punktów załamań granic w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "1992" stanowiące załącznik nr 6 a do niniejszej uchwały. Poglądowa mapa obszaru stanowi załącznik 6 b do niniejszej uchwały.

3) Celem ochrony obszaru jest zachowanie naturalnego torfowiska w dolinie rzeki z szergiem naturalnych zbiorowisk roślinnych i ze stanowiskami rzadkich i chronionych gatunków roślin.

7. 1) Uznaje się za użytek ekologiczny obszar o powierzchni 0,28 ha znajdujący się na działce o numerze ewidencyjnym 933, położonej w obrębie ewidencyjnym Budy.

2) Zasięg obszaru wyznaczają współrzędne geograficzne punktów załamań granic w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "1992" stanowiące załącznik nr 7a do niniejszej uchwały. Poglądowa mapa obszaru stanowi załącznik 7 b do niniejszej uchwały.

3) Celem ochrony obszaru jest zachowanie śródleśnego bagienka o naturalnym charakterze z kilkoma naturalnymi zbiorowiskami roślinnymi, z bogatym stanowiskiem rosiczki okrągłolistnej (Drosera rotundifolia).

8. 1) Uznaje się za użytek ekologiczny obszar o powierzchni 0,32 ha znajdujący się na działce o numerze ewidencyjnym 395, położonej w obrębie ewidencyjym Podolany.

2) Zasięg obszaru wyznaczają współrzędne geograficzne punktów załamań granic w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "1992" stanowiące załącznik nr 8a do niniejszej uchwały. Poglądowa mapa obszaru stanowi załącznik 8 b do niniejszej uchwały.

3) Celem ochrony obszaru jest zachowanie naturalnego śródlesnego mokradła z kilkoma naturalnymi zbiorowiskami.

9. 1) Uznaje się za użytek ekologiczny obszar o powierzchni 3,63 ha znajdujący się na działce o numerze ewidencyjnym 49, położonej w obrębie ewidencyjnym Podolany.

2) Zasięg obszaru wyznaczają współrzędne geograficzne punktów załamań granic w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "1992" stanowiące załącznik nr 9a do niniejszej uchwały. Poglądowa mapa obszaru stanowi załącznik 9 b do niniejszej uchwały.

3) Celem ochrony obszaru jest zachowanie naturalnych zbiorowisk roślinnych w dolinie rzeki Narewki.

10. 1) Uznaje się za użytek ekologiczny obszar o powierzchni 3,96 ha znajdujący się na działce o numerze ewidencyjnym 436/28 (o powierzchni 3,00 ha) , położonej w obrębie ewidencyjnym Podolany oraz na działce o numerze ewidencyjnym 437 (o powierzchni 0,96 ha), położonej w obrębie ewidencyjnym Podolany.

2) Zasięg obszaru wyznaczają współrzędne geograficzne punktów załamań granic w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "1992" stanowiące załącznik nr 10a do niniejszej uchwały. Poglądowa mapa obszaru stanowi załącznik 10 b do niniejszej uchwały.

3) Celem ochrony obszaru jest zachowanie nieleśnych zbiorowisk roślinnych.

§ 2. 1. Sprawującym nadzór nad użytkami wymienionymi w § 1 jest Nadleśnictwo Białowieża.

2. W stosunku do użytków ekologicznych wymienionych w § 1 obowiązują następujące zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania i przekształcania obiektu lub obszaru;

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;

6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;

7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;

8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

10) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych;

11) umieszczania tablic reklamowych.

§ 3. Znosi się ochronę, pozbawiając statusu użytku ekologicznego następujące obiekty:

1) użytek ekologiczny o numerze arkusza ewidencyjnego 11 (o pow. 0,28 ha) ustanowiony Rozporządzeniem nr 19/01 z dnia 16 lipca 2001 r. Wojewody Podlaskiego ( Dz. Urz. WP Nr 24 poz. 391) znajdujący się na działce oznaczonej nr geodezyjnym 933 w obrębie geodezyjnym Budy, gmina Białowieża, oddziały 474 Dc,

2) użytek ekologiczny o numerze arkusza ewidencyjnego 12 (o pow. 0,35 ha) ustanowiony Rozporządzeniem nr 19/01 z dnia 16 lipca 2001 r. Wojewody Podlaskiego ( Dz. Urz. WP Nr 24 poz. 391) znajdujący się na działce oznaczonej nr geodezyjnym 395 w obrębie geodezyjnym Podolany, gmina Białowieża, oddział 403 Dj,

3) użytek ekologiczny o numerze arkusza ewidencyjnego 13 (o pow. 3,18 ha) ustanowiony Rozporządzeniem nr 19/01 z dnia 16 lipca 2001 r. Wojewody Podlaskiego ( Dz. Urz. WP Nr 24 poz. 391) znajdujący się na działce oznaczonej nr geodezyjnym 424 w obrębie geodezyjnym Podolany, gmina Białowieża, oddział 502 Cd,

4) użytek ekologiczny o numerze arkusza ewidencyjnego 14 (o pow. 3,56 ha) ustanowiony Rozporządzeniem nr 19/01 z dnia 16 lipca 2001 r. Wojewody Podlaskiego ( Dz. Urz. WP Nr 24 poz. 391) znajdujący się na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 436 i 437 w obrębie geodezyjnym Podolany, gmina Białowieża, oddziały 499 Aa, 499 Bg,

5) użytek ekologiczny o numerze arkusza ewidencyjnego 15 (o pow. 1,60 ha) ustanowiony Rozporządzeniem nr 19/01 z dnia 16 lipca 2001 r. Wojewody Podlaskiego ( Dz. Urz. WP Nr 24 poz. 391) znajdujący się na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 608 i 614 w obrębie geodezyjnym Podolany, gmina Białowieża, oddziały 640 Bj, 640 Dc,

6) użytek ekologiczny o numerze arkusza ewidencyjnego 16 (o pow. 0,67 ha) ustanowiony Rozporządzeniem nr 19/01 z dnia 16 lipca 2001 r. Wojewody Podlaskiego ( Dz. Urz. WP Nr 24 poz. 391) znajdujący się na działce oznaczonej nr geodezyjnym 614 w obrębie geodezyjnym Podolany, gmina Białowieża, oddział 640 Di,

7) użytek ekologiczny o numerze arkusza ewidencyjnego 17 (o pow. 0,24 ha) ustanowiony Rozporządzeniem nr 19/01 z dnia 16 lipca 2001 r. Wojewody Podlaskiego ( Dz. Urz. WP Nr 24 poz. 391) znajdujący się na działce oznaczonej nr geodezyjnym 618 w obrębie geodezyjnym Podolany, gmina Białowieża, oddział 672 Bg,

8) użytek ekologiczny o numerze arkusza ewidencyjnego 18 (o pow. 0,17 ha) ustanowiony Rozporządzeniem nr 19/01 z dnia 16 lipca 2001 r. Wojewody Podlaskiego ( Dz. Urz. WP Nr 24 poz. 391) znajdujący się na działce oznaczonej nr geodezyjnym 618 w obrębie geodezyjnym Podolany, gmina Białowieża, oddział 672 Bi,

9) użytek ekologiczny o numerze arkusza ewidencyjnego 19 (o pow. 0,36 ha) ustanowiony Rozporządzeniem nr 19/01 z dnia 16 lipca 2001 r. Wojewody Podlaskiego ( Dz. Urz. WP Nr 24 poz. 391) znajdujący się na działce oznaczonej nr geodezyjnym 625 w obrębie geodezyjnym Podolany, gmina Białowieża, oddział 673 Cg,

10) użytek ekologiczny o numerze arkusza ewidencyjnego 20 (o pow. 19,07 ha) ustanowiony Rozporządzeniem nr 19/01 z dnia 16 lipca 2001 r. Wojewody Podlaskiego ( Dz. Urz. WP Nr 24 poz. 391) znajdujący się na działkach oznaczonych numeramir geodezyjnymi 625, 631, 634, 635, 636 w obrębie geodezyjnym Podolany, gmina Białowieża, oddziały 673 Dl, 673 Fg, 674 Ag, 674 Bi, 674 Ca,

11) użytek ekologiczny o numerze arkusza ewidencyjnego 21 (o pow. 0,70 ha) ustanowiony Rozporządzeniem nr 19/01 z dnia 16 lipca 2001 r. Wojewody Podlaskiego ( Dz. Urz. WP Nr 24 poz. 391) znajdujący się na działce oznaczonej nr geodezyjnym 631 w obrębie geodezyjnym Podolany, gmina Białowieża, oddział 673 Fh,,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białowieża.

§ 5. Tracą moc pkt. 1 - 21 tabeli stanowiacej załącznik do Rozporzadzenia Nr 19/01 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 lipca 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2001 r. Nr 24, poz. 391).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Wołkowycki


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XV/93/12
Rady Gminy Białowieża
z dnia 10 września 2012 r.

lp, x, y; 1, 821063.180000, 556717.360000; 2, 821111.780000, 556718.090000; 3, 821150.090000, 556726.730000; 4, 821152.600000, 556692.070000; 5, 821152.720000, 556690.430000; 6, 821155.650000, 556650.030000; 7, 821122.150000, 556640.540000; 10, 821067.270000, 556638.200000; 11, 821018.600000, 556656.160000; 12, 820995.500000, 556672.560000; 13, 821019.340000, 556733.030000; 14, 821063.180000, 556717.360000;


Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XV/93/12
Rady Gminy Białowieża
z dnia 10 września 2012 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XV/93/12
Rady Gminy Białowieża
z dnia 10 września 2012 r.

lp, x, y; 1, 820634.130000, 555980.830000; 2, 820618.260000, 555940.880000; 3, 820616.500000, 555936.440000; 4, 820611.900000, 555918.600000; 5, 820589.150000, 555892.780000; 6, 820572.370000, 555891.560000; 7, 820560.480000, 555902.540000; 8, 820539.110000, 555910.530000; 9, 820530.550000, 555945.380000; 10, 820541.380000, 555959.140000; 11, 820543.180000, 555961.440000; 12, 820553.300000, 555974.290000; 13, 820608.420000, 556003.160000; 14, 820634.130000, 555980.830000;


Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XV/93/12
Rady Gminy Białowieża
z dnia 10 września 2012 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XV/93/12
Rady Gminy Białowieża
z dnia 10 września 2012 r.

lp, x, y; 1, 821227.420000, 555696.250000; 2, 821184.340000, 555644.070000; 3, 821158.420000, 555631.160000; 4, 821134.730000, 555669.210000; 5, 821156.640000, 555697.720000; 6, 821203.440000, 555718.060000; 7, 821225.850000, 555719.630000; 8, 821227.420000, 555696.250000


Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XV/93/12
Rady Gminy Białowieża
z dnia 10 września 2012 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XV/93/12
Rady Gminy Białowieża
z dnia 10 września 2012 r.

lp, x, y; 1, 820582.360000, 550986.020000; 2, 820585.800000, 550983.980000; 3, 820586.670000, 550983.460000; 4, 820603.620000, 550973.480000; 5, 820582.010000, 550932.980000; 6, 820548.260000, 550914.180000; 7, 820491.170000, 550892.280000; 8, 820473.770000, 550900.420000; 9, 820469.520000, 550902.420000; 10, 820465.790000, 550904.160000; 11, 820552.220000, 551003.900000; 12, 820582.360000, 550986.020000


Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr XV/93/12
Rady Gminy Białowieża
z dnia 10 września 2012 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XV/93/12
Rady Gminy Białowieża
z dnia 10 września 2012 r.

lp, x, y; 1, 819150.570000, 547082.830000; 2, 819172.610000, 547030.810000; 3, 819183.800000, 546993.870000; 4, 819188.060000, 546991.520000; 5, 819215.720000, 546976.280000; 6, 819245.200000, 546960.030000; 7, 819268.670000, 546956.000000; 8, 819273.830000, 546944.260000; 9, 819303.420000, 546937.020000; 10, 819319.710000, 546921.930000; 11, 819436.650000, 546891.650000; 12, 819468.090000, 546869.520000; 13, 819490.060000, 546868.680000; 14, 819506.340000, 546890.660000; 15, 819506.960000, 546875.980000; 16, 819513.550000, 546870.250000; 17, 819506.990000, 546847.330000; 18, 819510.330000, 546833.970000; 19, 819551.870000, 546812.730000; 20, 819574.140000, 546815.530000; 21, 819577.740000, 546800.630000; 22, 819572.610000, 546785.810000; 23, 819536.950000, 546794.480000; 24, 819527.920000, 546781.590000; 25, 819530.320000, 546761.550000; 26, 819540.550000, 546753.870000; 27, 819541.580000, 546753.100000; 28, 819528.360000, 546744.330000; 29, 819460.180000, 546790.740000; 30, 819440.980000, 546791.460000; 31, 819433.300000, 546819.210000; 32, 819411.260000, 546846.720000; 33, 819359.700000, 546880.560000; 34, 819319.490000, 546900.570000; 35, 819301.180000, 546900.310000; 36, 819271.860000, 546919.520000; 37, 819233.940000, 546919.590000; 38, 819214.930000, 546933.310000; 39, 819205.560000, 546948.430000; 40, 819172.110000, 546973.140000; 41, 819138.860000, 546970.750000; 42, 819135.150000, 547018.470000; 43, 819134.330000, 547029.080000; 44, 819129.440000, 547091.910000; 45, 819127.840000, 547112.500000; 46, 819150.570000, 547082.830000


Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XV/93/12
Rady Gminy Białowieża
z dnia 10 września 2012 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XV/93/12
Rady Gminy Białowieża
z dnia 10 września 2012 r.

lp, x, y; 1, 820892.910000, 546397.780000; 2, 820893.480000, 546378.410000; 3, 820885.030000, 546357.830000; 4, 820895.180000, 546341.560000; 5, 820895.520000, 546298.280000; 6, 820891.110000, 546278.050000; 7, 820907.710000, 546204.810000; 8, 820943.900000, 546119.680000; 9, 820925.150000, 546089.210000; 10, 820907.930000, 546088.180000; 11, 820873.660000, 546099.560000; 12, 820851.900000, 546094.330000; 13, 820806.420000, 546090.830000; 14, 820808.940000, 546053.440000; 15, 820689.510000, 546044.950000; 16, 820682.520000, 546065.190000; 17, 820662.750000, 546091.610000; 18, 820644.790000, 546096.740000; 19, 820638.430000, 546123.470000; 20, 820552.680000, 546163.360000; 21, 820559.990000, 546182.950000; 22, 820540.320000, 546212.510000; 23, 820489.990000, 546189.780000; 24, 820439.040000, 546221.510000; 25, 820407.350000, 546216.890000; 26, 820398.970000, 546224.910000; 27, 820374.070000, 546227.450000; 28, 820369.390000, 546273.220000; 29, 820354.080000, 546283.130000; 30, 820352.740000, 546269.610000; 31, 820336.040000, 546265.780000; 32, 820322.230000, 546252.630000; 33, 820304.420000, 546242.390000; 34, 820302.030000, 546259.250000; 35, 820275.740000, 546256.950000; 36, 820265.250000, 546266.800000; 37, 820249.250000, 546264.220000; 38, 820230.780000, 546274.650000; 39, 820194.360000, 546311.150000; 40, 820182.980000, 546335.300000; 41, 820173.910000, 546338.930000; 42, 820165.700000, 546372.830000; 43, 820148.420000, 546404.240000; 44, 820141.400000, 546443.730000; 45, 820126.280000, 546478.560000; 46, 820084.960000, 546523.240000; 47, 820077.980000, 546522.930000; 48, 820053.000000, 546521.830000; 49, 819999.840000, 546519.490000; 50, 819889.610000, 546514.620000; 51, 819924.820000, 546467.670000; 52, 819935.480000, 546452.070000; 53, 819979.850000, 546361.370000; 54, 819910.280000, 546334.190000; 55, 819823.410000, 546348.320000; 56, 819807.810000, 546371.260000; 57, 819799.210000, 546394.930000; 58, 819772.810000, 546437.310000; 59, 819773.830000, 546460.080000; 60, 819756.700000, 546508.750000; 61, 819741.870000, 546508.100000; 62, 819754.230000, 546538.760000; 63, 819772.400000, 546570.810000; 64, 819785.410000, 546576.480000; 65, 819772.760000, 546600.280000; 66, 819765.540000, 546624.100000; 67, 819767.380000, 546624.420000; 68, 819813.600000, 546632.590000; 69, 819849.060000, 546614.540000; 70, 819862.390000, 546598.600000; 71, 819877.200000, 546601.560000; 72, 819906.540000, 546634.000000; 73, 819901.310000, 546652.520000; 74, 819881.680000, 546668.770000; 75, 819865.560000, 546691.320000; 76, 819846.900000, 546702.030000; 77, 819814.370000, 546720.700000; 78, 819811.700000, 546754.690000; 79, 819851.650000, 546769.710000; 80, 819852.530000, 546770.170000; 81, 819898.300000, 546794.340000; 82, 819922.530000, 546796.030000; 83, 819954.610000, 546810.780000; 84, 819986.470000, 546810.240000; 85, 820005.980000, 546806.870000; 86, 820019.590000, 546813.520000; 87, 820038.300000, 546807.390000; 88, 820038.560000, 546807.310000; 89, 820073.770000, 546753.410000; 90, 820109.390000, 546736.650000; 91, 820140.760000, 546713.720000; 92, 820182.480000, 546693.230000; 93, 820206.320000, 546663.110000; 94, 820216.820000, 546633.760000; 95, 820203.320000, 546577.850000; 96, 820193.630000, 546580.710000; 97, 820171.280000, 546549.680000; 98, 820187.580000, 546527.770000; 99, 820244.440000, 546530.280000; 100, 820299.410000, 546532.710000; 101, 820353.240000, 546535.090000; 102, 820399.330000, 546537.120000; 103, 820485.970000, 546540.950000; 104, 820476.020000, 546560.060000; 105, 820497.070000, 546589.110000; 106, 820512.770000, 546582.630000; 107, 820524.850000, 546605.560000; 108, 820545.760000, 546627.340000; 109, 820593.600000, 546659.930000; 110, 820664.070000, 546640.090000; 111, 820675.460000, 546620.970000; 112, 820695.460000, 546620.270000; 113, 820720.830000, 546551.310000; 114, 820723.680000, 546544.530000; 115, 820744.970000, 546504.560000; 116, 820776.010000, 546494.540000; 117, 820779.440000, 546491.030000; 118, 820809.030000, 546462.860000; 119, 820846.100000, 546452.670000; 120, 820859.260000, 546437.860000; 121, 820878.210000, 546446.850000; 122, 820892.910000, 546397.780000


Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XV/93/12
Rady Gminy Białowieża
z dnia 10 września 2012 r.

lp, x, y; 1, 819854.400000, 546456.030000 ; 2, 819826.080000, 546444.190000 ; 3, 819818.650000, 546391.730000 ; 4, 819845.110000, 546361.740000 ; 5, 819886.410000, 546354.030000 ; 6, 819909.830000, 546352.770000 ; 7, 819929.890000, 546390.450000 ; 8, 819914.990000, 546412.480000 ; 9, 819889.750000, 546434.300000 ; 10, 819854.400000, 546456.030000;


Załącznik Nr 6c do Uchwały Nr XV/93/12
Rady Gminy Białowieża
z dnia 10 września 2012 r.

infoRgrafika


Załącznik do Uchwały Nr XV/93/12
Rady Gminy Białowieża
z dnia 10 września 2012 r.

lp, x, y; 1, 824646.770000, 546759.120000 ; 2, 824600.700000, 546753.470000 ; 3, 824596.910000, 546815.360000 ; 4, 824595.680000, 546835.370000 ; 5, 824650.830000, 546918.880000 ; 6, 824664.030000, 546919.020000 ; 7, 824680.720000, 546874.010000 ; 8, 824698.780000, 546854.020000 ; 9, 824700.090000, 546820.890000 ; 10, 824643.850000, 546817.870000 ; 11, 824646.770000, 546759.120000


Załącznik Nr 7b do Uchwały Nr XV/93/12
Rady Gminy Białowieża
z dnia 10 września 2012 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XV/93/12
Rady Gminy Białowieża
z dnia 10 września 2012 r.

lp, x, y; 1, 831956.400000, 550077.070000 ; 2, 831975.230000, 550034.880000 ; 3, 831961.920000, 550021.090000 ; 4, 831960.390000, 550019.500000 ; 5, 831953.080000, 550011.930000 ; 6, 831924.870000, 550020.490000 ; 7, 831910.560000, 550052.360000 ; 8, 831927.360000, 550089.060000 ; 9, 831956.400000, 550077.070000


Załącznik Nr 8b do Uchwały Nr XV/93/12
Rady Gminy Białowieża
z dnia 10 września 2012 r.

infoRgrafika

Brak treści


Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr XV/93/12
Rady Gminy Białowieża
z dnia 10 września 2012 r.

lp, x, y; 1, 829687.420000, 547179.530000 ; 2, 829710.710000, 547163.240000 ; 3, 829743.480000, 547141.360000 ; 4, 829933.050000, 547007.350000 ; 5, 829885.960000, 546912.900000 ; 6, 829742.820000, 546988.670000 ; 7, 829636.720000, 547043.880000 ; 8, 829678.490000, 547171.420000 ; 9, 829682.420000, 547183.420000 ; 10, 829687.420000, 547179.530000


Załącznik Nr 9b do Uchwały Nr XV/93/12
Rady Gminy Białowieża
z dnia 10 września 2012 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 10a do Uchwały Nr XV/93/12
Rady Gminy Białowieża
z dnia 10 września 2012 r.

lp, x, y; 1, 826782.700000, 546276.250000 ; 2, 826720.120000, 546283.520000 ; 3, 826678.510000, 546304.510000 ; 4, 826663.490000, 546312.090000 ; 5, 826577.210000, 546316.690000 ; 6, 826602.690000, 546297.440000 ; 7, 826624.390000, 546281.640000 ; 8, 826627.270000, 546279.450000 ; 9, 826605.750000, 546249.190000 ; 10, 826593.560000, 546255.210000 ; 11, 826576.670000, 546231.260000 ; 12, 826560.220000, 546243.100000 ; 13, 826497.000000, 546286.250000 ; 14, 826459.430000, 546315.410000 ; 15, 826422.630000, 546330.520000 ; 16, 826418.250000, 546331.750000 ; 17, 826434.850000, 546346.320000 ; 18, 826445.550000, 546371.470000 ; 19, 826475.830000, 546374.270000 ; 20, 826672.540000, 546382.270000 ; 21, 826764.730000, 546386.030000 ; 22, 826782.700000, 546276.250000


Załącznik Nr 10b do Uchwały Nr XV/93/12
Rady Gminy Białowieża
z dnia 10 września 2012 r.

infoRgrafika


Uzasadnienie

Nadleśnictwo Białowieza, zwróciło się do Wójta Gminy Białowieża o dokonanie aktualizacji użytków ekologicznych występujących na terenie administracyjnym Gminy Białowieża. Zgodnie z nowym podziałem powierzchniowym LKP "Puszcza Białowieska" na lata 2012-2021 uległy zmianie adresy leśne wydzieleń, na których zgodnie z Rozporządzeniem Nr 19/01 Wojewody Podlaskiego z dnia 16.07.2001 r. zlokalizowanych jest 10 użytków ekologicznych. Ponadto 11 użytków ekologicznych zostało w wyniku powołania rezerwatu przyrody "Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej" rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 132, poz. 1236) włączone do obiektu. Wobec wniosku Nadleśnictwa oraz zmiany w ustawie o ochronie przyrody, zgodnie z którą kompetencje w sprawie użytków ekologicznych przeszły z wojewody na rady gmin, Wójt Gminy Białowieża uznał za zasadne uregulowanie kwestii prawnych przedmiotowych obiektów. W celu dostosowania użytków ekologicznych do obowiązującego prawa oraz aktualizacji ich powierzchni i lokalizacji stwierdzono o konieczności powołania obiektów na nowo. Lokalizację użytków określono przy użyciu współrzędnych geograficznych załamań granic w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "1992". Oznaczenia te zapobiegną powstawaniu w przyszłości nieścisłości związanych ze zmianami adresów leśnych w Nadleśnictwie Białowieża. Ponadto, w przypadku obiektu zlokalizowanego na działkach nr 100/2 obręb Teremiski oraz nr 839/1obręb Budy (§1 ust. 4 uchwały) uwzględniono zlokalizowany wewnątrz użytku rów melioracyjny stanowiący fragment działki nr 100/2 obręb Teremiski, zwiększając tym samym powierzchnię użytku z 1,79 ha do 1,97 ha. W wyniku powołania rezerwatu przyrody "Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej" obszary 11 użytków ekologicznych, uznając za tereny zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym włączono do obiektu. W związku z objęciem ich formą ochrony przyrody o wyższej randze ochrony uznano, iż funkcjonowanie obiektów jako użytki ekologiczne nie jest uzasadnione zwłaszcza, że przepisy dotyczące rezerwatów przyrody są bardziej rygorystyczne i zawierają się w nich zakazy dotyczące użytków ekologicznych. Podjęcie niniejszej uchwały ureguluje kwestie prawne dotyczące użytków ekologicznych na terenie Gminy Białowieża oraz pozwoli na oznakowanie granic terenów cennych przyrodniczo stanowiących ekosystemy bagienne, a także wyposażenie przedmiotu ochrony w odpowiednie tablice zawierające istotne elementy informacyjno- edukacyjne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

Doradztwo prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama