reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/139/12 Rady Gminy Wyszki

z dnia 12 września 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wyszki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217 poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 27 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 185 poz. 1092, Nr 208 poz. 1240 i poz. 1241 oraz z 2012 r. poz. 490) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/70/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 8 września 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 247, poz. 2928) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust 5 otrzymuje brzmienie:

" 5. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. , " ;

2) w § 9 ust 2 otrzymuje brzmienie:

" 2. Wzór sprawozdania z wykonania zadania określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały , " ;

3) załącznik Nr 1 określający wzór wniosku o przyznanie dotacji otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

4) załącznik Nr 2 określający wzór sprawozdania z wykonania zadania otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Janusz Wyszyński


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/139/12
Rady Gminy Wyszki
z dnia 12 września 2012 r.

WZÓR

......................................................... .......................................................

(pieczęć wnioskodawcy) (data i miejsce złożenia wniosku)

WNIOSEK
O PRZYZNANIE DOTACJI NA WSPARCIE ZADANIA
Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU
POD NAZWĄ (jak w poz. II.1.):
.......................................................................................................................................................
w okresie od ............................... do ...............................
W KWOCIE: .......................................
okresie od .......................... do ................................

Dane dotyczące Wnioskodawcy:

1) pełna nazwa ...................................................................................................................................

2) forma prawna .................................................................................................................................

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* .........................................................................................

4) data wpisu , rejestracji lub utworzenia ..........................................................................................

5) nr NIP ................................................................ nr REGON .................................................

6) dokładny adres siedziby: miejscowość ...................................... ul. .......................................

gmina ................................................................... powiat ........................................................

województwo ............................................................................................................................

7) tel. ....................................................................... faks.............................................................

e-mail: .................................................................. http:// ..........................................................

8) nazwa banku i numer rachunku, na który przekazana ma być dotacja .......................................................................................................................................................

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisania umowy dotacji

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

10) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku o dotację (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

.......................................................................................................................................................

11) przedmiot działalności statutowej wnioskodawcy:

a) działalność statutowa nieodpłatnab) działalność statutowa odpłatna12) jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,

b) przedmiot działalności gospodarczej

II. Opis projektu

1. Nazwa projektu

2. Miejsce wykonywania projektu (* adekwatnie do jego opisu i harmonogramu)

3. Cel projektu

4. Szczegółowy opis działań w zakresie realizacji projektu /spójny z kosztorysem/

5. Harmonogram planowanych działań

6. Zakładane rezultaty realizacji projektu w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy.

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji projektu

1. Całkowity koszt projektu.........................zł, (słownie złotych: .............................................)

2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

Lp.


Rodzaj i przedmiot zakupywanego składnika rzeczowego lub usług służących realizacji projektu

Koszt całkowity
(w zł)

Z tego z
wnioskowanej
dotacji (w zł)

Z tego z finansowych środków własnych, wnioskodawcy i innych źródeł (w zł)*

Ogółem

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu (* uzasadnienie niezbędności poniesienia wszystkich kosztów i ich związek z realizowanym projektem)

.......................................................................................................................................................

IV. Przewidywane źródła finansowania projektu:

Źródło finansowania


%

Wnioskowana kwota dotacji

Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów projektu*

/z tego wpłaty i opłaty adresatów projektu .............................................. zł/

Ogółem

100%

2. Informacja o uzyskanych przez wnioskodawcę środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych lub innych*

3. Rzeczowy wkład własny wnioskodawcy w realizację projektu (np. nie obejmowany kosztorysem wkład w postaci udostępnianego lokalu, obiektu, materiałów, pracy wolontariuszy)

V. Inne wybrane informacje dotyczące projektu:

1. Zasoby kadrowe wnioskodawcy - przewidywane do wykorzystania przy realizacji projektu /informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz
o kwalifikacjach wolontariuszy/.

2. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu finansowanych ze środków publicznych.

Oświadczam(-my), że:

1) proponowany projekt w całości mieści się w zakresie działalności wnioskodawcy,

2) w ramach składanego wniosku przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów projektu,

3) wnioskodawca jest związany niniejszym wnioskiem przez okres do dnia .............................,

4) wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym

………………………………………….

(pieczęć wnioskodawcy)

.....................................................................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu wnioskodawcy)

Załączniki i ewentualne referencje:

1. Statut organizacji lub inny dokument określający przedmiot działalności wnioskodawcy,

2. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.

3. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok lub za okres działalności.*

4. ..................................................................................................................................................

5. ......................................................................................................................................................

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

_______________

* Niepotrzebne skreślić.


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/139/12
Rady Gminy Wyszki
z dnia 12 września 2012 r.

(nazwa dotującego) (nazwa dotowanego)

Data złożenia sprawozdania: ....................................

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym we wniosku? Jeśli nie - dlaczego?

2. Opis wykonania projektu.

3. Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach projektu.

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)Lp.


Rodzaj i przedmiot zakupywanego składnika rzeczowego lub usługi służących realizacji projektu

Koszt całkowity
(w zł)

Z tego z
wnioskowanej
dotacji (w zł)

Z tego z finansowych środków własnych
dotowanego
i innych źródeł (w zł)*

Koszt całkowity
(w zł)

Z tego z
wnioskowanej
dotacji (w zł)

Z tego z finansowych środków własnych dotowanego
i innych źródeł (w zł)*

1.

2.

Ogółem

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania

Całość projektu
(zgodnie z umową)

Bieżący okres sprawozdawczy - za okres realizacji projektu

%

%

Koszty pokryte z dotacji

Koszty pokryte z finansowych środków własnych dotowanego, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów *

/z tego wpłaty i opłaty adresatów projektu ................................ zł/

Ogółem:

100%

100%

Uwagi:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

3. Zestawienie faktur (rachunków) 3)

Lp.

Numer dokumentu
księgowego

Data
wystawienia dokumentu księgowego

Numer
pozycji
kosztorysu

Nazwa
wydatku

Kwota (zł)

Z tego ze
środków
pochodzących
z dotacji (zł)

Z tego ze środków własnych dotowanego

1.

2.

Część III. Dodatkowe informacje

.......................................................................................................................................................

Załączniki:

1. ...................................................................................................................

2. ...................................................................................................................

3. ...................................................................................................................

4. ...................................................................................................................

5. ...................................................................................................................

Oświadczam(-my), że:

1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny dotowanego,

2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,

3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

(pieczęć dotowanego)

.......................................................................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu dotowanego)

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

______________

* Niepotrzebne skreślić.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Lech

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama