reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/143/12 Rady Gminy Wyszki

z dnia 12 września 2012r.

w sprawie zmian w Statucie Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281oraz z 2012 poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach, stanowiącym załącznik do uchwały Nr VIII/70/03 Rady Gminy Wyszki z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 105, poz. 1926, z 2004 r. Nr 144, poz. 1916, z 2006 r. Nr 244, poz. 2403 i z 2009 r. Nr 47, poz. 457) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

" 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), " ;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

" § 4. Zakład ma siedzibę w Wyszkach przy ul. Usługowej 11. " ;

3) w § 5 ust. 1:

a) skreśla się pkt 4,

b) w pkt 11 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i po pkt 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

" 12) wykonywanie innych zadań z zakresu gospodarki komunalnej w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236). " ;

4) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

" 1. Zakładem zarządza i reprezentuje go Kierownik, który działa w granicach umocowania określonego przez Wójta Gminy w odrębnym pełnomocnictwie. " ;

5) w § 9 w pkt 4 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i po pkt 4 dodaje się pkt 5, 6 i 7 w brzmieniu:

" 5) zapewnia prawidłowe zabezpieczenie mienia Zakładu,

6) zapewnia prawidłową i zgodną z przepisami realizację zadań,

7) dysponuje środkami finansowymi przewidzianymi w budżecie Gminy na wydatki Zakładu. " ;

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

" §. 13. Zakład prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. " .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Janusz Wyszyński

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Wisławski

Adwokat, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama