Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 6 września 2012r.

w sprawie powierzenia przez Gminę Krynki zadania publicznego Powiatowi Białostockiemu, polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Gminy Krynki dziennego pobytu w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach

Tekst pierwotny

zawarte pomiędzy:

Gminą Krynki reprezentowaną przez:

P . Bogusława Mariana Panasiuka - Burmistrza Krynek

a

Powiatem Białostockim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Białostockiego w imieniu którego działają:

Pan Wiesław Pusz - Starosta Powiatu Białostockiego

Pani Jolanta Den - Wicestarosta Powiatu Białostockiego

Na podstawie art. 5 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) w związku z § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586) oraz uchwałą Nr XII/86/2012 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia Powiatowi Białostockiemu zadania publicznego w zakresie zapewnienia mieszkańcom Miasta i Gminy Krynki dziennego pobytu w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach i uchwałą Nr XXI/171/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Krynki dziennego pobytu w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, strony zgodnie postanawiają:

§ 1. 1. Powiat Białostocki zobowiązuje się do kierowania do Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach mieszkańców Gminy Krynki - osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej - na podstawie dokumentacji zgromadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynkach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586).

2. W pierwszej kolejności do Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach są kierowani mieszkańcy Powiatu Białostockiego.

§ 2. 1. Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach zapewnia usługi mieszkańcom Gminy Krynki, o których mowa § 1 ust. 1 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586) oraz zapewnia tym osobom przewóz.

2. Koszty pobytu mieszkańców Gminy Krynki w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach pokrywane są z dotacji z budżetu państwa stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.).

§ 3. Współpracę merytoryczną w zakresie realizacji porozumienia ze strony Gminy Krynki zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynkach a ze strony Powiatu Białostockiego - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

§ 4. 1. Porozumienie jest zawarte na czas nieokreślony.

2. Strony mogą rozwiązać niniejsze porozumienie poprzez zgodne oświadczenie woli, bądź za jednostronnym, uprzednim jednomiesięcznym wypowiedzeniem, którego termin upływa na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod warunkiem nieważności.

§ 5. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania niniejszego porozumienia strony będą rozstrzygały w drodze wzajemnych uzgodnień.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu odpowiednie zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

§ 7. Porozumienie niniejsze sporządzone w 4 egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Krynki, dnia 03.09.2012

Białystok, dnia 06.09.2012

Burmistrz Krynek


Bogusław Marian Panasiuk

Starosta


Wiesław Pusz


Wicestarosta


Jolanta Den

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe