Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/158/2012 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2012

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zmiany z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 128.903 zł,

2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 28.171 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 152.865 zł,

2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 52.133 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 16.833.849 zł, w tym dochody bieżące - 16.456.454 zł, dochody majątkowe - 377.395 zł.

2. Wydatki ogółem - 18.987.835 zł, w tym wydatki bieżące - 16.984.829 zł, wydatki majątkowe - 2.003.006 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.153.986 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu w wysokości 1.065.000 zł, z pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 380.000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości - 708.986 zł.

§ 5. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 2.083.500 zł, koszty - 2.078.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/158/2012
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 27 września 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/158/2012
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 27 września 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/158/2012
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 27 września 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/158/2012
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 27 września 2012 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/158/2012
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 27 września 2012 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/158/2012
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 27 września 2012 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 128.903 zł i zmniejsza o 28.171 zł.

Zmiany dotyczą:

- zwiększa się o 1.000 zł dochody z tytułu czynszu przekazywanego przez Koła Łowieckie,

- zwiększa się o 65.500 zł dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasach dróg gminnych, zwiększenie wynika z uzyskania ponadplanowych dochodów,

- zwiększa się o 1.000 zł dochody z tytułu usług w urzędzie miejskim,

- zwiększa się o 4.650 zł dochody uzyskane ze sprzedaży samochodu strażackiego z jednostki OSP w Radulach,

- zwiększa się o 20.310 zł dotacje z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek OSP w Tykocinie i Jeżewie Starym,

- zwiększa się o 16.750 zł dochody z tytułu podatków w związku z uzyskaniem dochodów ponadplanowych, tj. podatku od czynności cywilnoprawnych - 4.000 zł, podatku od spadków i darowizn - 11.500 i odsetek, jednocześnie zmniejsza się o 10.000 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych i o 5.000 zł planowane wpływy w udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych, dochody te są pobierane przez urzędy skarbowe,

- zwiększa się o 10.563 zł dochody w związku z uzyskaniem rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody, zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.68.2012.BB z dnia 31.08.2012 r,

- zwiększa się o 5.500 zł dochody uzyskane z wpłat dłużników alimentacyjnych,

- zwiększa się o 1.000 zł dochody z tytułu refundacji za prace społecznie - użyteczne,

- zmniejsza się o 13.171 zł środki otrzymane z Powiatu Białostockiego ze środków PFRON, stanowiące dofinansowanie do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, zakupiony samochód był tańszy niż pierwotnie zakładano i otrzymana kwota, stanowiąca 50 % kosztów została zmniejszona,

- zwiększa się o 2.630 zł dochody z tytułu sprzedaży wagi, stanowiącej wyposażenie zlikwidowanego składowiska odpadów.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 152.865 zł i zmniejsza o 52.133 zł, w tym:

- zmniejsza się o 10.000 zł wydatki przeznaczone na wykonanie dokumentacji do inwestycji na drogach gminnych, środki nie zostaną wykorzystane,

- zwiększa się o 6.665 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z gospodarką nieruchomościami gminnymi,

- zwiększa się o 15.000 zł wydatki inwestycyjne na "Przebudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Jeżewie Starym", pierwotnie planowano wykonanie ocieplenia budynku, jednak po rozpoczęciu prac okazało się, że konieczna jest wymiana dwóch sztuk drzwi wejściowych, zamurowanie otworu po drzwiach oraz zdjęcie i ułożenie polbruku wokół budynku,

- zwiększa się o 24.000 zł wydatki związane z urzędem miejskim,

- zwiększa się o 4.000 zł wydatki na promocję gminy,

- zwiększa się o 21.200 zł wydatki na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP, z tego kwota 20.310 zł to dotacja z Komendy Głównej PSP, z przeznaczeniem na zakup aparatów powietrznych, sygnalizatora bezruchu i pompy szlamowej,

- kwotę 20.000 zł przeznacza się na remont strażnicy OSP w Pajewie, na wykonanie kominka z nawiewem, remont 2 dużych sal i kuchni oraz zabudowy schodów, malowanie garażu, prace remontowe zostały rozpoczęte w czerwcu, pierwotnie zaplanowano kwotę 30.000 zł, jednak zwiększył się zakres wykonywanych prac,

- zwiększa się o 24.500 zł wydatki bieżące w Zespole Szkół w Tykocinie, planowana kwota zostanie przeznaczona na zakup materiałów do naprawy pieca c.o., zakup wyposażenia do technikum oraz na prace związane z remontem pieca,

- zwiększa się o 2.500 zł wydatki związane z wypłatą i egzekucją świadczeń alimentacyjnych, kwota pochodzi z wpłat od dłużników,

- zmniejsza się o 27.133 zł wydatki inwestycyjne na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, po rozstrzygnięciu przetargu koszt zadania się zmniejszył, na zakup samochodu wydano 117.602 zł, z tego kwota 55.938,25 zł to dofinansowanie z PFRON,

- zwiększa się o 35.000 zł wydatki na inwestycję pn. Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Tykocinie, gm. Tykocin na działce o numerze ewid.geod. 756 w Tykocinie, w związku z koniecznością nawiezienia większej niż pierwotnie planowano ilości gliny (ok. 3.000 m3) do wykonania warstwy izolacyjnej oraz rozbiórką budynku,

- zmniejsza się o 15.000 zł dotację na zakupy inwestycyjne dla GZGKiM, kwota nie zostanie wykorzystana.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe