Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/137/2012 Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 20 września 2012r.

w sprawie podziału Gminy Zabłudów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks Wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 113 z późn. zm.) art. 418 § 1 i art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn.zm.) oraz art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Gminy Zabłudów uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Zabłudów na okręgi wyborcze, ustala ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych do Rady Miejskiej w Zabłudowie w każdym okręgu wyborczym w sposób określony w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 3. Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 4. Po jednym egemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Białymstku.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do kadencji następujących po kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie.


Załącznik do Uchwały Nr XVII/137/2012
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 20 września 2012 r.

PODZIAŁ GMINY ZABŁUDÓW NA OKRĘGI WYBORCZE,
USTALENIE ICH GRANIC I NUMERÓW

1. Liczba mieszkańców Gminy Zabłudów wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. 1) 8 981

2. Liczba wybieranych radnych: 15

3. Jednolita norma przedstawicielstwa: 598,73

Numer okręgu

Granice okręgu

Liczba mieszkańców w okregu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Zabłudów:
ul. Białostocka
ul. 3-go Maja
ul. Surażska

621

1

2

Zabłudów:
ul.Gen. Władysława Sikorskiego
ul. Bielska
ul.Cerkiewna
ul. Podrzeczna
ul. Muchawiecka
ul. Książąt Litewskich
ul. I Dywizji
ul. Szkolna

570

1

3

Zabłudów:
ul. Kalwińska
ul. Św. Rocha
ul. Zamiejska
ul. Polna

687

1

4

Zabłudów:
ul. Adama Mickiewicza
ul. Rynek
ul. Kościelna
ul. Zaułek
ul. Grzegorza Chodkiewicza
ul. Radziwiłłowska
ul. Drukarzy Zabłudowskich
ul. Franciszka Karpińskiego
ul. Kazimierza Ostaszewskiego
ul. Sapiehów
ul. Józefa Manteuffla
ul. Izabeli Demblińskiej
Zabłudów Kolnia Miasto

581

1

5

Zabłudów Kolonia
Gnieciuki
Kowalowce
Kucharówka
Ochremowicze
Olszanka
Żywkowo
Zagruszany

671

1

6

Dobrzyniówka
Teodorowo

730

1

7

Rafałówka
Borowiki

499

1

8

Kamionka
Bobrowa
Kościukówka
Łukjany
Płoskie
Rudnica
Słomianka
Tatarowce
Zacisze
Zajezierce

446

1

9

Folwarki Małe
Krasne
Folwarki Wielkie
Folwarki Tylwickie
Małynka
Kołpaki

545

1

10

Kuriany
Białostoczek

666

1

11

Protasy
Zwierki
Łubniki

614

1

12

Halickie
Skrybicze
Bogdaniec
Józefowo
Kudrycze
Pasynki

612

1

13

Krynickie
Rzepniki
Solniki
Żuki
Nowosady

585

1

14

Ryboły
SK Ryboły
Laszki
Koźliki

575

1

15

Pawły
Ciełuszki
Dawidowicze,
Kaniuki
Miniewicze
Ostrówki
Aleksicze
Sieśki

581

1

1) Liczba mieszkańców ujęta w stałym rejestrze wyborców gminy na koniec kwartału, w którym dokonuje się podziału gminy na okręgi wyborcze (art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę- Kodeks Wyborczy)


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn.zm.) podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbe radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek burmistrza, rada gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady. Liczba radnych określona została na podstawie art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i wynosi 15 w gminach do 20.000 tys. mieszkańców /liczba mieszkańców Gminy Zabłudów wynosi 8 981 wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. - II kwartał/.

Zgodnie z przepisem art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późz. zm.) podział gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin powinien nastąpić w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. do dnia 1 listopada 2012 r.. Analizując przygotowany projekt podziału Gminy Zabłudów na okregi wyborcze z dotychczas obowiązującym, wprowadzone zmiany dotyczą Okręgu Wyborczego Nr 1 (czteromandatowy) granice okręgu: Zabłudów, Zabłudów Kolonia Miasto; Okręgu Wyborczego Nr 4 (dwumandatowy) granice okręgu: Rafałówka , Kamionka,Płoskie, Zacisze, Zajezierce, Słomianka, Łukniany, Tatarowce, Rudnica, Kościukówka, Bobrowa, Borowiki oraz Okręgu Wyborczego Nr 6 (dwumandatowy) granice okręgu: Kuriany, Białostoczek, Protasy, Zwierki. Zgodnie z brzmieniem art. 418 § 1 Kodeksu Wyborczego w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady, w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się 1 radnego. Mając powyższe na uwadze należy dokonać podziału obowiązujących okręgów wyborczych na okręgi wyborcze jednomandatowe.

Przy dokonywaniu podziału gminy na okręgi wyborcze należy przestrzegać zasady, że w gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy (sołectwo) . Proponowany podział na okręgi wyborcze dokonano przy zachowaniu jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do Rady Miejskiej w Zabłudowie co stanowi, iz jednolita norma przedstawicielstwa wynosi: 8 981:15 = 598,73.

W związu z powyższym proponuje się podział Gminy Zabłudów na okręgi wyborcze co obrazuje poniższa tabela:

Numer okręgu

Granice okręgu

Liczba mieszkańców w okregu

Liczba mandatów wynikajaca z jednolitej normy przedstawicielstwa

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Zabłudów:
ul. Białostocka
ul. 3-go Maja
ul. Surażska

621

621:598,73=1,03

1

2

Zabłudów:
ul.Gen. Władysława Sikorskiego
ul. Bielska
ul.Cerkiewna
ul. Podrzeczna
ul. Muchawiecka
ul. Książąt Litewskich
ul. I Dywizji
ul. Szkolna

570

570:598,73=0,95

1

3

Zabłudów:
ul. Kalwińska
ul. Św. Rocha
ul. Zamiejska
ul. Polna

687

687:598,73=1,14

1

4


Zabłudów:
ul. Adama Mickiewicza
ul. Rynek
ul. Kościelna
ul. Zaułek
ul. Grzegorza Chodkiewicza
ul. Radziwiłłowska
ul. Drukarzy Zabłudowskich
ul. Franciszka Karpińskiego
ul. Kazimierza Ostaszewskiego
ul. Sapiehów
ul. Józefa Manteuffla
ul. Izabeli Demblińskiej
Zabłudów Kolnia Miasto

581

581:598,73=0,97

1

5

Zabłudów Kolonia
Gnieciuki
Kowalowce
Kucharówka
Ochremowicze
Olszanka
Żywkowo
Zagruszany

671

671:598,73=1,12

1

6

Dobrzyniówka
Teodorowo

730

730:598,73=1,21

1

7

Rafałówka
Borowiki

499

499:598,73=0,83

1

8

Kamionka
Bobrowa
Kościukówka
Łukniany
Płoskie
Rudnica
Słomianka
Tatarowce
Zacisze
Zajezierce

446

446:598,73=0,74

1

9

Folwarki Małe
Krasne
Folwarki Wielkie
Folwarki Tylwickie
Małynka
Kołpaki

545

545:598,73=0,91

1

10

Kuriany
Białostoczek

666

666:598,73=1,11

1

11

Protasy
Zwierki
Łubniki

614

614:598,73=1,02

1

12

Halickie
Skrybicze
Bogdaniec
Józefowo
Kudrycze
Pasynki

612

612:598,73=1,02

1

13

Krynickie
Rzepniki
Solniki
Żuki
Nowosady

585

585:598,73=0,97

1

14

Ryboły
SK Ryboły
Laszki
Koźliki

575

575:598,73=0,96

1

15

Pawły
Ciełuszki
Dawidowicze,
Kaniuki
Miniewicze
Ostrówki
Aleksicze
Sieśki

581

581:598,73=0,97

1

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe