reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/87/2012 Rady Gminy Puńsk

z dnia 24 września 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r., Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 Z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887 z 2012 r. 567 art.211) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz.1240 i 1241, z 2010 r., Nr 28 poz.146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy Puńsk uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2012 rok w zakresie:

1. zwiększenie planu dochodów o kwotę 44.458,- zgodnie z tabelą Nr 1

2. zwiększenie planu wydatków o kwotę 44.458,- zgodnie z tabelą Nr 2

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1. plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok wynosi ogółem 28.035.060,- w tym:

- dochody bieżące 13.783.549,-

- dochody majątkowe 14 251 511,-

2. plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok wynosi ogółem 25.458.758,- w tym:

- wydatki bieżące 12.701.236,-

- wydatki majątkowe 12.757.522,-

§ 3. Nadwyżkę budżetu o kwocie 2 576 302,- oraz wolne środki w kwocie 452 868,- przeznacza się na spłatę rat pożyczek w kwocie 1 639 970,- oraz spłatę rat kredytów w kwocie 1 389 200,-

§ 4. Ustala się dotacje jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Puńsk i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Krakowski


Tabela Nr 1 Dochody wg porozumień:

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

14 600,00

+36 712,00

51 312,00

60016

Drogi publiczne gminne

14 600,00

+36 712,00

51 312,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

14 600,00

+36 712,00

51 312,00

Razem:

14 600,00

+36 712,00

51 312,00

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0

+9 982,00

9 982,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

0

+9 982,00

9 982,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0

+9 982,00

9 982,00

801

Oświata i wychowanie

0,00

+264,00

264,00

80195

Pozostała działalność

0

+264,00

264,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0

+264,00

264,00

852

Pomoc społeczna

69 000,00

-2 500,00

66 500,00

85216

Zasiłki stałe

69 000,00

-2 500,00

66 500,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

69 000,00

-2 500,00

66 500,00

Razem:

69 000,00

+7 746,00

76 746,00

DOCHODY OGÓŁEM:

83 600,00

+44 458,00

128 058,00


Tabela Nr 2 Wydatki wg porozumień:

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

14 600,00

+36 712,00

51 312,00

60016

Drogi publiczne gminne

14 600,00

+36 712,00

51 312,00

2887

Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkię samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

14 600,00

+36 712,00

51 312,00

Razem:

14 600,00

+36 712,00

51 312,00

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 260 669,00

0

1 260 669,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 260 669,00

0

1 260 669,00

3110

Świadczenia społeczne

1 252 707,00

-5 500,00

1 247 207,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7 962,00

+5 500,00

13 462,00

Razem:

1 260 669,00

0

1 260 669,00

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

49 368,00

0

49 368,00

60016

Drogi publiczne gminne

49 368,00

0

49 368,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

30 000,00

-600,00

29 400,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

2 433,00

-2 433,00

0,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

429,00

-429,00

0,00

4307

Zakup usług pozostałych

14 030,00

+2 943,00

16 973,00

4309

Zakup usług pozostałych

2 476,00

+519,00

2 995,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

149 601,00

0

149 601,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

149 601,00

0

149 601,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 000,00

+2 000,00

11 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

135 601,00

-818,00

134 783,00

4430

Różne opłaty i składki

2 000,00

-2 000,00

0,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 000,00

+818,00

3 818,00

750

Administracja publiczna

24 400,00

0

24 400,00

75011

Urzędy wojewódzkie

1 400,00

0

1 400,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

+129,00

129,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 400,00

-129,00

1 271,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

23 000,00

0

23 000,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

23 000,00

-756,00

22 244,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

0

+756,00

756,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

12 386,00

+9 982,00

22 368,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

12 386,00

+9 982,00

22 368,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9 686,00

+9 982,00

19 668,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 300,00

-987,00

1 313,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

400,00

+987,00

1 387,00

801

Oświata i wychowanie

48 509,00

+264,00

48 773,00

80146

7 000,-

-100,00

6 900,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

7 000,-

-100,00

2 400,00

80195

Pozostała działalność

41 509,-

+364,00

41 873,-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

500,00

+264,00

764,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

41 009,00

+100,00

41 109,00

852

Pomoc społeczna

126 700,00

-2 500,00

124 200,00

85202

Domy pomocy społecznej

42 600,00

-2 000,00

40 600,00

4300

Zakup usług pozostałych

42 600,00

-2 000,00

40 600,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

10 000,00

+2 000,00

12 000,00

3110

Świadczenia społeczne

10 000,00

+2 000,00

12 000,00

85216

Zasiłki stałe

69 000,00

-2 500,00

66 500,00

3110

Świadczenia społeczne

69 000,00

-2 500,00

66 500,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

5 100,00

0

5 100,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 000,00

-300,00

700,00

4410

Podróże służbowe krajowe

700,00

+418,00

1 118,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 400,00

-118,00

3 282,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

19 400,00

0

19 400,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

5 400,00

0

5 400,00

4430

Różne opłaty i składki

3 000,00

-162,00

2 838,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 400,00

+162,00

2 562,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

14 000,00

0

14 000,00

4430

Różne opłaty i składki

10 000,00

-4 745,00

5 255,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4 000,00

+4 745,00

8 745,00

Razem:

430 364,,00

+7 746,00

438 110,00

WYDATKI OGÓŁEM:

1 705 633,00

+44 458,00

1 750 091,-


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/87/2012
Rady Gminy Puńsk
z dnia 24 września 2012 r.

Dotacje

Jednostki sektora finansów publicznych

Klasyfikacja

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Dział

Rozdział

§

921

92109

2480

Dom Kultury Litewskiej

350 000,-

92114

2480

LCKL

10 000,-

92116

2480

Biblioteka Publiczna

78 000,-

600

60016

2887

Gmina Suwałki

13 230,-

2887

Samorząd Alytus

15 180,-

2887

Gmina Krasnopol

3 460,-

2887

Starostwo Sejny

19 442,-

6647

Starostwo Sejny

2 732 121,-

6647

Samorząd Lazdijai

2 497 000,-

6647

Gmina Suwałki

3 068 592,-

6647

Samorząd Alytus

4 281 368,-

75075

2887

Samorząd Łoździeje

4 830,-

750

75095

6639

Urząd Marszałkowski

413,-

Razem:

12 635 636,-

438 000,-

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Krakowski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/87/2012
Rady Gminy Puńsk
z dnia 24 września 2012 r.

Część opisowa:

Zwiększono plan dochodów wg porozumień między jst na kwotę 36.712,- z proj. LT-PL/124, gdzie gmina Puńsk jest partnerem wiodącym i finansowym.

Zwiększono dochody własne na kwotę 9.982,-

jako dotacja celowa dla OSP Puńsk 3.336,- oraz OSP Smolany 6.646,-

Zwiększono dotację celową na zadania własne na kwotę 2.500,- decyzja Wojewody Podlaskiego pismo Nr FB-II.3111.287.2012.BB

Zmniejszono dotację celową na zadania własne na kwotę 2.500,- decyzja Wojewody Podlaskiego, pismo Nr FB-II.3111.370.2012.MA

Zwiększono wydatki wg porozumień między jst na kwotę 36.712,- dla Gminy Krasnopol- 2.270,- Samorząd Alytus 15.000,- Starostwo Sejny 19.442,-

Wydatki zlecone:

- pomoc społeczna

Zmniejszono o kwotę 5.500,- świadczenia społeczne.

Zwiększono o kwotę 5.500,- składki ZUS.

Dokonano zmian w wydatkach własnych :

- drogi publiczne gminne:

Zmniejszono o kwotę 600,- wynagrodzenia osobowe

Zmniejszono o kwotę 2.862,- zakup materiałów do proj. LT-PL/124

Zwiększono zakup usług na kwotę 3.462,- do proj. LT-PL/124

- gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono o kwotę 2.000,- składki na ZUS

Zmniejszono o kwotę 818,- zakup usług

Zmniejszono o kwotę 2.000,- różne opłaty i składki

Zwiększono o kwotę 818,- odpis na ZFŚS.

- administracja publiczna

Zwiększono o kwotę 129,- zakup materiałów w administracji rządowej

Zmniejszono o kwotę 129,- odpis na ZFŚS w administracji rządowej

Zmniejszono o kwotę 756,- odpis na ZFŚS w Urzędzie Gminy

Zwiększono o kwotę 756,- koszty postępowania sądowego w Urzędzie Gminy

- Ochotnicze Straże Pożarne

Zwiększono o kwotę 9.982,- zakup materiałów

Zmniejszono o kwotę 987,- odpis na ZFŚS

Zwiększono o kwotę 987,- szkolenia pracowników

- oświata i wychowanie

Zmniejszono o kwotę 100,- dokształcanie nauczycieli

Zwiększono o kwotę 264,- wynagrodzenia bezosobowe

Zwiększono o kwotę 100,- odpis na ZFŚS emerytów

- pomoc społeczna

Zmniejszono o kwotę 2.000,- zakup usług DPS

Zwiększono o kwotę 2.000,- dodatki mieszkaniowe

Zmniejszono o kwotę 2.500,- zasiłki stałe

- GOPS

Zmniejszono o kwotę 300,- opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Zwiększono o kwotę 418,- krajowe podróże służbowe

Zmniejszono o kwotę 118,- odpis na ZFŚS

- Gospodarka ściekowa

Zmniejszono o kwotę 162,- różne opłaty i składki

Zwiększono o kwotę 162,- odpis na ZFŚS

- Oczyszczanie wsi

Zmniejszono o kwotę 4.745,- różne opłaty i składki

Zwiększono o kwotę 4.745,- odpis na ZFŚS

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Krakowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Wisławski

Adwokat, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama