| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 108/XXII/12 Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 24 września 2012r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ciechanowiec na lata 2012-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanowiec

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 21 ust. 1, pkt 1 i 2, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266, z późn. zm.) oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Rada Miejska w Ciechanowcu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ciechanowiec na lata 2012-2016 oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanowiec, stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr 92/XIV/04 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanowiec, zmieniona uchwałą nr 135/XX/04 z dnia 30 listopada 2004 r., nr 192/XXXII/06 z dnia 3 lutego 2006 r., nr 87/XV/08 z dnia 27 marca 2008 r., nr 96/XVI/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r., nr 107/XVII/08 z dnia 29 maja 2008 r., nr 209/XXXVIII/10 z dnia 31 marca 2010 r., nr 32/VI/11 z dnia 29 marca 2011 r., nr 78/XV/12 z dnia 30 stycznia 2012 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zofia Krystyna Januszkiewicz-Diakowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 108/XXII/12
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 24 września 2012 r.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY CIECHANOWIEC NA LATA 2012 - 2016.

I. INFORMACJA O ZASOBIE MIESZKANIOWYM GMINY

Tab.1. Wykaz lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanowiec.

L.p.

Nazwa lokalu, adres

Ilość mieszkań w budynku, powierzchnia użytkowa

Stan techniczny budynku

Niezbędne remonty i planowany czas ich realizacji

Planowany termin sprzedaży lokali

1.

ul. Drohicka 15

3 mieszkania
pow. 92,94 m 2

zły

Wymiana pokrycia dachowego z przebudową główek kominiarskich, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie budynku.
Planowana realizacja: 2012 r.- 2014 r.

-

2.

ul. Drohicka 17

2 mieszkania
pow. 97,33 m 2

zły

Wymiana pokrycia dachowego z przebudową główek kominiarskich, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie budynku.
Planowana realizacja: 2012 r.- 2014 r.

-

3.

ul. Drohicka 19

4 mieszkania
pow. 93,88 m 2

dostateczny

Bez remontu

2014 r. - 2016 r.

4.

ul. Drohicka 29

1 mieszkanie
pow. 29,94 m 2

dostateczny

Bez remontu

2013 r.

5.

ul. Dworska 21

1 mieszkanie
pow. 44,91 m 2

dostateczny

Wymiana pokrycia dachowego z przebudową główek kominiarskich, remont elewacji zewnętrznej.
Planowana realizacja: 2015 r.- 2016 r.

-

6.

ul. Kościuszki 16

7 mieszkań
pow. 208,99 m 2

dobry

Wymiana pokrycia dachowego, wymiana lub remont stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian lokali poddasza.
Planowana realizacja: 2014 r.- 2016 r.

-

7.

ul. Kościuszki 20

1 mieszkanie
pow. 39,05 m 2

dostateczny

Bez remontu

2013 r.

8.

ul. Kościuszki 22

3 mieszkania
pow. 105,03 m 2

dobry

Bez remontu

2013 r.

9.

ul. Mickiewicza 10

3 mieszkania
pow. 120,20 m 2

dostateczny

Wymiana pokrycia dachowego z przebudową główek kominiarskich, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji zewnętrznej, wzmocnienie fundamentów.
Planowana realizacja: 2014 r.

-

10.

ul. Mickiewicza 13

1 mieszkanie
pow. 59,06 m 2

dostateczny

Wymiana pokrycia dachowego z przebudową główek kominiarskich, remont elewacji zewnętrznej.
Planowana realizacja: 2016 r.

-

11.

ul. Mickiewicza 17

3 mieszkania
pow. 133,97 m 2

dostateczny

Wymiana pokrycia dachowego z przebudową główek kominiarskich, remont elewacji zewnętrznej.
Planowana realizacja: 2014 r. - 2015 r.

-

12.

ul. Mickiewicza 31

3 mieszkania
pow. 95,50 m 2

dostateczny

Bez remontu

2014 r. - 2015 r.

13.

ul. Mostowa 6

3 mieszkania
pow. 166,13 m 2

dostateczny

Bez remontu

2012 r.

14.

ul. Przechodnia 6

5 mieszkań
pow. 181,76 m 2

dobry

Do rozbiórki

-

15.

ul. Łomżyńska 36

4 mieszkania
pow. 81,81 m 2

zły

Bez remontu

2014 r.

16.

ul. Łomżyńska 44

5 mieszkań
pow. 162,16 m 2

zły

Bez remontu

2016 r.

17.

ul. Plac 3 Maja 6

8 mieszkań
pow. 320,42 m 2

dostateczny

Remont elewacji zewnętrznej.
Planowana realizacja: 2015 r. - 2016 r.

-

18.

ul. Plac 3 Maja 7

6 mieszkań
pow. 224,05 m 2

dostateczny

Remont elewacji zewnętrznej.
Planowana realizacja: 2015 r. - 2016 r.

-

19

Winna-Chroły 25a

1 mieszkanie
pow. 64,00 m 2

dobry

Bez remontu

-

20.

Malec 54

2 mieszkania
pow. 90,70 m 2

dobry

Bez remontu

2014 r.

21.

ul. 11 Listopada 5a

1 mieszkanie
pow. 61,00 m 2

dobry

Bez remontu

-

22.

Budynek Szkoły Podstawowej w Łempicach

4 mieszkania
pow. 190,00 m 2

dobry

Bez remontu

-

23.

Przedszkole w Ciechanowcu

2 mieszkania
pow. 58,00 m 2

dobry

Bez remontu

-

Zasób mieszkaniowy gminy jest ogólnie w stanie technicznym słabym.

W okresie obowiązywania programu planuje się sprzedaż 26 lokali mieszkalnych. Lokale te mieszczą się w ośmiu budynkach. W kolejnych latach przewidywane zmniejszenie gminnego zasobu mieszkań, przedstawia się następująco:

Tab.2. Planowana liczba lokali gminnego zasobu mieszkaniowego przeznaczonych do sprzedaży.

L.p.

Lata
Rodzaj kosztów

2012

2013

2014

2015

2016

RAZEM

1.

Lokale mieszkalne

3

5

10

3

5

26

Planuje się także wybudowanie budynku wielolokalowego, trzy kondygnacyjnego, w którym znajdować się będzie ok. 18 mieszkań o przewidywanej łącznej powierzchni użytkowej ok. 540 m 2 . Inwestycja jest planowana na dwa lata (2014-2015), przy czym na 2013 rok planuje się sporządzenie niezbędnej dokumentacji.

Z mieszkaniowego zasobu gminy wydziela się następujące lokale z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne (Tab.3.):

Tab.3. Wykaz lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanowiec.

L.p.

Nazwa lokalu, adres

Ilość mieszkań w budynku, powierzchnia użytkowa

Stan techniczny budynku

Niezbędne remonty
i planowany czas ich realizacji

Planowany termin sprzedaży lokali

1.

ul. Drohicka 15

2 mieszkania
pow. 38,94 m 2

zły

Naprawa pokrycia dachowego z przebudową główek kominiarskich, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
Planowana realizacja: 2012 r. - 2014 r.

-

2.

Malec 54

1 mieszkanie
pow. 29,58 m 2

dobry

Remont wewnątrz lokalu
Realizacja: 2012 r.

-

II. DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU RACJONALIZACJĘ GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY.

1. Remonty bieżące prowadzone będą bez potrzeby zabezpieczenia lokali zastępczych.

2. Planowana sprzedaż lokali odbywać się będzie na pisemne wnioski najemców.

3. Ze sprzedaży wyłącza się następujące lokale położone przy: ul. Drohickiej 15 (5 lokali, w tym 2 lokale socjalne), ul. Drohickiej 17, ul. Plac 3 Maja 6, ul. Plac 3 Maja 7, ul. Dworskiej 21, ul. Kościuszki 16, ul. Mickiewicza 10, ul. Mickiewicza 13, ul. Mickiewicza 17, ul. Przechodniej 6, ul. 11 Listopada 5a, a także położone w budynkach: Szkoły Podstawowej w Łempicach, Przedszkola w Ciechanowcu oraz w miejscowości Winna-Chroły 25a i Malec 54 (jeden lokal socjalny).

4. W przypadku braku zainteresowania lokatorów wykupem mieszkań, przewiduje się możliwość zamian w celu sprzedaży. Zamiany dokonuje się po miesięcznym okresie poinformowania o takim zamiarze ze wskazaniem lokalu zamiennego. Koszty zamiany ponosi wynajmujący.

5. Burmistrz może za zgodą Rady Miejskiej, udzielić dla nabywców lokali w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

6. Planuje się sprzedaż w drodze przetargu lokali położonych w Ciechanowcu przy:

- ul. Drohickiej 19, ul. Drohickiej 29, ul. Kościuszki 20, ul. Kościuszki 22, ul. Mickiewicza 31, ul. Mostowej 6, ul. Łomżyńskiej 36, ul. Łomżyńskiej 44 oraz w miejscowości Malec 54 (dwa lokale).

III. ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ.

1. Ustala się następujące rodzaje czynszów:

a) za lokale mieszkalne,

b) za lokale socjalne.

2. Czynsz obejmuje: podatek od nieruchomości, koszty administrowania, koszty konserwacji, utrzymania technicznego budynku, koszty utrzymania zieleni oraz wszystkich pomieszczeń wspólnego użytkowania, w tym opłaty za utrzymanie czystości, energię cieplną i elektryczną.

3. Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do uiszczania związanych z eksploatacją mieszkania opłat niezależnych od właściciela, tj. opłat za dostawę do lokalu energii, wody oraz odbiór nieczystości płynnych w wypadkach, gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług.

4. Ustala się czynniki obniżające stawki czynszu:

a) wyposażenie lokalu w instalacje:

brak c.o., posiada instalację wodno-kanalizacyjną i łazienkę: 10 %,

brak c.o., posiada instalację wodno-kanalizacyjną: 15 %,

brak c.o., brak kanalizacji, posiada instalację wodociągową: 25 %,

brak c.o., brak instalacji wodno-kanalizacyjnej: 30 %,

b) za zły stan techniczny budynku: 15 %,

c) za położenie na wsi: 15 %,

d) za położenie lokalu w budynku: 10 %.

5. Czynniki obniżające łącznie nie powinny przekraczać 50 % stawki czynszu.

6. Czynniki obniżające stawki czynszu nie dotyczą czynszu za lokale socjalne.

7. Czynsz za lokale mieszkalne opłacają najemcy lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.

8. Stawki czynszu miesięcznego za 1 m 2 powierzchni użytkowej ustala się zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

9. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

10. W czasie trwania stosunku najmu wynajmujący może podwyższyć stawkę czynszu, jeśli dokonał w lokalu ulepszeń mających wpływ na wysokość czynszu.

11. Czynsz najmu płacony jest z góry do 10-go dnia każdego miesiąca na wskazany w umowie rachunek.

12. Wynajmujący lokal może podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

13. Finansowanie gospodarki mieszkaniowej w latach 2012-2016 odbywać się będzie z:

a) wpływów z czynszów za lokale mieszkalne,

b) sprzedaży lokali mieszkalnych,

c) wpływów z najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy,

d) wpływów z dzierżawy gruntów pod garażami,

e) ewentualnych dotacji celowych z budżetu Gminy.

14. Wysokość planowanych wydatków z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów w kolejnych latach, przedstawia poniższa tabela.

Tab.4. Wysokość planowanych wydatków w latach 2012-2016.

L.p.

Lata
Rodzaj kosztów

2012

2013

2014

2015

2016

RAZEM

1.

Koszty bieżącej eksploatacji

34.000 zł

33.000 zł

32.000 zł

32.000 zł

31.000 zł

162.000 zł

2.

Koszty remontów

15.000 zł

15.000 zł

15.000 zł

14.000 zł

14.000 zł

73.000 zł

3.

Koszty modernizacji lokali i budynków

-

-

-

-

-

-

4.

Koszty inwestycyjne

-

30.000 zł

900.000 zł

900.000 zł

-

1.830.000 zł

-

RAZEM

49.000 zł

78.000 zł

947.000 zł

946.000 zł

45.000 zł

2.065.000 zł

Wydatki na bieżąca eksploatację i remonty pochodzić będą z wpływów z czynszów, najmu i dzierżawy lokali znajdujących się w mieszkaniowym zasobie Gminy Ciechanowiec. W okresie obowiązywania programu nie planuje się modernizacji lokali i budynków. Środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne pochodzić będą z budżetu gminy.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 108/XXII/12
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 24 września 2012 r.

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD
MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY CIECHANOWIEC.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Mieszkaniowy zasób Gminy Ciechanowiec jest tworzony na podstawie w art. 20 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanowiec wchodzą lokale mieszkalne określone w art. 2 ust. 1 pkt. 4, 5 i 6 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

3. Wynajmującym lokale mieszkalne i socjalne jest Gmina Ciechanowiec reprezentowana przez Burmistrza, lub podmiot przez niego upoważniony.

4. Za dochód w niniejszych zasadach uważa się sumę wszystkich dochodów członków gospodarstwa domowego.

II. ZASADY GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY CIECHANOWIEC.

1. Gmina gospodarując swoim zasobem mieszkaniowym wynajmuje lokale mieszkalne mieszkańcom posiadającym stałe zameldowanie w Ciechanowcu przynajmniej przez okres ostatnich 5 lat.

2. W uzasadnionym interesem społecznym przypadku dopuszcza się zawarcie umowy najmu z innymi osobami niż określone w pkt. 1.

3. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy z wyjątkiem lokali socjalnych i lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy mogą być wynajmowane tylko na czas nieoznaczony.

III. TRYB ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA WNIOSKÓW O NAJEM LOKALU.

1. Wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub najmu lokalu socjalnego składa się w siedzibie jednostki zarządzającej mieszkaniowym zasobem gminy.

2. Rozpatrywanie i załatwianie wniosków prowadzi Burmistrz w oparciu o opinię Komisji Mieszkaniowej.

IV. KRYTERIA WYBORU OSÓB, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE PIERWSZEŃSTWO ZAWARCIA UMOWY NAJMU LOKALU NA CZAS NIEOZNACZONY I LOKALU SOCJALNEGO.

1. Najemcą lokalu socjalnego z zastrzeżeniem art. 14 ust. 1 ustawy może zostać wyłącznie osoba, która nie ma tytułu prawnego do lokalu i której dochody brutto z gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, nie przekraczały 100 % najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych lub 50 % najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych.

2. Prawo pierwszeństwa do przyznania lokalu socjalnego mają osoby, którym sąd wydał orzeczenie o wprowadzenie do takiego lokalu.

3. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na 1 rok.

4. Najemcą lokalu mieszkalnego może zostać wyłącznie osoba, która zamieszkuje w lokalu, w którym na osobę przypada mniej niż 5 m 2 powierzchni mieszkalnej i której dochody brutto z gospodarstwa domowego w okresie poprzedzającym trzy miesiące od złożenia wniosku, nie przekraczały 150 % najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych lub 100 % najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych.

5. Najemcą lokalu zamiennego może być wyłącznie osoba, której dotychczasowy lokal został uznany za niemieszkalny albo zamieszkuje w budynku przeznaczonym do remontu kapitalnego, albo utraciła lokal w wyniku klęski żywiołowej lub katastrofy budowlanej.

V. ZAMIANY MIESZKAŃ.

1. Najemca może dokonać zamiany na inny lokal mieszkalny za pisemną zgodą wynajmującego.

2. Nie zezwala się na dokonanie zamiany, gdy w jej wyniku na osobę będzie przypadać mniej niż 5 m 2 powierzchni łącznej pokoi lub gdy zamiana może zagrozić interesowi gminy.

3. Na wniosek najemcy wynajmujący może dokonać zamiany lokalu.

4. Najemcy lokali mieszkalnych mogą dokonywać zamiany zajmowanych przez nich lokali z:

a) najemcami lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

b) członkami spółdzielni mieszkaniowych mieszkającymi w zasobach spółdzielni mieszkaniowych,

c) właścicielami lokali mieszkalnych pod warunkiem, że właściciel lokalu mieszkalnego przeniesie na rzecz najemcy własność swojego lokalu mieszkalnego,

5. Zamiany o których mowa w ust. 1 mogą być dokonywane również gdy osoba, z którą następuje zamiana dysponuje lokalem w innej miejscowości.

6. Wynajmujący odmówi zgody na dokonanie zamiany w sytuacji gdy:

a) osoba, z którą następuje zamiana nie reguluje w terminie czynszu i innych opłat należnych za używanie lokalu,

b) dewastuje lokal,

c) wykracza przeciwko porządkowi domowemu w miejscu zamieszkania.

7. Burmistrz może zaproponować najemcy lokalu znajdującego się w zasobach mieszkaniowych gminy zamianę zajmowanego lokalu na inny wolny lokal mieszkalny w mieszkaniowym zasobie gminy, o ile jest to konieczne dla realizacji założeń wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Ciechanowiec.

8. Wynajmujący ma prawo dokonać zamiany lokalu, który kwalifikuje się do sprzedaży a najemca nie jest zainteresowany jego wykupieniem.

VI. INNE POSTANOWIENIA.

1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują małżonek nie będący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

2. Osoby wymienione w pkt. 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci przez okres minimum 1 roku.

3. Wynajmujący może wypowiedzieć stosunek najmu.

a) z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia z powodu nie zamieszkiwania najemcy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

b) z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, osobie, lub współmałżonkowi, któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej lub w miejscowości oddalonej do 30 km.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »