| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/82/12 Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 29 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Jedwabne oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz.13 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, możliwość korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Jedwabne na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie stanowiącym Załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jedwabne, stanowi Załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Załuska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/82/12
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 29 września 2012 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNUKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA JEDWABNE

§ 1. 1. Udostępnianie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jedwabne następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem, a Gminą Jedwabne zwaną dalej Gminą.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawierana jest na wniosek operatora lub przewoźnika składany do Gminy wraz z załącznikami zawierającymi informacje niezbędne do naliczania opłaty za korzystanie z przystanków.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust.2 należy dołączyć:

1) proponowany rozkład jazdy z uwzględnieniem przystanków wyszczególnionychw wykazie przystanków stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały,

2) wykaz pojazdów, którymi przewoźnik lub operator zamierza wykonywać przewozyz podaniem ich numerów rejestracyjnych,

3) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,

4) kserokopie zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),

5) kserokopie zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

6) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

7) mapę z zaznaczona linią komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW

1. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych których właścicielemlub zarządzającym jest Gmina jest odpłatne. Stawka opłaty za korzystaniez przystanków jest ustalana przez Rade Miejską w Jedwabnem w drodze uchwały.

2. Opłata za korzystanie z przystanków jest naliczana i pobierana przez Gminę, na zasadach określonych w umowie, o której mowa w § 1 niniejszego Regulaminu.

3. Przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych maja prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadaniai wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w innym celu,w szczególności oczekiwania na pasażerów. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z rozkładów jazdy jedynie na pętlach autobusowych oraz przystankach początkowych i końcowych, o ile zostały na nich wyznaczone w tym celu określone miejsca.

4. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do:

1) zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a w przypadku jej braku w taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i nie blokować przystanku dla innych użytkowników,

2) podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania osobom starszymi niepełnosprawnym.

§ 3. INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU

1. Gmina może odmówić uzgodnienia korzystania z przystanków komunikacyjnychw przypadku, gdy:

1) uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m. in. blokowanie wjazdu do zatoki,

2) z przewoźnikiem uprzednio rozwiązano umowę z powodów opisanych w ust. 2.

2. Umowa na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana w przypadku stwierdzenia:

1) nie przestrzeganie przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnieniaw korzystaniu z przystanków przez innych przewoźników,

2) niepłacenia należności za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez 2 kolejne okresy płatnicze,

3) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

4) stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m. in. blokowanie wjazdu do zatok autobusowych innym przewoźnikom,

5) nie powiadomienia administratora o zmianie rozkładu jazdy bądź wykazu pojazdów,

6) naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Gminyz jednomiesięcznym wyprzedzeniem o planowanych zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte w dokumentach załączonych do wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 3 lub zaprzestaniu działalności przewozowej.

4. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do zamieszczania rozkładu jazdy na przystankach we własnym zakresie po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Gminę formyi rozmiaru tabliczki przystankowej.

5. Zabrania się bez zgody Gminy rozmieszczania plakatów i ogłoszeńoraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób na terenie przystanków komunikacyjnych.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/82/12
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 29 września 2012 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych w Gminie Jedwabne

l.p.

Lokalizacja

Nr drogi lub
nr ew. działki

Kategoria drogi

Uwagi

1.

Biodry (wiata przystankowa blaszana)

98

gminna

-

2.

Bronaki Pietrasze

75

gminna

-

3.

Kotowo Stare

7

gminna

-

4.

Kotówek

120

gminna

-

5.

Rostki

119

gminna

-

6.

Witynie

187/1

gminna

-

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »