| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 18.108.2012 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011r., Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012r. poz. 567) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100 i 101,Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych do celów o których mowa w §1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 2,00 zł;

2) przy zajęciu jezdni pow.20% do 50% szerokości - 4,00 zł;

3) przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni- 6,00 zł.

2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do chodników, placów postojowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego w wysokości 1,50 zł.

4. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) poza obszarem zabudowanym - 40,00 zł;

2) w obszarze zabudowanym - 60,00 zł;

3) na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł;

4) przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawkę w wysokości 30% określonej w pkt 1oraz stawki w wysokości 50% określonych w pkt 2 i 3

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust.1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1m2 powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:

a) poza terenem zabudowanym - 0,30 zł,

b) w terenie zabudowanym - 0,30 zł;

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,30 zł;

3) pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsca parkingowe (koperty) - 0,30 zł;

4) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoiska handlowe - 5,00 zł.

2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty za 1m2 powierzchni reklamy w wysokości- 3,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XVI/78/04 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 188, poz. 2519).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Karpiuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Książek

Ekonomistka, posiada wieloletnie doświadczenie w działach personalnych, obecnie samodzielny specjalista ds. kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »