| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/121/2012 Rady Gminy Augustów

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568: z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203: z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 1327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281; z 2012 r. poz. 567) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz.1211, Nr 208, poz.1241, Nr 209, poz.1244) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Chmielewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/121/2012
Rady Gminy Augustów
z dnia 28 września 2012 r.

Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

§ 1. Z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Gminną Radą Pożytku Publicznego- w przypadku jej powołania, przeprowadza się konsultacje projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o :

1) Gminie- rozumie się przez to Gminę Augustów,

2) Radzie- rozumie się przez to Radę Gminy Augustów,

3) Urzędzie- rozumie się przez to Urząd Gminy Augustów,

4) Wójcie- rozumie się przez to Wójta Gminy Augustów,

5) Ustawie- rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj, Dz. U. z 2010 r. Nr 234 , poz.1536, z późn. zm.)

6) Organizacjach pozarządowych - rozumie się przez to organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

§ 3. Konsultacje przeprowadza się w sprawach projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność na terenie Gminy.

Zasady przeprowadzania konsultacji

§ 4. 1. Decyzje w sprawie przeprowadzania konsultacji projektów aktów prawa miejscowego, zwanych dalej "konsultacjami", podejmuje Wójt.

2. Wszelkie zadania związane z przygotowaniem projektów aktów prawa miejscowego

i przeprowadzeniem poszczególnych konsultacji wykonuje pracownik Urzędu.

§ 5. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów gminy, chyba ,że ustawa stanowi inaczej.

§ 6. 1. Informację o podejmowanych konsultacjach zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Informacja powinna określać :

1) przedmiot konsultacji;

2) termin konsultacji;

3) formy konsultacji;

4) adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu;

5) komórkę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

2. Publikacja na stronie internetowej nie wyklucza innych sposobów informowania

o konsultacjach.

3. Informacja o rozpoczęciu konsultacji publikowana jest w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

§ 7. 1. Konsultacje mogą być prowadzone, w co najmniej jednej z podanych form:

1) konsultacje pisemne;

2) spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych;

3) korespondencyjne informowanie o możliwości składania opinii i uwag do projektu aktu będącego przedmiotem konsultacji;

4) publikacja tekstu dokumentu na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej;

5) przyjmowanie uwag w siedzibie urzędu;

2. O formie przeprowadzenia konsultacji decyduje Wójt.

3. Uczestnicy konsultacji , składają opinie osobiście w siedzibie Urzędu, lub drogą pocztową w formie kompletnie wypełnionego formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

4. Opinie anonimowe nie będą podlegały rozpatrzeniu.

§ 8. 1. Po zakończeniu konsultacji pracownik urzędu sporządza zestawienie wszystkich uwag i wniosków, celem rozpatrzenia ich przez Wójta. Wyniki konsultacji z uzasadnieniem nieuwzględnionych wniosków i uwag przekazywane są Radzie Gminy wraz ze stosownym konsultowanym projektem uchwały nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

2. Wójt w terminie 14 dni od daty zakończenia konsultacji przygotowuje sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji oraz przedkłada je do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji i podmiotów.


Załącznik do Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

FORMULARZ DO KONSULTACJI PROJEKTU AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I PODMIOTÓW

Wskazanie projektu aktu prawa miejscowego, który jest konsultowany

1

Uchwała w sprawie
2

Art.Proponowane zmiany brzmienia zapisu lub treści nowego przepisu
(w przypadku propozycji dodania nowego przepisu, w polu 2 wpisać należy:NOWY PRZEPIS)


3

Uzasadnienie wprowadzenia zmiany/wprowadzenia nowego zapisu


4

……………………………………. ………………………………………...

Organizacja lub podmiot składający formularz podpisy osób reprezentujących

......................................., data ……………………


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/121/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 28 września 2012 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zmianami) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Ślawski

Country Manager VMware w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »