reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/193/12 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 12 października 2012r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i placówkom oświatowym prowadzonym przez inną niż jednostka samorządu terytorialnego osobę prawną lub osobę fizyczną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr, 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, poz. 979) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dotacje z budżetu Gminy Mońki, zwanej dalej Gminą przysługują:

1) przedszkolom niepublicznym, w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących zapisanych w uchwale budżetowej wg stanu na początek roku budżetowego, ponoszonych w przedszkolu prowadzonym przez Gminę, w przeliczeniu na jednego ucznia w zaokrągleniu do pełnych złotych, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę, w zaokrągleniu do pełnych złotych;

2) oddziałom pięciogodzinnym prowadzonym w przedszkolu niepublicznym w wysokości 5/9 kwoty określonej w punkcie 1;

3) niepublicznym punktom i zespołom przedszkolnym, o których mowa w art. 14 c ustawy o systemie oświaty w wysokości równej 40% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących zapisanych w uchwale budżetowej wg stanu na początek roku budżetowego, ponoszonych na uczniów w przedszkolach publicznych w zaokrągleniu do pełnych złotych, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę, w zaokrągleniu do pełnych złotych;

§ 2. 1. Warunkiem udzielenia dotacji dla placówek niepublicznych jest złożenie informacji o planowanej liczbie uczniów do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Informacja o planowanej liczbie uczniów o której mowa w ust. 1 powinna być zawarta we wniosku o dotację, który organ prowadzący placówkę składa do organu dotującego nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3. Zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku określa wzór stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

4. O zmianie wszelkich danych zawartych we wniosku organ prowadzący placówkę zobowiązany jest poinformować na piśmie organ dotujący w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

§ 3. 1. Dotacje, o których mowa w niniejszej uchwale, przekazywane są w 12 miesięcznych ratach w terminie do 25 - go każdego miesiąca na rachunek bankowy placówki.

2. Organ prowadzący przedszkole przekazuje wykaz dzieci pochodzących spoza Gminy Mońki (według miejsca zamieszkania). Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Informację o liczbie dzieci organ prowadzący sporządza na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej prowadzonej w placówce.

§ 4. 1. Organ prowadzący placówkę sporządza półroczne i roczne rozliczenie otrzymanej dotacji, z wyszczególnieniem kwot na poszczególne rodzaje wydatków.

2. Organ prowadzący placówkę, otrzymaną dotację może przeznaczyć na dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Może ją wykorzystać wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących placówki tj: wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych w placówce oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń, zakup towarów i usług, koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem placówki i realizacją jej zadań statutowych.

3. Rozliczenie dotacji za okres od 1-go stycznia do 30 - go czerwca należy złożyć do dnia 20 lipca, natomiast za okres od 1-go stycznia do 31 grudnia, do dnia 31 stycznia roku następującego po roku otrzymania dotacji. W przypadku gdy placówka kończy swoją działalność, rozliczenia należy dokonać w terminie 30 dni od otrzymania ostatniej transzy dotacji. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przez rozliczenie dotacji należy rozumieć:

1) przedstawienie informacji o wysokości otrzymanej dotacji oraz o wysokości dotacji wykorzystanej z podziałem na rodzaje wydatków;

2) zwrot przez organ prowadzący wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranej dotacji, a także przekazanie przez organ dotujący kwoty należnej dotacji nie przekazanej do 31 grudnia roku na który dotacja była przyznana.

5. Brak dokonania ostatecznego rozliczenia (zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem) w terminie wskazanym w ust. 4 skutkuje naliczeniem odsetek jak od zaległości podatkowych.

6. Brak złożenia informacji, o której mowa w § 2 ust. 2 lub rozliczenia, o którym mowa w § 4 ust. 4 stanowi podstawę do wstrzymania kolejnej transzy dotacji. Dotacja zostanie wyrównana po otrzymaniu przez organ dotujący zaległych dokumentów.

§ 5. W przypadku stwierdzenia, iż nastąpiła pomyłka w przekazaniu informacji o stanie uczniów, organ prowadzący może przedłożyć korektę i przekazać odrębnym pismem do organu dotującego. Wyrównanie dotacji do stanu uczniów po korekcie nastąpi w miesiącu następującym po złożeniu korekty.

§ 6. 1. Prawidłowość wykorzystania przyznanej dotacji z budżetu Gminy podlega kontroli w zakresie:

1) zgodności ze stanem faktycznym liczby dzieci i wychowanków wykazanych w informacjach, o których mowa w § 3 ust. 2;

2) prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3 d ustawy o systemie oświaty.

2. Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli.

3. Kontrolowany zapewnia kontrolującemu warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, a w szczególności zobowiązany jest do zapewnienia kontrolującemu samodzielnego pomieszczenia, niezwłocznego przedstawienia dokumentacji organizacyjnej, finansowej i przebiegu nauczania oraz terminowego udzielenia wyjaśnień.

4. W przypadku trudności lokalowych w siedzibie kontrolowanego lub innych obiektywnych przeszkód uniemożliwiających przeprowadzenie kontroli w siedzibie kontrolowanego, możliwe jest przeprowadzenie kontroli na podstawie protokolarnie pobranych dokumentów poza siedzibą kontrolowanego.

5. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stanisław Klepacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/193/12
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 12 października 2012 r.

Wniosek o udzielenie dotacji

............................................... ...............................................

(pieczęć organu prowadzącego) (miejscowość i data)

Burmistrz Moniek

Wniosek o udzielenie dotacji na rok ………………..

1. Dane wnioskodawcy:

a) nazwa organu prowadzącego

………………………………………………………………………………………….........

b) adres organu prowadzącego wraz z numerem telefonu

………………………………………………………………………………………….........

c) NIP ……………………………… Regon …………………………………….............................

2. Dane placówki:

a) typ placówki ……………………………………………………………………...........................

b) pełna nazwa szkoły / placówki

…………………………….................................................................................................

c) dokładny adres szkoły/ placówki wraz z numerem kodu i numerem telefonu

…………………………………………………………………………………………........

d) adres e-mail ……………………………………………………………………...........................

e) NIP …………………………… Regon ………………………………………............................

f) numer wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wraz z datą wpisu

……………………………………………………………………………………….............

3. Dane osoby reprezentującej szkołę lub placówkę, zgodnie z odpowiednią ewidencją lub rejestrem:

a) imię i nazwisko ………………………………………………………………….........................

b) tytuł prawny / pełniona funkcja …………………………………………………........................

c) numer telefonu …………………………………………………………………..........................

4. Planowana liczba uczniów w roku kalendarzowym, na który ma być udzielona dotacja:

a) średnia, miesięczna liczba uczniów w okresie styczeń - sierpień ……………….......................

b) średnia, miesięczna liczba uczniów w okresie wrzesień - grudzień …………….......................

5. Numer rachunku bankowego szkoły / placówki właściwy do przekazywania dotacji:

……………………………………………………………………………..............................

6. Zobowiązuję się do informowania o wszelkich zmianach zachodzących
w powyżej przedstawionych danych oraz o faktycznej liczbie uczniów / wychowanków* w każdym miesiącu a także do rozliczania otrzymanej dotacji zgodnie z ustalonymi zasadami.

7. Oświadczam, że wszystkie podane powyżej dane są zgodne z rzeczywistością.

* niepotrzebne skreślić

………………………………......................................

(podpis i pieczęć przedstawiciela organu prowadzącego)

UWAGA: Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/193/12
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 12 października 2012 r.

……………….................

……………………………. (miejscowość i data)

(pieczęć placówki)

Burmistrz Moniek

Informacja o stanie dzieci na dzień 1 ………… ……….. roku w …………………..............

(miesiąc) (rok) (nazwa przedszkola)

……………………………………………………………………………………………........

liczba dzieci ogółem: ………………………

w tym dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenia, o których mowa w art.71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ze zmianami według wag*:

waga P 28 - liczba dzieci …………

waga P 36 - liczba dzieci …………

waga P 38 - liczba dzieci …………

Wykaz dzieci pochodzących spoza Gminy Mońki:

Lp.

Nazwisko dziecka

Imię dziecka

Data urodzenia

Adres zamieszkania

Gmina zamieszkania

razem z Gminy ………………………

Lp.

Nazwisko dziecka

Imię dziecka

Data urodzenia

Adres zamieszkania

Gmina zamieszkania

razem z Gminy ………………………..

............………………………………….........

(podpis przedstawiciela organu prowadzącego)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/193/12
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 12 października 2012 r.

Mońki, dnia ………………

…………………………….

(pieczęć placówki)

Burmistrz Moniek

Rozliczenie dotacji za okres ……………………………………… ……………… roku

Kwota otrzymanej dotacji ……………………………………… zł.

Kwota dotacji wydatkowanej …………………………………….zł.

w tym:

Rodzaj wydatku

Kwota w złotych

………………………………….....................

(podpis przedstawiciela organu prowadzącego)

* w rubryce rodzaj wydatku należy wpisać na co dotacja była wydatkowana np.: wynagrodzenie nauczycieli, opłata za energię, zakup pomocy dydaktycznych itp.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama