reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/102/2012 Rady Gminy Milejczyce

z dnia 7 września 2012r.

w sprawie połączenia sołectwa Lubiejki z sołectwem Wałki

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, i Nr 106, poz. 675; z 2011r Nr 117, poz,679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887,Nr 217, poz.1281; z 2012r poz.567 ) oraz § 8 i 9 Statutu Gminy Gminy Milejczyce stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/23/2011 Rady Gminy Milejczyce z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Milejczyce (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2011r Nr 88, poz. 1002) Rada Gminy Milejczyce uchwala co następuje :

§ 1. Z inicjatywy mieszkańców sołectwa Lubiejki i Wałki, po przeprowadzonych konsultacjach z mieszkańcami, dokonuje się połączenia sołectwa Lubiejki i Wałki w jedno sołectwo Wałki.

§ 2. 1. Sołectwo Wałki obejmować będzie dotychczasowy obszar sołectwa Wałki i Lubiejki.

2. Granice sołectwa Wałki stanowić będą granice dotychczasowych sołectw Wałki i Lubiejki.

3. Siedzibą władz będzie wieś Wałki.

4. Utworzona jednostka pomocnicza będzie nosić nazwę sołectwo Wałki.

§ 3. Utworzonemu w wyniku połączenia sołectwu, po przeprowadzonych konsultacjach z mieszkańcami, nadany zostanie statut w drodze odrębnej uchwały Rady Gminy Milejczyce.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milejczyce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Adam Fiłoc


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gmina może tworzyć jednostki pomocnicze, w tym sołectwa. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy. Z inicjatywy mieszkańców sołectw rozpoczęto procedurę w celu podjęcia stosownej uchwały Rady Gminy. Jako podstawową formę konsultacji wybrano zebranie wiejskie(§6.1.uchwały Nr XX/115/10 Rady Gminy Milejczyce w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Milejczyce).Zebranie w obu sołectwach odbyło się dn.24.08.2012r.- zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 95/2012. Za przyłączeniem mniejszej jednostki pomocniczej-Lubiejek- do większej - Wałek, przemawiają względy społeczno-gospodarcze istotne dla mieszkańców mniej licznej wsi pragnących mieć właściwe przedstawicielstwo. Przedmiotowa inicjatywa jest uzasadniona, albowiem połączenie sołectw zapewni lepsze administrowanie sołectwem-dotychczas zaniedbywane były interesy mieszkańców Lubiejek wskutek czego ich wieś miała mniejsze szanse rozwoju, również gospodarczego (dotychczas w sołectwie Lubiejki nie wybrano ani sołtysa ani rady sołeckiej - sołectwo nie miało więc swojej reprezentacji ani właściwych organów; nie było w żadem sposób "zarządzane",nikt nie zabiegał o interesy mieszkańców).Proponowana zmiana zapewni lepszy kontakt z organami gminy, m.in. poprzez udział sołtysa w obradach Rady Gminy czy też kontakt z Wójtem Gminy czy urzędem, który będzie dbać o interesy mieszkańców m.in. poprzez przekazywanie niezbędnych informacji, zgłaszanie potrzeb i różnego rodzaju inicjatyw lokalnych. Wyniki konsultacji potwierdzają słuszność zgłoszonej inicjatywy mieszkańców i jednoznacznie wskazują, że mieszkańcy dotychczasowego sołectwa Lubiejki wyrażają wolę przyłączenia do sołectwa Wałki a mieszkańcy Wałek nie wnoszą sprzeciwu.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

KG Legal

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama