Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/147/12 Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie podziału Gminy Czyżew na okręgi wyborcze

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, zm. 1) ), art. 418 § 1, art. 419 § 2 i 4 i art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, zm. 2) ) oraz art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. 3) ) na wniosek Burmistrza Czyżewa Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Czyżew na okręgi wyborcze, ustala ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.

§ 4. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej w Czyżewie przeprowadzonych w trakcie trwania kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na okręgi wyborcze.

§ 5. Na ustalenia Rady Miejskiej w Czyżewie w sprawie okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Łomży w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Sienicki

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z Dz.U. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz.889

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z Dz.U. z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 849

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 67, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567.


Załącznik do Uchwały Nr XXI/147/12
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 26 września 2012 r.

Podział Gminy Czyżew na okręgi wyborcze

1. Liczba mieszkańców Gminy Czyżew wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. 1) ): 5.315

2. Liczba wybieranych radnych: 15

3. Jednolita norma przedstawicielstwa: 354

Nr okręgu

Granice okręgu

Liczba mieszkańców w okręgu

Liczba wybieranych
radnych w okręgu

1

miasto Czyżew, w tym ulice:
Ciechanowiecka, Jakubskiego, Kolejowa, Przydworcowa, Przytorowa, Złote Jabłko

264

1

2

miasto Czyżew, w tym ulice:
Konopnickiej, Mazowiecka: numery parzyste od numeru 34 do końca , Mickiewicza, Norwida, Słowackiego, Szkolna

415

1

3

miasto Czyżew, w tym ulice:
Andrzejewska, Kościelna, Krzywa, Mały Rynek, Mazowiecka: numery nieparzyste wszystkie i numery parzyste od 2 do 32 , Zambrowska, Zarzecze

375

1

4

miasto Czyżew, w tym ulice:
Apoznańskich, Cicha, Cmentarna, Duży Rynek, Jaśminowa, Krótka, Kwiatowa, Ogrodowa, Piwna, Sikorskiego, Strażacka, Zarębska

343

1

5

miastoCzyżew, w tymulice:
Kusocińskiego, Mała, Nowa, Nurska, Polna: numery nieparzyste od 41 do końca i numery parzyste od 44 do końca, Sybiraków

352

1

6

miastoCzyżew, w tymulice:
Akacjowa, Klonowa, Lipowa, Łąkowa, Niepodległości, Okrężna, Polna: numery nieparzyste od 1 do 37 i numery parzyste od 2 do 42, Przemysłowa, Słoneczna, Wesoła

381

1

7

miejscowości :
Czyżew Ruś-Wieś, Czyżew-Sutki, Dmochy-Wochy, Dmochy-Mrozy, Ołdaki-Magna Brok,Zaręby-Bindugi

491

1

8

miejscowości:
Godlewo-Kolonia, Czyżew-Chrapki, Dmochy-Glinki, Dmochy-Rodzonki, Dmochy-Wypychy, Krzeczkowo-Nowe Bieńki, Krzeczkowo-Stare Bieńki

394

1

9

miejscowości:
Brulino-Koski, Brulino-Piwki, Czyżew-Ruś-Kolonia, Czyżew- Złote Jabłko, Jaźwiny-Koczoty, Michałowo Wielkie, Stokowo-Bućki, Stokowo-Szerszenie, Szulborze-Kozy

402

1

10

miejscowości:
Czyżew-Siedliska, Godlewo-Piętaki, Siennica-Gizy, Siennica-Klawy, Siennica-Lipusy, Siennica-Łukasze, Siennica-Pierce, Siennica-Pietrasze, Siennica-Puziki, Siennica-Szymanki, Siennica-Święchy

352

1

11

miejscowości:
Krzeczkowo-Gromadzyn, Krzeczkowo Mianowskie, Krzeczkowo-Szepielaki, Zalesie Stare

321

1

12

miejscowości:
Rosochate Kościelne, Rosochate Nartołty

321

1

13

miejscowości:
Kaczyn-Herbasy, Zalesie-Stefanowo, Zaręby-Góry Leśne, Zaręby-Skórki, Zaręby-Święchy

298

1

14

miejscowości:
Dąbrowa-Cherubiny, Dąbrowa Wielka, Kaczyn Stary, Święck-Strumiany

337

1

15

miejscowości:
Dąbrowa-Nowa Wieś, Dąbrowa-Szatanki, Dąbrowa-Kity, Dąbrowa-Michałki

270

1

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Sienicki

1) Liczba mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału gminy na okręgi wyborcze (art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-10-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe