Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/142/2012 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172. poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 50 ust 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738; z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217 poz.1427; z 2011r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887: z 2012r. poz. 579) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

§ 2. Wymiar i zakres przyznanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej i materialnej, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze wywiadu środowiskowego oraz dokumentacji uzasadniającej konieczność przyznania pomocy.

§ 3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie nie przekracza odpowiednio kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

1) Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, których dochód przekracza kryterium określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ponoszą odpłatność za każdą godzinę świadczonych usług, w zależności od wysokości dochodu, wg wskaźnika w poniższych tabelach.

a) osoby samotne i samotnie gospodarujące:

Dochód osoby samotnie gospodarującej określony w % wg kryterium ustalonego zgodnie z art.8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wskaźnik odpłatności ustalony w % od ceny usługi za 1 godzinę dla osoby samotnie gospodarującej

Do 100 %

nieodpłatnie

101 % - 150 %

10%

151 % - 200 %

20%

201 % -250 %

30%

251 % - 300 %

40%

301 % - 350 %

60%

351 % - 400 %

80%

Powyżej 400 %

100%

b) osoby zamieszkujące z rodziną:

Dochód osoby w rodzinie określony w % wg kryterium ustalonego zgodnie z art.8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wskaźnik odpłatności ustalony w % od ceny usługi za 1 godzinę dla osób pozostających w rodzinie

Do 100 %

nieodpłatnie

101 % - 150 %

15%

151 % - 200 %

30%

201 % -250 %

40%

251 % - 300 %

50%

301 % - 350 %

70%

351 % - 400 %

90%

Powyżej 400 %

100%

§ 4. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 8,00 zł (słownie: Osiem złotych).

§ 5. Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 10,00 zł (słownie: Dziesięć złotych).

§ 6. Miesięczną odpłatność za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się jako iloczyn dnia, w której była świadczona pomoc w danym miesiącu, wymiaru usług opiekuńczych, kosztu jednej godziny usług opiekuńczych oraz wskaźnika odpłatności określonego w procentach.

§ 7. Należność za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnosi się do kasy Urzędu Gminy Siemiatycze lub na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługa została wykonana.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Traci moc uchwała Nr VI/24/07 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 31 lipca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 190, poz. 1935).

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący


Andrzej Zbigniew Sycewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-10-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe