Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/135/12 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 3 października 2012r.

w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012r. poz.567) oraz art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz. 1658;z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705, z 2010r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991, z 2011r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 139 poz. 814, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206, z 2012r. poz.941) uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Goniądz, dotyczące wychowania, nauczania i opieki w zakresie podstawy programowej, określonej w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół - są realizowane nieodpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach od 8.00 do 13.00.

§ 2. 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Goniądz w godzinach od 7.00 do 8.00 i od 13.00 do 16.00, na które składają się różne formy zajęć dodatkowych wykraczających poza podstawę programową realizowane są za odpłatnością w wysokości 1,80zł (słownie: jeden złoty osiemdziesiąt groszy) za jedną godzinę realizacji zajęć.

2. Do zajęć dodatkowych, wykraczających poza podstawę programową należą między innymi zajęcia:

1) rozszerzające rozwój umysłowy dzieci poprzez gry i zabawy dydaktyczne,

2) rozwijające zainteresowania otaczającym światem za pomocą gier i zabaw badawczych,

3) wspomagające rozwój ruchowy dziecka poprzez aktywne spędzanie czasu z wykorzystaniem gier i zabaw sportowych,

4) rozwijające artystyczne uzdolnienia dzieci,

5) rozwijające dodatkowe zainteresowania i uzdolnienia dzieci,

6) organizacja i przeprowadzenie pracy indywidualnej i pracy w zespołach wyrównawczych.

3. Stawkę, o której mowa w ust. 1 nalicza się za każdą zadeklarowaną przez rodziców godzinę pobytu dziecka ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, w godzinach pracy przedszkola.

4. Miesięczna wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole ustalana jest jako iloczyn stawki, o której mowa w ust. 1, zadeklarowanej przez rodziców dziecka dziennej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz liczby dni roboczych w danym miesiącu.

5. Przy przeliczaniu odpłatności za pobyt do 1 godziny pomija się, a pobyt co najmniej 1 godziny liczy się za pełną godzinę. Przeliczenia dokonuje się w stosunku miesięcznym.

6. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu oraz kosztów zajęć dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodziców przez inne niż przedszkolne podmioty.

7. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w ust. 4 podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu za każdy dzień nieobecności w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne.

8. Opłatę o której mowa w ust. 4 wnosi sie do 10 dnia następnego miesiąca następującego po miesiącu świadczenia usług.

9. Zakres realizowanych przez przedszkole świadczeń, o których mowa w ust. 2 i ich dzienny wymiar deklarowany przez rodziców, a także zasady obliczania, przyjmowania i zwrotu opłaty za przedmiotowe świadczenia określi umowa cywilno-prawna zawierana pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goniądzu a rodzicami.

§ 3. Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu do prowadzenia ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXII/129/12 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-10-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe