reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/135/12 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 3 października 2012r.

w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012r. poz.567) oraz art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz. 1658;z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705, z 2010r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991, z 2011r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 139 poz. 814, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206, z 2012r. poz.941) uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Goniądz, dotyczące wychowania, nauczania i opieki w zakresie podstawy programowej, określonej w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół - są realizowane nieodpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach od 8.00 do 13.00.

§ 2. 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Goniądz w godzinach od 7.00 do 8.00 i od 13.00 do 16.00, na które składają się różne formy zajęć dodatkowych wykraczających poza podstawę programową realizowane są za odpłatnością w wysokości 1,80zł (słownie: jeden złoty osiemdziesiąt groszy) za jedną godzinę realizacji zajęć.

2. Do zajęć dodatkowych, wykraczających poza podstawę programową należą między innymi zajęcia:

1) rozszerzające rozwój umysłowy dzieci poprzez gry i zabawy dydaktyczne,

2) rozwijające zainteresowania otaczającym światem za pomocą gier i zabaw badawczych,

3) wspomagające rozwój ruchowy dziecka poprzez aktywne spędzanie czasu z wykorzystaniem gier i zabaw sportowych,

4) rozwijające artystyczne uzdolnienia dzieci,

5) rozwijające dodatkowe zainteresowania i uzdolnienia dzieci,

6) organizacja i przeprowadzenie pracy indywidualnej i pracy w zespołach wyrównawczych.

3. Stawkę, o której mowa w ust. 1 nalicza się za każdą zadeklarowaną przez rodziców godzinę pobytu dziecka ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, w godzinach pracy przedszkola.

4. Miesięczna wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole ustalana jest jako iloczyn stawki, o której mowa w ust. 1, zadeklarowanej przez rodziców dziecka dziennej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz liczby dni roboczych w danym miesiącu.

5. Przy przeliczaniu odpłatności za pobyt do 1 godziny pomija się, a pobyt co najmniej 1 godziny liczy się za pełną godzinę. Przeliczenia dokonuje się w stosunku miesięcznym.

6. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu oraz kosztów zajęć dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodziców przez inne niż przedszkolne podmioty.

7. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w ust. 4 podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu za każdy dzień nieobecności w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne.

8. Opłatę o której mowa w ust. 4 wnosi sie do 10 dnia następnego miesiąca następującego po miesiącu świadczenia usług.

9. Zakres realizowanych przez przedszkole świadczeń, o których mowa w ust. 2 i ich dzienny wymiar deklarowany przez rodziców, a także zasady obliczania, przyjmowania i zwrotu opłaty za przedmiotowe świadczenia określi umowa cywilno-prawna zawierana pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goniądzu a rodzicami.

§ 3. Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu do prowadzenia ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXII/129/12 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Moduł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

KPDA Biuro rachunkowe

Doradztwo podatkowe, księgowość dla firm i obsługa w zakresie sprawozdawczości, kadr i płac oraz audytu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama