Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/164/2012 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Tykocin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887; z 2012 r. Nr 567), w związku z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368) Rada Miejska w Tykocinie uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały określa się przystanki komunikacyjne stanowiące własność Gminy Tykocin, udostępnione operatorom i przewoźnikom wykonującym regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym.

§ 2. W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/164/2012
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 27 września 2012 r.

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH PRZYSTANKÓW KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ ZLOKALIZOWANYCH W PASACH DROGOWYCH DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY TYKOCIN

L.p.


Numer drogi

Nazwa miejscowości

Miejsce usytuowania przystanku

Strona

Istniejąca infrastruktura

1.


105549B


Tykocin

ul. Zagumienna
obok Zespołu Szkół i Przedszkola w Tykocinie


P


słupek

2.


105488B


Jeżewo Stare


przy sklepie w Jeżewie Starym


P


wiata

3.


działka gminna nr geod. 183/1


Kapice Stare


plac przy świetlicy wiejskiej w Kapicach Starych


L


wiata

4.


działka Skarbu Państwa
1822/2


Tykocin


plac przy ul. Stary Rynek w Tykocinie


P


wiata


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/164/2012
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 27 września 2012 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych dla operatorów i przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym

1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach gminnych zarządzanych przez Gminę Tykocin, mogą korzystać operatorzy i przewoźnicy wykonujący regularne przewozy osób w ramach publicznego transportu zbiorowego.

2. Z przystanków komunikacyjnych mogą korzystać operatorzy oraz przewoźnicy posiadający potwierdzenie uzgodnienia z Gminą Tykocin zasad korzystania z przystanków autobusowych, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 847, z późn. zm.).

3. W celu uzyskania wyżej wymienionego potwierdzenia należy złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miejskim w Tykocinie, ul. Złota 2, 16-080 Tykocin.

4. Operatorzy i przewoźnicy posiadający potwierdzenie uzgodnienia na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, będących własnością lub będących w zarządzie Gminy Tykocin, mają obowiązek podać do publicznej wiadomości rozkład jazdy poprzez zawieszenie stosownej informacji na przystankach komunikacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (Dz. U z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.).

5. Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przedsiębiorców (operatorów i przewoźników) są podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych. Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę operatora lub przewoźnika i ewentualnie jego logo.

6. Utrzymanie tablicy z rozkładem jazdy w należytym stanie technicznym należy do właściwego przedsiębiorcy, operatora, przewoźnika.

7. Zabrania się umieszczania na przystankach komunikacyjnych innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu jazdy, oraz reklam w rozumieniu art. 4 ust. 23 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

8. Operatorzy i przewoźnicy wykonujący przewozy w krajowym transporcie drogowym zobowiązani są do:

1) zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a w przypadku jej braku w taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i nie blokować przystanku dla innych użytkowników,

2) podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania osobom starszym i niepełnosprawnym.

9. Zabrania się postoju na przystankach komunikacyjnych ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.

10. Wykonywanie manewru zawracania i parkowania może się odbywać jedynie w miejscach wyznaczonych.

11. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązany jest do korzystania z przystanków komunikacyjnych, w sposób umożliwiający innym operatorom i przewoźnikom korzystanie z nich na równych prawach.

12. W przypadku prowadzenia prac na przystankach komunikacyjnych jest możliwa zmiana lokalizacji tych obiektów, likwidacja bądź czasowe zawieszenie w funkcjonowaniu.

13. Właściciel lub zarządca może odmówić zgody na korzystanie z przystanku jeżeli:

1) spowodowałoby to ograniczenie przepustowości,

2) stworzyłoby to zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego,

3) operator lub przewoźnik ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie i tym samym czasie co inni uprawnieni, a warunki techniczne przystanku nie pozwalają na równoczesne zatrzymanie się takiej ilości pojazdów

14. W przypadku nie stosowania się przedsiębiorców do warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, Gmina Tykocin może cofnąć zgodę na ich korzystanie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-10-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe